فایل دانشگاهی – 
تبیین عوامل موثر بر تمایل  بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و  …
abstract 3d multicolor vortex

فایل دانشگاهی – تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و …

نتایج مدل رگرسیون نشان می‌دهد که بین اعتماد به نفس بهره‌برداران و تمایل آنها به مشارکت در مدیریت آبیاری رابطه مثبت و معنی‌دار وجود‌دارد به این معنی که با افزایش…

ادامه خواندن فایل دانشگاهی – تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و …

علمی : تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و …

۲-۴-۱-مشارکت در مدیریت آبیاری قبل از اصلاحات ارضی در ایرانبررسی سوابق آبیاری در ایران نشان می‌دهد همکاری و همیاری مردم در ساخت، نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات آبی سابقه ای دیرینه…

ادامه خواندن علمی : تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و …
مقاله علمی با منبع :
تبیین عوامل موثر بر تمایل  بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و  …
Background of an abstract blue globe with networks.

مقاله علمی با منبع : تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و …

به‌عبارتی مشارکت از شروط لازم تحقق توسعه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد که به نقش فعال و خلاق و اثربخش مردم در روند توسعه توجه دارد.در واقع مشارکت…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و …