متن کامل – 
بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر روند درآمدهای مالیاتی دولت- قسمت ۵۳
AI(Artificial Intelligence) concept.

متن کامل – بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر روند درآمدهای مالیاتی دولت- قسمت ۵۳

بررسی اجرای صحیح نظام مالیات بر ارزش افزوده بر بسته های سیاستی اقتصاد مقاومتی. منابعمنابع آقانظری، ح. (۱۳۸۷). تبیین مشترکات بین خراج و مالیات ارزش افزوده مصرفی - فصلنامه مالیاتی-شماره…

ادامه خواندن متن کامل – بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر روند درآمدهای مالیاتی دولت- قسمت ۵۳

بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر روند درآمدهای مالیاتی دولت- قسمت ۲۰

۲-۱۱- روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزودهروشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده باز می گردند به روشهای مختلف محاسبه ارزش افزوده که پیشتر بدان اشاره شد. بر این اساس دو…

ادامه خواندن بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر روند درآمدهای مالیاتی دولت- قسمت ۲۰
بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر روند درآمدهای مالیاتی دولت- قسمت ۶
Abstract Connection Technology Background

بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر روند درآمدهای مالیاتی دولت- قسمت ۶

جدول ۴-۱: نتایج آزمون دیکی فولر ۱۰۵جدول ۴-۲: وقفه بهینه ی مدل ۱۰۶جدول ۴-۳: برآورد مدل SETAR از داده های نرخ رشد درآمدهای مالیاتی استان یزدطی دوره سال ۱۳۸۴ لغایت…

ادامه خواندن بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر روند درآمدهای مالیاتی دولت- قسمت ۶
علمی :
تبیین عوامل موثر بر تمایل  بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و  …
Background of an abstract blue globe with networks.

علمی : تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و …

۲-۴-۱-مشارکت در مدیریت آبیاری قبل از اصلاحات ارضی در ایرانبررسی سوابق آبیاری در ایران نشان می‌دهد همکاری و همیاری مردم در ساخت، نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات آبی سابقه ای دیرینه…

ادامه خواندن علمی : تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و …