پژوهش – 
بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره  …
Decisions about the future, young man hesitating

پژوهش – بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره …

بیامد نشست از بر تخت زر ابا باره و تاج و زرین کمربه یک دست موبد که بودش وزیر به دست دگر یزدگرد دبیرهمان گرد برگرد او بخردان سخنگوی بوزرجمهر…

ادامه خواندن پژوهش – بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره …
سایت مقالات فارسی – 
ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی
bubbles with different colors

سایت مقالات فارسی – ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی

۴-۱-۲ مشکلات موجود در این مطالعات ۱۵۲-۲ آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی ۱۶۳-۲ جمع بندی ۲۳فصل سوم: روش پیشنهادی۱-۳ شرکت کنندگان ۲۵۲-۳ اهداف ۲۷۳-۳ مکان و امکانات…

ادامه خواندن سایت مقالات فارسی – ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی

بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی …

Gagne, R. M. (1962). The Acquisition of Knowledge. Psychological Review, 69, 355- 365.Hofstetter, F.T. (2001), Multimedia literacy, McGraw- Hill.Jonassen, D. (1991). Evaluating Constructivistic Learning. Educational Technology, 31(9), 28-33.Kalyuga, S. (2009). Cognitive load factors in…

ادامه خواندن بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی …

بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی …

آزمایش ۱۵ ۰۷/۱۱ ۲۴/۱ همانگونه که در جدول ۴-۳ مشاهده می شود، بین میانگین گروه کنترل و آزمایش از لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود دارد( p>./…, t: 14/13) .بنابراین…

ادامه خواندن بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی …
بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی  …
Confused young businessman looking at the labyrinth on the wall

بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی …

۴) روش اجرای پژوهشبرای اجرای پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، با انتخاب واحد کلاس به عنوان واحد نمونه‌گیری، یک کلاس که در نیم سال دوم ۹۳-۱۳۹۲ به…

ادامه خواندن بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی …

بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی …

۶- چند رسانه ای ها با استفاده از ابزارهای گوناگون، امکان تعامل یادگیرندگان را با یکدیگر، با معلم، جهان دانش، و مادۀ درسی فراهم می کنند.رضوی (۱۳۸۶)، نیز مزایای چند…

ادامه خواندن بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی …

پژوهش – بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی …

اشاره دارد. نحوۀ ارایۀمحتوایآموزشی منفی کاهش دادن آن مطلوب به منابع شناختی کهحافظۀ فعال برای ایجادیادگیری بهتر، نیازمندآنهاست، اشاره دارد. میزان تسلطیادگیرندهبر محتوا مثبت افزایش دادن آن به نظر می…

ادامه خواندن پژوهش – بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی …
جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی  …
Two entangled paper arrows

جستجوی مقالات فارسی – بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی …

بار شناختی بیرونیبار شناختی بیرونی، می تواند ناشی از شکلهای گوناگون طراحی و ارائه محتوای آموزشی به یادگیرندگان ( نظیر ارائه های نوشتاری، نمایش عملی و یا فعالیتهایی مانند حل…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی …

بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی …

یک از نظریه های قدرتمند یادگیری در روان شناسی تربیتی، نظریۀ شناختی است. بر طبق این نظریه، یادگیری انسان از فرآیندهای درونی مغز تأثیر می پذیرد. هدف اصلی انقلاب شناختی،…

ادامه خواندن بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی …

سایت مقالات فارسی – بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل- …

برخی بر این اعتقادند که نظریه های یادگیری و آموزشی مبنای طراحی آموزشی به عنوان فرآیندی نظام مند می باشند. به طور کلی، نظریۀ یادگیری تلاشی است جهت تبیین اینکه…

ادامه خواندن سایت مقالات فارسی – بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل- …