جستجوی مقالات فارسی – 
نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۱
Business man observing fast speed dataflow.

جستجوی مقالات فارسی – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۱

آسمان در چار دیوار ملال خویش زندانی است.روی این مرداب، یک جنبنده پیدا نیست.آفتاب از این همه دلمردگیِها روی گردان است.**************بال پرواز زمان بسته ست.هر صدایی را زبان بسته ست.زندگی…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۱

تحقیق دانشگاهی – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۲۵

گل سپید؟ نه، مرگ سیاه میِچیدند !... سیاه روزترین مردمان روی زمیندر آن مزارع بی انتها، در آن مردابپسر پس از پدر، ای دادنسل، بعد از نسلفقیر می زادند،فقیر می ماندند،فقیر می مردند...…

ادامه خواندن تحقیق دانشگاهی – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۲۵

پژوهش – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …

دهان دوزخ وحشت گشود خواهد شدو شهرها همه در دود و شعله خواهد سوختو آشیانِها بر روی خاک خواهد ریخت.وآرزوها در زیر خاک خواهد مرد !...صدای غرش تیری دهد جواب…

ادامه خواندن پژوهش – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …
دسترسی به منابع مقالات : 
نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۲۳
Abstract lines background - 3d rendered multicolored image. Many line with selective focus. Art poster. Digitally generated. Horizontal. Abstract shapes design pattern.

دسترسی به منابع مقالات : نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۲۳

همچنین در شعر"مادر و نرگس"، از دوره کودکی با افسوس و دریغ یاد میِکند چون همه خوبی ها را در عالم کودکی میِیابد:نم نم باران بهار است و خاکچون دل من،…

ادامه خواندن دسترسی به منابع مقالات : نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۲۳

پژوهش دانشگاهی – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۲۴

در موج گرد باد کبود و بنفش مرگراهی در آن فضای تهی باز کردهِاند.همچنین در شعر "دلخسته" از مجموعه" تشنه توفان" که سراسر ملال و مرگ است، خویشتن را تشنه…

ادامه خواندن پژوهش دانشگاهی – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۲۴
نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت  …
Businessman climbing the corporate ladder of success

نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …

از نوازش جاودانه ی دستانت، این خردینه دل من،از شادی،کرانه‏های‏اش را گم می‏کند وناگفتنی را باز می‏گوید.هدیه‏های بی‏منتهایت راتنها بر این دست‏های بس کوچکم به من می‏رسند.اعصار سپری می‏شوندو تو…

ادامه خواندن نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …

فایل – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …

آه ! اما ننوشیده است . (همان: ۱۲۳۵)مشیری در شعر «زمین و آدمی» خود، ابتدا به آفرینش زمین اشاره میِکند و پس از آفرینش، شروع زندگی ورودش، گل و سبزه…

ادامه خواندن فایل – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …
نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۲۱
Innovations systems connecting people and intelligence devices. Futuristic technology networking and data exchanges connection and computer industry from telecommunication and internet development.

نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۲۱

ما هر دو، در آغوش پر از مهر طبیعتبا دیدهِی جان، محو تماشای بهاریم. (همان، ج۱: ۳۳۴)در شعر "درخت"مشیری با طبیعت، باد و درخت پیوندی همدلانه برقرار کرده. در آثار…

ادامه خواندن نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۲۱

متن کامل – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …

۳-۱-۲٫ معرفی و تحلیل اشعار مشیریزمانی که فریدون مشیری جوان، غم نامهِهای سودازدگی و عاشقیِهایش را در انزوا میِسرود و سالِهای گریز ناپذیر طغیان غریزهِهای بلوغ را پشت سر میِنهاد،…

ادامه خواندن متن کامل – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …
پژوهش – 
نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۱۲
3d robot hand typing keyboard

پژوهش – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۱۲

شاعری که نخستین مجموعه ی شعر خودرا در سال ۱۳۳۴شمسی به یمن و برکت نام نوروز و جلوه ی بهار آغاز کرده بود، در آخرین اثر خود که متبرک به نام یزدان…

ادامه خواندن پژوهش – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۱۲