نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۸

آوازت را و رفتنت را می‏خواهند.تو آیا بارلنگی آنان را به دوش می‏کشی؟ (تاگور، ۱۳۸۹،مرغان آواره،۷)۴-۲-۱-۲-۲جریان حیات در طبیعت:تاگور به این بسنده نمی‏کند که بگوید طبیعت و انسان به هم…

ادامه خواندن نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۸

دسترسی متن کامل – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …

در شعر"دعای خیر"، تاگور از معصومیت و پاکی کودکان میِگوید، کودکانی که با روانی سفید به دنیا میِآیند و هنوز یادنگرفتهِاند، به طلا عشق بورزند و خاک را کوچک بدانند…

ادامه خواندن دسترسی متن کامل – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …

فایل دانشگاهی – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۴۱

در مرگبه ساحل میِرسیمو به جهانِهای متفاوت خود میِرویم (همان : ۲۱۷).( ترانه ۲۶۸ : مرغان آواره )مرگ / به زندگی تعلق دارد / همان طور که تولد دارد (…

ادامه خواندن فایل دانشگاهی – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۴۱
نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۶
Businessman touching imaginery screen

نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۶

ما ابرها، خیال‌های او هستیمما خانه‌ای نداریم.برای عارف و سالک شرقی، تقریبا همه‌ی مفاهیم، حول محور طبیعت می چرخد. تعلیمات «تائو»، توجه به طبیعت را برمی‌انگیزد، «‏سیدارتا ‏گااُتمَه»، در سفر خویش…

ادامه خواندن نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۶
علمی :
نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت  …
Five bulbs on a blue background and one of them is glowing.

علمی : نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …

از آنچه گرم چکید از رگ امیرکبیر!نه خون، که عشق به آزادگی، شرف، انسان،نه خون، که داروی غمِهای مردم ایران!نه خون، که جوهر سیال دانش و تدبیر (همان: ۷۳۰ )حسن…

ادامه خواندن علمی : نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …
سامانه پژوهشی – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۳
Businessman touching global structure networking and data exchanges customer connection on interface digital screen, technology business and communication.

سامانه پژوهشی – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۳

قطره نماد"فرد"است که پس از سیر و سلوک خود به زمین میِرسد و"همزبانان ظریف و نازنین" خود را در این جا پیدا میِکند ومیل به دریا پیوستن در این "جمع"…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۳
مقاله علمی با منبع : 
نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۵
Abstract digital image suitable for science fiction, time travel, futuristic and technological concepts

مقاله علمی با منبع : نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۵

مشیری از لحاظ محتوا و مفاهیم شعری متأثر از اصول و موازین رمانتیسم بوده است. گرچه رمانتیسم او فردگرا و عاشقانه است، اما در بعضی از اشعار او "من فردی"…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۵

پژوهش – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۲۸

(سید حسینی، ۱۳۸۴: ۱۷۹).این گرایش باعث میِشود که ادبیّات از حالت موضوعی بودن به سوی ذاتی شدن نزدیک شود. به همین دلیل است که آثار رمانتیکِها آیینه ی افکار و احساسات…

ادامه خواندن پژوهش – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۲۸

دسته بندی علمی – پژوهشی : نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۲۹

با تمام اشکِهایم، باز نومیدانهخواهش میِکنمبس کنیدبس کنید !فکر مادرهای دلواپس کنید.رحم بر این غنچهِهای نازک نورس کنید.بس کنید (همان، ج۱: ۶۹۰).«نیمه دوم سالِهای ۵۰ با پیروزی انقلاب که رویکرد…

ادامه خواندن دسته بندی علمی – پژوهشی : نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۲۹
نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۰
Laptop with library

نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۰

اشک در چشمان و بغضم در گلوست.وندرین ایام، زهرم در پیاله، اشک و خونم در سبوستمرگ او را از کجا باور کنم؟شاعر با چنین روحیهِای، مرگ انسانیت را نمیِتواند باور…

ادامه خواندن نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۳۰