پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۵

به منظور مطالعه جهانی که با یک میدان پر شده است، باید به طریقی مقادیر اولیه میدان و مشتقات آن را در نقاط مختلف فضا قرار دهیم و هم چنین…

ادامه خواندن پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۵

جستجوی مقالات فارسی – پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۶

بنابراین برای خواهیم داشت:۴-۵-۱۸و داریم اگر داشته باشیم :۴-۵-۱۹این به این معنا است که برای بزرگ، تانسور انرژی – تکانه میدان به طور کامل توسط اندازه تعیین می شود، یا…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۶

مقاله دانشگاهی – پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۷

در بسیاری از نسخه های واقع بینانه سناریوی تورمی، دمای جهان بعد از باز گرمایی از مرتبه بسیار کمتری برای تعیین می شود. دلیل آن موثر نبودن پروسه بازگرمایی است…

ادامه خواندن مقاله دانشگاهی – پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۷
پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۱
Creative abstract chemical scientific background illustration with chemistry formula and atom structure against chemical factory plant interior with industrial manufacturing equipment with motion blur effect

پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۱

با توجه به معادله ، هم چنین مشاهده می شود که فشار منفی همان نیروی راننده برای انبساط نمایی است.ناوردایی لورنتس خلا کاذب نتیجه دیگری نیز دارد: متریک توصیف شده…

ادامه خواندن پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۱

فایل دانشگاهی – پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۴

که مقدار اولیه میدان است. این یعنی که میدان در یک زمان محدود به اندازه نامحدود بزرگ می شود:اگر باشد در آن صورت و بیشتر این زمان را صرف غلتش…

ادامه خواندن فایل دانشگاهی – پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۴
پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۲
A hand holding a flashlight uncovering hidden arrow sign. Business vector concept illustration

پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۲

مروری بسیار کوتاه بر این مشکلات داریم و سپس سناریوی آندره لینده[۲۷] [۲۰] را که برای ترمیم مشکلات نظریه گوث مطرح شد را بررسی خواهیم کرد. این سناریو به سناریوی تورمی…

ادامه خواندن پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۲
پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۳
Abstract spherical technology network background.

پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۳

۴-۲ نظریه در مدل و سناریوی تورمی جدیداولین نسخه جهان تورمی جدید بر مطالعه انتقال فاز همراه با شکست تقارن به صورت در نظریه تقارن بنا شده است. تئوری این…

ادامه خواندن پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۳

منابع مقالات علمی : پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۹

در لحظات اولیه عالم می توان این شمای کلی را در نظر گرفت که :(زمان) و (دما)با وجود این هیچ مساله مقدار اولیه ای نمی تواند لحظه را توصیف کند.…

ادامه خواندن منابع مقالات علمی : پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۹
مقاله – 
پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۰
Abstract glowing polygonal head background with neurons. Artificial intelligence and network concept. 3D Rendering

مقاله – پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۰

(۳-۳)اگر و در نظر بگیریم، در آن صورت بدست می آید که بیانی از مساله افق است.۳-۳ جهان تورمیاگر را داشته باشیم که چگالی آنتروپی است، در آن صورت با در نظر…

ادامه خواندن مقاله – پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی۹۳- قسمت ۱۰

تحقیق دانشگاهی – جایگاه قدرت نرم در اندیشه سیاسی امام علی(ع- قسمت ۱۰

در زمینهی قضایی علی(علیهالسلام) عهد جدیدی افتتاح نمود. در عهد خلفای سهگانه او در تمام مسایل بغرنج و پیچیده مورد استشاره و استفتاد قرار میگرفت. هر مسئلهی پیچیدهای که روی مینمود…

ادامه خواندن تحقیق دانشگاهی – جایگاه قدرت نرم در اندیشه سیاسی امام علی(ع- قسمت ۱۰