تشریح کامل مفاهیم سرمایه فکری و مزیت رقابتی- قسمت 12

در پژوهش حاضر، متغیر سرمایه فکری و ابعاد آن شامل (سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه رابطه­ای) به عنوان متغیرهای مستقل و “مزیت رقابتی” به عنوان متغیر وابسته در نظر…

ادامه خواندن تشریح کامل مفاهیم سرمایه فکری و مزیت رقابتی- قسمت 12