دسترسی به منابع مقالات :
هنجاریابی پرسشنامه سنجش روابط متقابل- قسمت ۸
3D Circular Maze, Labyrinth, Colorful, Choices, Problems, Strategy, Circle, Black background

دسترسی به منابع مقالات : هنجاریابی پرسشنامه سنجش روابط متقابل- قسمت ۸

وایکف[۱۳۳] (۱۹۷۴) نظریه نقش جنسیت در زنان و مردان را توسعه داد که به دادههای وجود قویتر حالت والد مستبد در زنان نسبت به مردان را شامل میشد. بر اساس یافتههای وایکف، حالت والد مستبد فطری نمیباشد بلکه محصول فعل و انفعالات اجتماعی است. استینر[۱۳۴] (۱۹۷۴) هم معتقد بود که زنان و مردان اجتماعی شدهاند تا بخشهای معینی از شخصیت خود را توسعه دهند در حالی که از توسعه بخشهای دیگر شخصیت خود ممانعت مینمایند.
در یافتههای ۱۹۸۰ ویلیامز و ویلیامز[۱۳۵] رویهای برای اندازهگیری روابط متقابل در رویکرد تحلیل متقابل عملکردی[۱۳۶] (TAF) گسترش یافت که بر مبنای چک لیست صفات[۱۳۷] میباشد. موضوع روایی در این مقاله به وضوح بررسی نشده بود و سیستم محـاسبه بر مبنـای اعتبـار محتوا[۱۳۸] میباشد. نویسندگان بیان داشتن که مقیاس فوق برای هر روابط متقابل آزمون و بازآزمون مقدار یکسان داشته است و هیچ ضریب پایایی ذکر نشده است. با استفاده از مقیاس مذکور آنها هیچ ضریب تفاوتی از روابط متقابل بین زنان و مردان در یک جمعیت بزرگسال جوان پیدا نکردند.
در سال ۱۹۸۸ تورنر[۱۳۹] بوسیله تصویر وظایف والد- بالغ-کودک[۱۴۰] را توسعه داد. این ابزار تصویری طراحی شده بود. تا اطلاعات روابط متقابل از مراجعان استخراج و قابل دسترسی شود. یک تکنیک تصویری دیگر توسط خود تورنر در سال ۱۹۸۸ ارائه شد که جهت استفاده از PAC-D، فرم تکمیل جملات تحلیل رفتار متقابل[۱۴۱] (TASC) به کار رود. هدف فرم تکمیل جملات تحلیل رفتار متقابل استخراج اطلاعات درون است.
لوفردو[۱۴۲] و اومیزو[۱۴۳] (۱۹۹۷) تفاوت مهم آماری میان دانشجویان زن ومرد دوره لیسانس را بر اساس حالت والد مستبد ارائه دادند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه سنجش روابط متقابل بود که توسط پژوهشگران توسعه یافته بود و بر مبنای روایی محتوایی بود. پایایی آزمون- بازآزمون در فاصله دو هفتهای ۹۰۰/۰ بوده است.
لوفردو و اومیزو (۱۹۹۷) در مطالعهای مشابه همچنین از ESQ به منظور بازگشایی تفاوتها میان دانشجویان دوره لیسانس آفریقا- امریکایی استفاده نمودند. یک راه اندازهگیری مستقل تحلیل چندگانه کوواریانس (MANCVA) با تاثیرات سن، جنس و وضعیت اجتماعی- اقتصادی، که البته هیچ تفاوت مهم آماری در بین دانشجویان دوره لیسانس آفریقا- آمریکایی و انگلیسی-آمریکایی بر اساس هر یک از حالات روابط متقابل نظریه تحلیل متقابل و یا بر مبنای دو اندازهگیری دیگر که شامل منبع کنترل و تعصب مذهبی نشان نمیدهد.
هدف از پژوهش لوفردو[۱۴۴]، هارینگتون[۱۴۵]، مونوز[۱۴۶] و لونز[۱۴۷] (۲۰۰۴) این مطلب است آیا روایی و پایایی پرسشنامه تحلیل روابط متقابل- تجدیده نظر شده[۱۴۸] (ESQ-R)با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی دونیم شده قابل بررسی و پذیرش است.
پرسشنامه تحلیل روابط متقابل- تجدیده نظر شده یک ابزار آزموده شده و ساخته شده ۴۰ آیتمی است که قابلیت اطمینان پنج حالت روابط متقابل را اندازهگیری مینماید. و شامل ۴۰ آیتم بدست آمده از ۶۱ آیتمی است به بوسیله تحلیل عاملی استخراج شده است. ضریب پایایی و دو نیم شده آلفای کرونباخ را برای هر پنج مقیاس حالات روابط متقابل از ۴۰ آیتم بدست آمده از ESQ-R که طبقه آن از ۶۳/۰ تا ۸۳/۰ است مورد استفاده مینماید. پایایی دو نیم شده برای کل ESQ-R 80/0 بود. یک تحلیل عاملی دوم هم برای ۴۰ آیتم مذکور محاسبه شده که واریانس ۶۶/۴۳% را نشان میدهد. ESQ-R به طور کلی میتواند برای اندازهگیری روابط متقابل و یا تغییرات در آن در زمان درمان و یا در آموزش و یادگیری استفاده شود.
در پژوهش اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش عملکرد زوجهای ناسازگار جامعهی آماری این تحقیق شامل کلیهی زوجهای ناسازگار مراجعهکننده به ادارهی بهزیستی بروجن میباشد. نمونه آماری شامل ۲۰ زوج بود که از بین تعداد ۳۱ زوج، از زوجهای ناسازگار که به فراخوان محقق برای بهبود عملکرد خانواده پاسخ مثبت دادند، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمودنیها به طور تصادفی به دو گروه مساوی (۱۰ زوج گروه آزمایش و ۱۰ زوج گروه کنترل) تقسیم شدند. ابتدا افراد هر دو گروه مورد پیش آزمون قرارگرفتند و سپس آزمودنیهای گروه آزمایش در ۸ جلسه آموزش تحلیل رفتار متقابل شرکت کردند. پس از پایان مداخله بر روی گروه آزمایش، آزمـودنیهای هر دو گروه به ابزار سنجش خانواده پاسـخ دادند. با توجه به نتـایج پژوهـش حاضر میتوان نتیجه گرفت که آموزش تحلیل رفتار متقابل باعث افزایش حل مشکل، ارتباط، نقشها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و کارایی عمومی و در کل افزایش عملکـرد زوجها میشود و از مشکلاتی که ممکن است برای زوجها به وجود آید پیشگیری کند. یعنی آموزش تحلیل رفتار متقابل و تعمیم آن به دیگر سطوح زندگی زناشویی و اجتماعی موجب میشود زوجها، نسبت به دیگر مسائل زندگی و تعارضات دید بازتری پیدا کنند. (سودانی و همکاران، ۱۳۹۱)
این پژوهش تعیین اثربخشی زوج درمانگری شناختی- رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل بر خود شناسی زوجهای ناسـازگار بود. آزمودنیهای این پژوهـش شامل ۹۰ زوج (۱۸۰نفر) بهعنوان گروه آزمایشی و ۳۰ زوج (۶۰ نفر) به عنوان گروه کنترل بودند که به صورت تصادفی از میان زوجهای ناسازگار مراجعهکننده به دادگاه خانواده یا مراکز و کلینیکهای مشاوره شهر تبریز انتخاب شدند. گروه آزمایش به مدت ۱۲-۱۰ جلسه تحت زوج درمانی شناختی– رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آموزش رویکردهای زوج درمانی شناختی- رفتاری و تحلیل رفتار متقابل خودشناسی زوجهای ناسازگار را افزایش میدهند و در راستا زوج درمانگری شناختی- رفتاری و تحلیل رفتار متقابل اثربخشتر است (فتوحی بناب و همکاران، ۱۳۹۰)
فصل سوم
فرآیند پژوهش
مواد و روش پژوهش
روش پژوهش مذکور از نوع توصیفی[۱۴۹]، همبستگی[۱۵۰] با هدف توسعهای- روانسنجی میباشد.
در این پژوهش از روش توصیفی که یکی از روشهای بررسی است استفاده شده است. تحقیق توصیفی غالباً زمانی بکار برده می‌شود که محقق قصد جمعآوری اطلاعاتی، نظیر، درصد افرادی که موافق یا مخالف یک عقیده مشخص هستند را دارد. تحقیق توصیفی یک فرآیند پژوهشی مشخص و معین است که توسعه و گسترش آن مدیون جامعه شناسی است. روش توصیفی به عنوان یک روش منظم جمعآوری اطلاعات، اگر چه دارای یک تاریخ طولانی است مورد توجه روش شناسان قرار گرفته است. در مصر قدیم از تحقیق توصیفی برای هدفهای مختلف استفاده شده است. در قرن بیستم جامعه شناسانی نظیر لازارسفلد[۱۵۱]، هیمن[۱۵۲] و استوفر[۱۵۳] روشهای جمعآوری اطلاعات را (مصاحبه[۱۵۴] و پرسشنامه[۱۵۵]) به منطق و روشهای آماری، که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات بکار برده می‌شوند، مرتبط ساختند. این تحقیق در علوم تربیتی به منظور مطالعه شرایط موجود در رابطه با نیازهای آموزشی بکار برده می‌شود. این گونه تحقیق‌ها با پدیده‌هایی که در زمان حال اتفاق می‌افتند سرو کار دارد. تحقیق توصیفی به منظور کشف داده‌ها یا اطلاعاتی بکار برده می‌شود که از طریق آنها می‌توان رابطه بین متغیرها را مورد بحث و بررسی قرار داد. این روش بیشتر به منظور کشف این رابطه و مستند سازی فرضیه‌هایی که به صورت علت و معلولی صورتبندی می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی این روش بیشتر برای بررسی واقعیهای آموزشی موجود بکار برده می‌شود ( دلاور، ۱۳۷۶ ).
جامعه آماری
جمعیت آماری هر تحقیقی مجموعهای از افراد یا واحدهایی است که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و دیگران، ۱۳۸۹). اساساً جمعیت آماری تحقیق بنابر ضرورت موضوع و مسئله تحقیق مشخص می‌شود اما مسئله تحقیق تنها عامل تعیینکننده جمعیت تحقیق نیست، بلکه عوامل دیگری نظیر محدودیتهای عملی، امکانات، هزینههای زمانی و عدم دسترسی ایدهآل به جامعه آماری مطلوب دخیل می‌باشند. بنابراین با توجه به مسئله تحقیق و پس از در نظر گرفتن ابعاد گوناگون آن جمعیت آماری پژوهش حاضر مشخص شده است.
جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی پرسنل شاغل در شرکت ایرانخودرو تشکیل میدهند.
نمونهها و روش نمونهگیری
حجم نمونه
حجم نمونه پژوهش مذکور بدلیل اینکه توصیفی بوده و از نوع هنجاریابی میباشد و بر اساس روش پژوهش حجم نمونه حداقل میبایست ۵۰۰ نفر باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی پرسنل شاغل در شـرکـت ایرانخـودرو در سال ۹۳ به تعداد ۲۰۴۸۳ نفر میباشد. از بین جـامعـه ۵۰۰ نفر با استفـاده از روش نمونهگیری تصادفی منظم انتخاب شدند. که از این تعداد ۴۱۷ نفر مرد و ۸۳ نفر زن بودند. دانشجویان انتخاب شده در پنج پایه تحصیلی زیردیپلم ۸ نفر، دیپلم ۹۴ نفر، فوق دیپلم ۶۶ نفر، کارشناسی ۲۶۶ نفر، کارشناسی ارشد ۶۴ نفر و دکتری ۲ نفر میباشند. گروه سنی پرسنل بین ۲۵ تا ۵۸ سال و بیشترین گروه سنی مربوط به گروه ۴۰ سال میباشد.
روش نمونهگیری
روش نمونهگیری پژوهش از نوع تصادفی منظم بوده و بر همین اساس نمونه ها انتخاب میگردند.
ابزار پژوهش
پرسشنامه سنجش روابط متقابل در نظریه تحلیل رفتار متقابل: پرسشنامه مذکور توسط هیر[۱۵۶] در سال ۱۹۷۷ تهیه شد و در ضمن چندین بار مورد ویرایش و تجدیدنظر قرار گرفته است. و معین نمود این مقیاس برای مقایسه و سنجش گروهها و افراد مناسب میباشد و یک الگوی عملی در نظریه تحلیل رفتار است (هیر، ۱۹۷۹) این پرسشنامه دارای ۶۱ سوال بوده و سه بعد کـودک، والـد و بالـغ را اندازهگیری مینماید. پاسخ به سوالات به صورت بله وخیر میباشد.
در پژوهش حاضر، پس از تهیه نسخه اصلی، پرسشنامه سنجش تحلیل رفتار متقابل ترجمه و ویرایش شد سپس متن ترجمه شده به زبان انگلیسی برگردانده شد تا با فرم اصلی مقایسه گردد که به اصلاحاتی جزئی در ترجمه برخی گویهها منجر شد و در نهایت نسخه نهایی برای به دست آوردن اعتبار محتوا[۱۵۷] در اختیار تعدادی از اساتید و کارشناسان روانشناسی قرار گرفت تا از نظر محتوا، چهار چوب پاسخ دهی، رسا بودن، روشنی گویهها و همچنین به صورت کلی مورد ارزیابی قرار دهند.
روش جمعآوری اطلاعات
پس از انجام اصلاحات در پرسشنامه سنجش روابط متقـابل، پرسشنـامه بر پرسنـل شـرکت ایرانخودرو اجرا گردید.
روشهای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
شاخصهای آمار توصیفی: جداول توزیع فراوانی، نمودارها، شاخصهای پراکندگی، گرایش مرکزی و ضرایب همبستگی
شاخصهای آمار استنباطی: آلفای کرونباخ[۱۵۸]، تحلیل عاملی[۱۵۹] به روش مولفههای اصلی
فصل چهارم
یافتههای پژوهش
تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصله از تحقیق و توصیف دادهها
در این فصل تحلیلهای آماری دادههای پژوهش انجام شده است.
تحلیل عاملی اکتشافی[۱۶۰]
مرحله اول
ابتدا آزمون کفایت دادهها انجام شد. مقدار ۵۷۵/۰ KMO = است که نشان دهنده کفایت دادهها و ماتریس همبستگی مبتنی بر دادهها برای ورود به تحلیل عاملی است. تحلیل عاملی برای بیست و سه مرتبه انجام شد که نتیجه نخست در زیر به دست آمد.
جدول ۴-۱ آزمون کایزر- مایر- اولکین و آزمون بارتلت (مرحله اول)

آزمون کفایت نمونهبرداری کایزر- مایر- اولکین

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.