مقاله علمی با منبع :
هنجاریابی پرسشنامه سنجش روابط متقابل- قسمت ۱۵۸

مقاله علمی با منبع : هنجاریابی پرسشنامه سنجش روابط متقابل- قسمت ۱۵۸

عامل هفتم با ۲ سوال شامل سوالهای ۳۵، ۵۹ با این عامل همبستگی قوی داشته که «بالغ اخلاقی[۱۷۵]» نام گذاری شد. که میتوان آن را اینگونه تعریف کرد که زمانهایی که والد مهربان و متعادل و با وجدان که به ارزشهای مثبت همگانی معتقد است، به عنوان نمایندهی سایر افراد بشر در مورد نیازهای انسانی تلاش میکند. این ارزشها که باید عملی گردند، به سوی بالغ اخلاقی جریان پیدا میکنند. (جیمز و ساوری، ۱۳۸۲)
عامل هشتم با ۲ سوال شامل سوالهای ۲۶، ۳۳ با این عامل همبستگی قوی داشته که «بالغ دانشمند[۱۷۶]» نام گذاری شد. که میتوان آن را اینگونه تعریف کرد که زمانهایی که فرد به صورت عملکرد معقولانه و فکر کردن به گونهای تحلیلی، افکار و احساسات و هیجانهای خود را تنظیم میکنند در بخش «بالغ دانشمند» خود هستیم. (جیمز، ساوری، ۱۳۸۲)
سوالهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۴، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۶۰ و ۶۱ دارای پیچیدگی است و وزن آن متمرکز بر دو یا چند عامل یا بدون عامل است که از مجموعه سوالات پرسشنامه حذف شدند.
برای پیدا کردن نرم پرسشنامه سنجش روابط متقابل، نمره خام هر عامل محاسبه شد. جدولهای نرم درصدی برای هر عامل تهیه شد. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پرسشنامه سنجش روابط متقابل از خصوصیات روانسنجی قابل قبولی برخوردار است و محققان میتواند از آن به عنوان ابزاری معتبر در جهت سنجش روابط متقابل استفاده کند. باید توجه داشت که نمونه پژوهش حاضر پرسنل شرکت ایرانخودرو بوده و تعمیم نتایج آن به سایر گروهها باید با احتیاط صورت گیرد. ضریب اعتبار بدست آمده در این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ بوده، که تنها نشان دهنده هماهنگی درونی مجموعه سوالهای مقیاس است و مفاهیمی مانند پایایی، پیشبینی پذیری، تکرار پذیری و باز پدیدآوری را در بر نمیگیرد.
چارچوب نظری تحلیل رفتار متقابل که مبنای اصلی تهیه آزمون بود بر جنبههای حالات نفسانی اریک برن (۱۹۶۶) تاکید داشت تا رویکرد تازه ون جیمز[۱۷۷]، استوارت[۱۷۸]، گولدینگ[۱۷۹]، مورییل جیمز[۱۸۰] و ساوری[۱۸۱] در روابط متقابل را در معرض آزمایش قرار دهد. ترکیببندیها و تقسیمبندیهای نوین موجب گسترش موجی تازه در پژوهشهای روابط متقابل شده است شباهت مهم تمامی این رویکردها در این است که معیار همه آنها برای تحلیل روابط متقابل، تاکید بر ابعاد حالات نفسانی است. این پژوهش با الهام از دیدگاههای نوین نظریه تحلیل رفتار متقابل و سایر نظریههای مشابه، به ترکیبی شبیه پژوهشهای هیر[۱۸۲] (۱۹۷۹) و لوفردو[۱۸۳]، هارینگتون[۱۸۴]، مونوز[۱۸۵] و لونز[۱۸۶] (۲۰۰۴) دست پیدا کرد. به نحوی که سه عامل مشترک بین این مقیاس با مقیاس لوفردو، هارینگتون، مونوز و لونز وجود دارد و عاملهای «کودک مطیع و سازگار»، «والد کنترلگر و مستبد» و «والد حمایتگر» در هر دو مقیاس مشترک بوده و عاملهای «بالغ عملگرا»، «والد احساسی»، «والد عملگرا»،« بالغ اخلاقی» و «بالغ دانشمند» در این مقیاس وجود دارد ولی در مقیاس لوفردو، هارینگتون، مونوز و لونز وجود ندارند و جالب توجه است که در مقیاس هیر تنها چهار بعد اصلی روابط متقابل که شامل «کودک»، «بالغ»، «والد کنترلگر و مستبد» و «حالت والد حمایتگر» را مورد سنـجش قرار میدهد در حالی که در این مقیاس والد به دو بخش جزئیتر دیگر به نام «والد احساسی» و «والد عملگرا» و بالغ نیز به سه بخش جزئی دیگر به نامهای «بالغ عملگرا»، «بالغ اخلاقی» و «بالغ دانشمند» تقسیم شده است.
نکته قابل تامل از مقایسه این مقیاسها این است که این در حوزه از تحلیل روابط متقابل مفاهیم قابل بررسی دارد که هنوز به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفتهاند و پژوهشهای متنوعی میتواند درباره آن انجام پذیرد نتایج حاصـل از این پژوهش نشـان میدهد که این مقیـاس میتـواند برای سنجش روابط متقـابل پرسنـل شرکت ایرانخودرو به کار رود. عاملهای استخراج شده از نتایج این پژوهش با برخی عاملهای بدست آمده در نتایج پژوهشهای هیر (۱۹۷۹)، وایکف[۱۸۷] (۱۹۷۴)، استینر[۱۸۸] (۱۹۷۴)، ویلیامز و ویلیامز[۱۸۹] (۱۹۸۰)، تورنر[۱۹۰] (۱۹۸۸)، لوفردو[۱۹۱] و اومیزو[۱۹۲] (۱۹۹۷) و لوفردو، هارینگتون، مونوز و لونز (۲۰۰۴) هماهنگی دارد. اگر چه برخی از عاملها هماهنگ نیستند اما در بیش از سه عامل هماهنگ هستند.
لازم به ذکر است که پرسشنامه تحلیل روابط متقابل هیر برای اولین بار جهت استفاده در ایران ترجمه شده و مورد سنجش و هنجاریابی قرار گرفته است در این راستا پیشنهاد میگردد تا این مقیاس مجدداً بر روی نمونههای دیگر اجرا شود تا بررسیهای بیشتر روانسنجی برای آن انجام شود.
در نتیجه میتوان بیان کرد که این مقیاس میتواند برای سنجش روابط متقابل، نظریه تحلیل رفتار متقابل به کار گرفته شود. و به طور کلی میتواند برای اندازهگیری روابط متقابل و یا تغییرات در آن در زمان درمان و یا در آموزش و یادگیری استفاده گردد.
بیان محدودیتها و مشکلات
محدود بودن نمونه به زنان که تعمیمپذیری آن را به مخاطره میاندازد.
روش نمونهگیری تصادفی منظم که باز هم بر تعمیمپذیری موثر است.
پیشنهادها و جمعبندی
این مقیاس لازم است بر نمونههای متعدد دیگری از دو جنس مرد و زن اجرا شود.
به پژوهشگران دیگر توصیه میشود که روایی همزمان آن را با ابزارهای دیگر محاسبه کنند.
به پژوهشگران دیگر توصیه میشود که آن را بر نمونههای افراد بهنجار و نابهنجار مقایسه کنند.
به پژوهشگران دیگر توصیه میشود پرسشنامه تحلیل رفتار متقابل در سطح ایران اجرا و با توجه به فرهنگ این کشور هنجاریابی شود و از آن یک هنجار ملی به دست آید.
به پژوهشگران دیگر توصیه میشود به این مقیاس، گویههای با ترکیب متکی بر بیماری اضافه و اجرا شود.
منابع
منابع فارسی
 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.