فایل دانشگاهی – 
نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت  …

فایل دانشگاهی – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت …

که سکوت؛ به ردپای خاطرهِهای خویش گوش فرامیِدارد.
(ترانه ۲۳۸ : از مجموعه مرغان آواره)
خیالِهای هراسان
از من نترسید
من شاعرم (تاگور، ۱۳۸۸: ۱۷۶ ).
۴-۲-۴٫رمانتیسم اجتماعی تاگور:
تاگور علاوه بر توجه به شخصیت و فردیت در اشعارش، به من “اجتماعی” نیز توجه دارد. اشعار اجتماعی، وطنی او بیانگراین گرایش است.
۴-۲-۴-۱٫جهان شمولی – وطنی
جهان وطنی تاگور:
در سال(۱۹۱۳ م.)، جایزه نوبل به تاگور اختصاص یافت. در سال ۱۹۱۶ میلادی، در ایالات متحد آمریکا و ژاپن فریادهای پرنوسان او در هوای صلح، طنین افکند. تاگوراحساس میِکردکه فقط همکاری میان همهِی روشنفکران میِتواند صلح را به جهان بارآورد.
او میِگفت: «هر انسان این روزگار باید پذیرای طلوع عصر نوینی شود که جان خود را در کمال یگانگی روح بشریت خواهد دمید». او به اعتبار همکاری معنوی ملتِها معتقد است و میِگوید: « ما باید بدانیم که تفاوت زندگی و فرهنگ، نمیِتواند موضوع خودستایی هیچ ملتی باشد. عطایا، در عالم انسانیت؛ باید دو سویه باشد. یک سویه نیست. […] من اعتماد خویش را بهِهیچ سازمان تازه ای معطوف نمیِدارم، بلکه متوجه همهِی کسانی هستم که در ابعاد جهان، اندیشهِای روشن و عواطفی پاک و موجودیتی بر حق دارند، زیرا که آنان راه گشای حقیقتند» (همان: ۶۱ ).
*وطن ستایی : “ترانه ۳۸ : مجموعه شعرها”
خجستهِام که در این مرز و بوم زاییده شدم
و خجستهِام که بخت آن را داشتم که او را دوست بدارم.
چه غم اگر او را گنج بانوانه در گنج خانه نیست
اما مرا دولت پایندهِی عشق بسیار گرانبهاست ( تاگور، ۱۳۸۸ : ۳۱۷).
“ترانه ۵۹ “:
ندایت به تندی به همهِی کشورهای جهان رسیده
و انسانِها دور جایگاه تو جمع شده اند
آن روز رسیده، ولی هند کجاست
آیا او هنوز پنهانست؟ لنگ لنگان میِآید !
بگذار که بارش را بردارد
ای خدای توانا، ای سرور جاودانه بیدار
پیام پیروزیت را برای او بفرست

به بدگمانی او به خود
به نومیدی او، ضربه بزن! ای سرور جاودانه بیدار.
او را ز ترس سایهِاش رهایی د (تاگور، ۱۳۸۸ : ۲۵۱)
***
وقتی آزادی را به دست میِآوریم
که بهای حقمان برای زیستن را به تمامی پرداخته باشیم (تاگور، ۱۳۸۷: ۸۲).
*نیایش با خداوند برای آبادانی کشور و خوشبختی و امیدواری مردم هم وطن
(ترانه ۴۳):
خدایا ! آب و خاک و هوا و میوهِهای دیار مرا دلپذیر کن
خدایا ! خانهِها و بازارها، جنگلِها و کشتزارهای دیار مرا افزون کن
خدایا ! به نویدها و امیدها، کارها
و گفتارهای مردم دیار من
*دعوت به ایستادگی و قیام:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.