نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۴۲

نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۴۲

آن “درنیافتنی” بی نام ونشان به شکل مادرم مرا در آغوش گرفته بود.
همین طور در مرگ همان ناشناس
مثل آشنای دیرین من پیدا خواهد شد.
و من چون این زندگی را دوست دارم
می دانم که مرگ را هم دوست خواهم داشت
نوزاد موقعی که مادر او را از پستان راست دور کند فریاد میِکشد
و در همان لحظه در پستان چپ آرام میِگیرد.
*مرگ:
دنیای خدا همواره نو میِشود با مرگ
دنیای شیطان تا ابد ترک برمیِدارد
از بودن خودش (تاگور، ۱۳۸۷ : ۹۹)
“ترانه ۲۲۵ : مرغان آواره”
چشمهِی مرگ
آب آرام زندگی را
به بازی وا میِدارد (تاگور، ۱۳۸۹ : ۲۰۹ )
۴-۲-۲-۲٫ همدلی با محرومان و رنجِهایشان:
همدلی و همدردی با محرومان و فقیران موجب رشد گرایشِهای اجتماعی و اندیشهِی برابری و عدالت اجتماعی میِگردد.حس همدلی با روستاییان، کارگران و ققیران، از موضوعاتی است که در اشعار تاگور دیده میِشود.
در شعر”ارباب ما یک کارگر است” تاگور مقام کارگر را ارزش نهاده و او را ارباب خود میِخواند، اربابی خندان و شاد:
ارباب ما یک کارگر است و ما با او، کار میِکنیم،
شادمانیِاش شورانگیز است،
و ما همراه با خندهِهای او مییخندیم.

آهنگش، آهنگ زندگی و مرگ است
و ما شادی و اندوه خود را جمع میِکنیم،
و با او همنوا میِشویم (دهباشی، ۱۳۸۸ : ۲۱۱).
در ترانه” ۴۹ از مجموعه مرغان آواره” شاعر خدا را سپاس میِگوید که با فقیران و کارگران یگانه است.
از تو سپاسگزارم،
که هیچ یک از چرخِهای قدرت نیستم
اما
با آفریدگان زندهِیی
که در زیر این چرخِها درهم میِشکند
یگانهِام (تاگور، ۱۳۸۹ : ۱۱۹).
۴-۲-۲-۳٫ همدلی با زنان:
یکی از جنبهِهای اجتماعی رمانتیسم توجه به زن است. زنان در این عمر به تدریج وارد عرصهِهای مهم اجتماع میِشوند. گذشته از این امر «اصولا در ماهیت رمانتیسم نوعی وجد و شور سرخوشانه و زمانه نیز مستتر است و زمینه را برای ظهور و بروز بیشتر عنصر زنانه در اجتماع فراهم میِآورد »
(جعفری، ۱۳۷۸ : ۱۸۲ ).
تاگور نیز به این جنبه اجتماعی توجه داشته و در مقاله ای دیدگاه خود نسبت به زنان را بیان کرده است.
“مقالهِی زن: ترجمه امیر سعید الهی” :
«در مرحلهِی فعلی تاریخ، دنیای متمدن در واقع جهانی مردانه است. تمدنی ناشی از قدرت که در آن زن را به زور به حاشیه راندهِاند. پس مدنیت توازن خود را از دست داده و ازجنگی به جنگ دیگر میِبرد. نیروهای محرکه آن نیروهای مخربِاند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.