پژوهش – 
نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱

پژوهش – نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱

……..۱۵۹
۵-۱-۱-وجوه اشتراک دو شاعر……………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹
۵-۱-۱-۱-طبیعت گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹
۵-۱-۱-۲-هیجان و احساسات…………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۰
۵-۱-۱-۳-شخصیت و فردگرایی………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۰
۵-۱-۱-۴-کشف و شهود……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۰
۵-۱-۱-۵-سیر وسیاحت……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱
۵-۱-۲- وجوه اختلاف اصول رمانتیسم در اشعار دو شاعر………………………………………………………………………….۱۶۱
۵-۱-۲-۱-همدلی با زنان…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۱
۵-۱-۲-۲-دیدگاه دو شاعر نسبت به مرگ…………………………………………………………………………………………………۱۶۱
۵-۲-پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۲
پیوست ها
سالشمار زندگی و آثار فریدون مشیری ………………………………………………………………………………………………………۱۶۳
سالشمار زندگی و آثار رابیند رانات تاگور ……………………………………………………………………………………………………۱۶۵
فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۸
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
چکیده
ادبیات تطبیقی از مهم ترین گونه های ادبی است که ما را در یافتن وجوه اشتراک و اختلاف اندیشهِهای بزرگان جهان که از نظر زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند، یاری میِرساند. از آن جا که نقد تطبیقی در ایران پژوهشی جدید است، این پژوهش با عنوان “نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی” بر آن است تا در این حوزه بر طرح مسألِهِی نو اقدام کند. بررسی تطبیقی در این حوزه با رویکرد مکتب رمانتیسم در اشعار دو شاعر هدف این پژوهش است. در آغاز کار رمانتیسم و سیر آن در اروپا، هند و ایران بررسی شد. آن گاه اشعار دو شاعر با رویکرد مکتب رمانتیسم نقد و بررسی شد، در ادامه ی کار حوزه نقد تطبیقی و رمانتیک بررسی شد و در پایان نقاط اشتراک واختلاف این دو شاعر از لحاظ اصول و ویژگی های مکتب رمانتیسم به اجمال بررسی و تحلیل شد. گرچه این دو نویسنده اثر مستقیم بر یکدیگر نداشته اند، اما در پیروی از اصول مکتب رمانتیسم دارای وجوه مشترکی میِباشند،گرچه زمان و بستر متفاوت اجتماعی، منجر به بروز تفاوت هایی در نگرش این دو شاعر شده است. توجه به طبیعت گرایی،هیجان و احساسات، کشف و شهود و گریز و سیر و سفر وسیاحت از وجوه مشترک مشیری و تاگور است. و نقطه تفاوت دو شاعر در زمینه ی همدلی با زنان و نگرش نسبت به مرگ است.
کلید واژه ها : فریدون مشیری، رابیندرانات تاگور، رمانتیسم، ادبیات تطبیقی، نقد، نقد تطبیقی.
مقدمه
پویایی ادبیات هر کشوری، به رشد و گسترش آن به خارج از مرزها بستگی دارد. یعنی رسیدن به پیکرهِای که در آن همهِی افکار و زبانِها به هم میِرسند و ادبیات جهانی را پدید میِآورند.ادبیات تطبیقی یکی از پژوهشِهایی است که ما را در رسیدن به این هدف جهانی کمک میِکند. شرط ماندگاری و جهانی شدن هر ادبیاتی، داشتن خلاقیتِها و اندیشهِهای برتر و هم سویی با اصالت انسان است. هنگامی که، تصویر انسان از سوی هنرمندی به صورت عام ارایه شد و قابل انطباق با تمامی انسان های روی زمین گردید، آن هنرمند جهانی است.
این شاخه از نقد ادبی، بررسی روابط تاریخی ادبیات ملی با ادبیات دیگر زبانِهاست، این که چگونه ادبیات یک کشور با ادبیات دیگر سرزمینِها پیوستگی مِِیِیابد و بر یکدیگر تأثیر متقابل میِنهند که اسباب شکوفایی ادبیات ملتِها و همِگرایی و تفاهم بیشتر جوامع انسانی را فراهم میِنماید.ادبیات تطبیقی به بررسی تلاقی ادبیات در زبانِهای مختلف و روابط پیچیده آن در گذشته و حال و روابط تاریخی آن از حیث تأثیر و تأثر در حوزهِی هنر، مکاتب ادبی، جریانِهای فکری موضوعِها افراد و … مِیِِِِّ پردازد..
موضوع این پژوهش “نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی” است که به دلیل تازگی موضوع از جهات زیادی قابل تعمق و بررسی است.
اصلی ترین مسألهِی این تحقیق، بررسی و تحلیل نقاط اشتراک و اختلاف اشعار دو هنرمند با رویکرد مکتب رمانتیسم مِیِباشد. آشنایی با هنر ملل مختلف و اصولا ادبیات تطبیقی که باعث نزدیکی ملتِها به یکدیگر میِشود، یکی از اهداف این پژوهش است. در ضمن اینِگونه پژوهشِها میِتواند به صلح جهانی کمک کند و حوزهِی تبادل فرهنگی میان ملتِها را گسترش دهد. علاوه بر این، این پژوهشِها تفاوتِهای اقلیمی را نیز در متفاوت بودن نگاه هنرمند به جهان تبیین میِکند.
در این پژوهش، پژوهشگر در پی یافتن تأثیر مکتب رمانتیک بر اشعار دو شاعر ایرانی و هندی (فریدون مشیری و تاگور) است. و سپس نقد تطبیقی این مکتب در اشعار دو شاعر، جهت یافتن نقاط اشتراک و اختلاف.
روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی، مِیِباشد و پژوهشگر جهت گردآوری اطلاع
ات علاوه بر استفاده از کتابخانهِها، از سایتِهای اینترنتی نیز بهره جسته است.
قلمرو تحقیق در این رساله، دوره زمانی معاصر در ایران است. و در هند، دورهِی ادبیات نو (اواخرقرن نوزدهم
و بیستم) میِباشد. کتابِهای مهم ومعتبری که برای این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتهِاند، عبارتند از:
*دربارهِی زندگی و اشعار فریدون مشیری: “آسمانی تر از خورشید”، محمدعلی شاکری یکتا.
َ*درباره زندگی و اشعار تاگور: “شناختنامهِی تاگور”، علی دهباشی.
*برای آگاهی از مکتب رمانتیسم و سیر آن در اروپا، ایران و هند:
“سیر رمانتیسم در اروپا”، مسعود جعفری جزی.
“سیر رمانتیسم در ایران”، مسعود جعفری.
“مکتبِهای ادبی”، رضا سید حسینی.
“ادبیات نو در هند”، لوئی رنو.
*برای ادبیات و نقد تطبیقی:
“نقد ادبی”، عبدالحسین زرین کوب.
“ادبیات تطبیقی”، طه ندا.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir