نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۲

نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۹۱- قسمت ۲

شایان ذکر است، در مورد نقد تطبیقی پژوهشِهایی صورت گرفته است و کتابِها، پایان نامهِها و مقالاتی نوشته شده است. اما با این موضوع خاص (نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی)، کار علمی صورت نگرفته است.
این پژوهش در قالب پنج فصل تدوین گردیده است:
-فصل اول: در این فصل پژوهشگر به کلیاتی میِپردازد، که در کنار روشن نمودن موضوع، آنِچه را که در پژوهش درصدد دستیابی به آن است؛ تحت عنوان طرح تحقیق در قالب موارد ذیل عنوان میِکند:
بیان مسأله، اهداف، سوالات و فرضیهِهای مورد نظر، روش تحقیق، شیوهِی تجزیه و تحلیل دادهِها، اهمیت موضوع تحقیق، روش گردآوری آنِها، پیشینه تحقیق و نحوهِی سازمان دهی پژوهش.
-فصل دوم: موضوعات مورد بحث در این فصل عبارتند از:
رمانتیسم و تعاریف و اصول و ویژگیِهای آن، بیان تفاوت رمانتیسم با کلاسیسیسم، نََئوکلاسیک و انحطاط آن، سیر رمانتیسم در اروپا، وضعیت سیاسی اجتماعی ایران در عصر معاصر، سیر رمانتیسم در ایران وهند، وضعیت سیاسی اجتماعی هند در قرن نوزدهم و بیستم.
-فصل سوم: شرح حال فریدون مشیری و تاگور هندی، معرفی و تحلیل آثار هر دو شاعر، جایگاه هر دو شاعر در ادبیات کشورشان و جهان.
-فصل چهارم: این فصل شامل چهار گفتار است:
گفتار اول: اصول و ویژگیِهای مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری. گفتار دوم: اصول و ویژگیِهای مکتب رمانتیسم در اشعار تاگور. گفتار سوم: نقد و تعاریف آن ادبیات تطبیقی و نقد تطبیقی. گفتار چهارم: نقد تطبیقی اشعار دو شاعر با رویکرد مکتب رمانتیک و یافتن نقاط اشتراک و اختلاف دو شاعر.
-فصل پنجم:
نتیجه و پیشنهادهای پژوهشی، پیوستِها .
با توجه به یافتهِها در این فصل میِتوان اذعان نمود، این دو هنرمند با دو فرهنگ متفاوت و بعد مکانی و زمانی، تا چه حد نزدیک به هم توانستهِِ اند در آثار خود به انسان جهانی نزدیک شوند. و هم چنین هر دو شاعر تحت تأثیر مکتب رمانتیسم بودهِاند و در این رویکرد، دارای نقاط اشتراک بسیاری مِیِباشند. و وجه اختلاف دو شاعر، رسیدن به همان هدف پژوهش است؛ یعنی، تفاوت اقلیمی، یا عنصر بومگرایی دلیل این وجه تفاوت است.
۱-۱٫ بیان مسأله:
رمانتیسم مکتبی است که در میان شاعران معاصران ایران و اصولاًٴ مشرق زمین بیش از مکتبِهای دیگر مورد علاقه بوده است. زیرا واقع گرایی بسیار دیر مورد توجه شاعران قرار گرفت. مسأله اساسی در این پژوهش این است که نحوه کارکرد رمانتیسم در شعر فریدون مشیری و رابیندرانات تاگور، دارای چه شباهتِها و اختلافاتی است و در این میان عنصر بوم گرایی با مسایل خاص خود چگونه تبلور یافته است.
در این تحقیق با نگاه توصیفی–تحلیلی بر مبنای نقد تطبیقی، سعی بر این است که اشعار دو شاعر بررسی شود. مسألهِای که این تحقیق به آن میِپردازد، تأثیر مکتب رمانتیسم بر آثار این دو شاعر است.
۱-۲٫ اهداف تحقیق:
آشنایی با هنر ملل مختلف و اصولاٴ ادبیات تطبیقی باعث نزدیکی ملتِها به یکدیگر مِیِشود. این گونه پژوهشِها میِتواند به صلح جهانی کمک کند و حوزه تبادل فرهنگی میان ملتِها را گسترش دهد.
این پژوهش تفاوتِهای اقلیمی را نیز در متفاوت بودن نگاه هنرمند به جهان تبیین میِکند.
۱-۳٫ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:
*اهمیت موضوع:
از آن جا که نقد تطبیقی در ایران پژوهشی جدید است. به نظر میِرسد که به مباحث نظری تحلیلی در این زمینه بیشتر باید پرداخته شود. زیرا این گونه پژوهشِها سبب آشنایی با ملل مختلف و نزدیکی ملتِها میِشود. و از طرفی حوزه تبادل فرهنگی میان ملتِها گسترش میِیابد. البته تاکنون پژوهشِهایی در زمینه نقد تطبیقی صورت گرفته است. اما ظاهرا، با این موضوع خاص پژوهشی مستقل صورت نگرفته است. این پژوهش با عنوان ” نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی”، برآن است تا در این حوزه به طرح مسألهِی نو اقدام نماید. در این پژوهش به تحلیل و بررسی اشعار دو شاعر با رویکرد مکتب رمانتیک پرداخته شده و سپس به نقد تطبیقی و یافت نقاط اشتراک و اختلاف اصول این مکتب، در اشعار دو شاعر پرداخته شد.
*انگیزه انتخاب:علاقه به ادبیات تطبیقی و ادبیات معاصر یکی از دلایل انگیزه در انتخاب موضوع بوده ودیگر، آشنایی بیشتر با مکتب رمانتیسم و تأثیر این مکتب در اشعار مشیری و تاگور هندی بوده است.
۱-۴٫ سوالات و فرضیهِهای تحقیق:
*سوالات تحقیق:
۱٫تأثیر مکتب رمانتیسم بر آثار دو شاعر ایرانی و هندی (فریدون مشیری و تاگور هندی) چگونه بوده است؟
۲٫چه نکات اشتراک و اختلافی میِتوان در این تأثر یافت؟
*فرضیهِِ ِهای تحقیق:
۱- اشعار فریدون مشیری از لحاظ محتوا و مفاهیم متأثر از اصول و موازین رمانتیسم است.
۲- اشعار رابیند رانات تاگور هندی از لحاظ محتوا و مفاهیم متأثر از اصول و موازین رمانتیسم است.
۳- نحوهِِ ی کارکرد رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی دارای نکات اشتراک و اختلاف است.
۵-۱٫ روش تحقیق: (توصیفی. تحلیلی. اکتشافی)
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی–تحلیلی است.
.۶-۱ روش و ابزار گردآوری تحقیق:
ََ*این پژوهش به شیوهِی اسنادی (کتابخانهِای) انجام شده است.
*ابزار گرد آوری: فیش برداری و سایتِهای اینترنتی.
۷-۱٫روش تجزیه و تحلیل دادهِها:
پژوهشگر در این تحقیق از کتاب ها و مقالات متعددی در زمینه ی شخصیت، آثار و زندگی
نامه دو شاعر (فریدون مشیری و تاگور)، تحولات عصر هر دو شاعر، اندیشه های سیاسی و اجتماعی، رمانتیسم و سیر آن در اروپا، ایران و هند، ادبیات تطبیقی، با مراجعه به کتابخانه ها و سایت های اینترنتی، برای گردآوری این مجموعه سود جسته است. به این صورت که، ابتدا در زمینه ی مکتب رمانتیسم و اصول آن، سیر این مکتب در اروپا، ایران و هند، ادبیات تطبیقی مطالعاتی صورت گرفت. در ادامه در زمینه زندگی و اشعار هر دو شاعر، تأثیر مکتب رمانتیسم بر روی اشعار دو شاعر نیز مطالعاتی صورت گرفت. البته قابل ذکر است: در این پژوهش مجموعه اشعار ترجمه شده تاگور نقد و بررسی شد. پس از مطالعات انجام شده، فیش برداری انجام شد. مراجعه به کتابخانه ها و سایت های مختلف ادبی از جمله فعالیت ها و روش تحقیق پژوهنده است. پس از بررسی گردآوری ها،کار به مرحله ی آخر خود؛ یعنی نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار دو شاعر و یافتن وجوه تشابه و اختلاف دو شاعر رسید و این بخش باید از دیدگاه پژوهشگر مطرح میِگردید.
قابل ذکر است اشعار این دو شاعر با نگرش توصیفی_تحلیلی نقد و بررسی شد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.