مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی
4 ladders leaning on white puffy cloud on blue studio background, drop shadow on green surface

مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی

دانشگاه کاشان
دانشکده مهندسی
گروه مهندسی شیمی
پایان نامه
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته مهندسی شیمی
عنوان:
مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی
استاد راهنما:
دکتر ابراهیم نعمتی لای
به وسیله:
سید ابوالفضل سجادی نوش آبادی
بهمن ماه ۱۳۹۳
اگر شایــسته تقدیــــم باشند
تقدیــــم به:
سرسبزترین هدیه آســـمانی، مـــادرم
و
اســـتاد عشق و زندگی، پـــدرم
و
تمام همسفــــران نجیب خاطراتم، خواهـــران و بــــرادرانم
تشکـــــر و قدردانــــــی:
تمام عزیزانی که در امر تدوین این تحقیق بنده را یاری داده اند به ویژه از استاد راهنمای گرامی آقای دکتر ابراهیم نعمتی لای که زحمات زیادی در این راه متحمل شده اند و با راهنمایی های خالصانه و استادانه ایشان مشکلات کار رفع گردید. همچنین از سایر اساتید بزرگوار، جناب آقای دکتر محمد مهدی ابوالحسنی به عنوان استاد ناظر و جناب آقای دکتر رضا گل حسینی به عنوان استاد داور که طی دوران تحصیل از شمع وجودشان گرمی گرفته و به دانش و تجربیات خویش افزوده ام و از کارکنان محترم بخش های مختلف دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان که از همکاری این عزیزان بهره برده ام.
چکیده
مشخصات بحرانی برای مواد از قبیل دمای بحرانی، حجم بحرانی و فشار بحرانی مشخصات مهمی برای پیش گویی بسیاری از خواص ترمودینامیکی مواد مختلف هستند. در کلیه عملیات های تولید و فرآیند هیدروکربن ها دانستن خواص بحرانی نقش اساسی دارد. زیرا این عملیات ها در شرایط بسیار نزدیک به نواحی نقاط شبنم و حباب صورت می گیرد و اغلب با پدیده های هم دما یا هم فشار همراه است.
تاکنون روش های مختلفی برای تخمین خواص بحرانی مواد آلی ارائه شده که اساس کار آنها با هم متفاوت می باشد.
در این تحقیق با در دست داشتن ۷۰۰۰ مشخصه ی بحرانی مواد آلی، مدلهای نیمه تجربی جدید برای خواص بحرانی ارائه شده است. در ادامه، مدلهایی برگرفته از هوش مصنوعی یعنی شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی ارائه شده اند.
در مدلهای نیمه تجربی ارائه شده با در دست داشتن نقطه جوش نرمال و جرم مولکولی ماده (ورودی های دمای بحرانی)، تعداد اتم و جرم مولکولی ماده (ورودی های حجم بحرانی) و دمای بحرانی و حجم بحرانی ماده (ورودی های فشار بحرانی)، می توانیم خواص بحرانی را تخمین بزنیم.
مدلهای پیشنهادی در عین سادگی خطای کمی دارند. از دیگر مشخصات مدلها می توان به عمومیت معادلات و قابل دسترس بودن پارامترهای ورودی نیز اشاره کرد.
در پایان تحقیق با مقایسه بین مدل های پیشنهادی و مدل های برگرفته از هوش مصنوعی و نیز ۴ رابطه نیمه تجربی، مشخص می شود که مدلهای پیشنهادی دقت خوبی جهت تخمین خواص بحرانی مواد دارند.
میانگین خطای نسبی مدل نهایی برای دمای بحرانی، حجم بحرانی و فشار بحرانی به ترتیب برابر با ۸۶/۳ ، ۰۶/۵ و ۵۷/۵ می باشد که حاکی از دقت کافی مدلها می باشد.
کلمات کلیدی:
خواص بحرانی، مدلهای نیمه تجربی، شبکه عصبی مصنوعی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
 اول: مباحث نظری و تئوری
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۱-۱- هدف از انجام تحقیق ۳
۱-۲- تاریخچه ۳

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.