مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی- قسمت ۳

مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی- قسمت ۳

۳-۵- مدل های ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی ۴۲
۳-۵-۱- مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای دمای بحرانی ۴۲
۳-۵-۱-۱- مقایسه مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای دمای بحرانی ۴۶
۳-۵-۲- مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای حجم بحرانی ۴۷
۳-۵-۲-۱-مقایسه مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای حجم بحرانی ۵۱
۳-۵-۳- مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای فشار بحرانی ۵۲
۳-۵-۳-۱- مقایسه مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای فشار بحرانی ۵۶
۳-۶- مدل های ارائه شده توسط انفیس ۵۷
۳-۶-۱- مدل ارائه شده توسط انفیس برای دمای بحرانی ۵۷
۳-۶-۱-۱- مقایسه مدل ارائه شده توسط انفیس باداده های تجربی برای دمای بحرانی ۵۹
۳-۶-۲- مدل ارائه شده توسط انفیس برای حجم بحرانی ۵۹
۳-۶-۲-۱- مقایسه مدل ارائه شده توسط انفیس با داده های تجربی برای حجم بحرانی ۶۱
۳-۶-۳- مدل ارائه شده توسط انفیس برای فشا ر بحرانی ۶۱
۳-۶-۳-۱- مقایسه مدل ارائه شده توسط انفیس باداده های تجربی برای فشار بحرانی ۶۳
۳-۷- مقایسه مدل های ارائه شده با مدل های دیگر ۶۳
۳-۷-۱- مقایسه مدل ارائه شده برای دمای بحرانی ۶۴

۳- ۶۸
۳- ۶۹
منابع ۷۰
۷۴
فهرست جدولها
عنوان صفحه
فصل اول: مباحث تئوری و نظری

 ۱۱

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
 

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.