پژوهش – 
مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی- قسمت ۲
POV view Businessman trying to find the way out of a maze

پژوهش – مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی- قسمت ۲

۱-۳- روابط موجود در تخمین خواص بحرانی ۵
۱-۳-۱- رابطه های کاوت ۵
۱-۳-۲- رابطه های لی- کسلر ۷
۱-۳-۳- رابطه های وین- ثیم ۸
۱-۳-۴- رابطه های تعمیم یافته ریاضی- دابرت ۹
۱-۳-۵- رابطه های تعمیم یافته لین- چاوو ۱۱
۱-۳-۶- رابطه های واتنسیری ۱۴
۱-۳-۷- رابطه ارائه شده توسط پازوکی و همکارانش ۱۵
۱-۳-۷-۱- مقایسه بین مدل پازوکی با داده های تجربی ۱۶
۱-۳-۸- مدل یاسر خلیل و همکارانش ۱۷
 دوم: روش های انجام تحقیق
۲-۱- مقدمه ای بر روش های انجام تحقیق ۲۰
۲-۲- شبکه عصبی مصنوعی ۲۰
۲-۲-۱- سابقه تاریخی شبکه عصبی ۲۱
۲-۲-۲- شبکه عصبی اشتراک به جلو ۲۲
۲-۲-۳- مزیت های شبکه های عصبی ۲۳
۲-۲-۴- انواع یادگیری برای شبکه های عصبی ۲۳
۲-۲-۵- ساختار شبکه‌های عصبی ۲۵
۲-۲-۶- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی ۲۷
۲-۲-۶-۱- تقسیم بندی داده ها در شبکه عصبی مصنوعی ۲۸
۲-۲-۷- کاربرد شبکه‌های عصبی ۲۹
۲-۲-۷-۱-کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در این تحقیق ۳۰
۲-۲-۸- معایب شبکه‌های عصبی ۳۱
۲-۳- سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (انفیس) ۳۱
۲-۳-۱- دسته بندی قواعد انفیس ۳۲
۲-۳-۱-۱- مدل تاکاگی- سوگنو-کانگ ۳۲
۲-۴- شاخص های ارزیابی مدل های بدست آمده ۳۴
 سوم: بحث و نتیجه گیری
۳-۱-هدف تحقیق ۳۶
۳-۲- مدل های نیمه تجربی ارائه شده ۳۶
۳-۲-۱- مدل ارائه شده برای دمای بحرانی ۳۷
۳-۲-۲- مدل ارائه شده برای حجم بحرانی ۳۷
۳-۲-۳- مدل ارائه شده برای فشار بحرانی ۳۸
۳-۳- مقایسه مدل های ارائه شده با داده های تجربی ۳۸
۳-۳-۱- مقایسه مدل ارائه شده برای دمای بحرانی با داده های تجربی ۳۸
۳-۳-۲- مقایسه مدل ارائه شده برای حجم بحرانی با داده های تجربی ۳۹
۳-۳-۳- مقایسه مدل ارائه شده برای فشار بحرانی با داده های تجربی ۴۰
۳-۴- توزیع خطای نسبی مدل های ارائه شده ۴۱

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.