طراحی آکادمی ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای ۹۲- قسمت ۱۷
Creative abstract chemical scientific background illustration with chemistry formula and atom structure against chemical factory plant interior with industrial manufacturing equipment with motion blur effect

طراحی آکادمی ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای ۹۲- قسمت ۱۷

۱۲۸
۱۳۳
۱۳۷
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۲
۲-۳۰ تصویر ورزشکار در حالت شنو رفتن……………………………………………………………………………………………………….
۲-۳۱ ورزشکار در حالت شنو پیچ رفتن……………………………………………………………………………………………………………..
۲-۳۲ ورزشکار در حالت شنو پیچ رفتن……………………………………………………………………………………………………………..
۲-۳۳ ورزشکار در حالت شنو پیچ رفتن………………………………………………………………………………………………………………
۲-۳۴ تصویر میل ورزش……………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۳۵ تصاویر ورزشکار درحالت شروع میل گیری…………………………………………………………………………………………………
۲-۳۶ میلهای مخصوص میل بازی…………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۳۷ ورزشکار در حالت میل بازی با میل سنگین…………………………………………………………………………………………………
۲-۳۸ ورزشکار در حالت میل بازی با میل سبک………………………………………………………………………………………………….
۲-۳۹ ورزشکار در حالت میل بازی با ۴ میل………………………………………………………………………………………………………….
۲-۴۰ ورزشکاران در گود زورخانه شهید فهمیده در حالت میل گرفتن……………………………………………………………………..
۲-۴۱ ورزشکار در حالت شروع میل گرفتن با میل سنگین……………………………………………………………………………………….
۲-۴۲ تصاویر ورزشکار در حالت میل گرفتن……………………………………………………………………………………………………..
۲-۴۳ تصاویر ورزشکار در حالت میل گرفتن………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴۴ تصاویر ورزشکار در حالت نرمش با میل……………………………………………………………………………………………………….
۲-۴۵ تصاویر ورزشکار در حالت نرمش با میل………………………………………………………………………………………………….
۲-۴۶ ورزشکار در حالت گرفتن گورگه (چکشی) با میل سنگین……………………………………………………………………………..
۲-۴۷ ورزشکار در حالت گرفتن گورگه (چکشی) با میل سنگین……………………………………………………………………………..
۲-۴۸ ورزشکار در حالت آماده شدن برای چرخ…………………………………………………………………………………………………..
۲-۴۹ مراحل حرکت پاها در چرخ تیز…………………………………………………………………………………………………………………
۲-۵۰ ورزشکار در حال چرخیدن چرخ تیز……………………………………………………………………………………………………………
۲-۵۱ حرکت پاها در چرخ چمنی………………………………………………………………………………………………………………………..

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.