سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی- قسمت ۸- قسمت 2

سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی- قسمت ۸- قسمت 2

  • افراد برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات حل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.

 

  • اختیار مناقصه گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.

 

  • بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت ان، در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می شود ولی بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.

 

  • مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.

 

  • میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.

 

  • مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راه سازی و نظایر آن بر اساس شرایط مناقصه.

 

  • اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه ۱۳۳۷٫

 

  • سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.

 

  • سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد.»

 

مبحث سوم : انجام تشریفات معاملات از طریق مناقصه

 

قانون برگزاری مناقصات بدنبال بروز مشکلات فنی و اجرایی گسترده و کثرت بیش از حد مقررات مربوط به معاملات دولتی، با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در زمینه تشریفات مناقصه و تامین بهترین کیفیت تنظیم شده است.
دستگاه های اجرایی ذیل که طی ماده یک قانون برگزاری مناقصات از آن ها نام برده شد، در برگزاری مناقصات خود مقررات این قانون را مراعات نماید:
قانون سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارت خانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها، موسسات،اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ( در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می کنند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، دستگاه ها و واحد هایی که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می کنند، نظیر جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت ها ی تابعه آنان.
مطابق مقررات و الزامات قانونی موجود، بسیاری از کالاها و خدمات مورد خرید و تحصیل دستگاه های اجرایی از ضوابط اجرای مناقصه خارج شده اند که برای مدیران مالی و روسای دستگاه های اجرایی توجه به این موارد موجب تسهیل در انجام فعالیت های دستگاه خواهد شد.[۸۱]

 

گفتار اول : موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

 

در موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه نه نیازی به گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار وجود دارد و نه هیئتی برای تصویب آن تشکیل می شود. بلکه مواردی را قانون گذار احصا کرده تا در آن موارد دستگاه اجرایی مخیر انجام مناقصه یا عدم انجام مناقصه کرده است. لهذا در موارد شمارش شده در ماده ۲۹ق.ب.م، دستگاه اجرایی مجاز به انصراف از برگزاری مناقصه بوده تا مطابق احکام مندرج در ماده مرقوم، معامله را انجام دهد.[۸۲]
در ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ در موارد زیر الزامی به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه های اجرایی ذی ربط می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند. در ضمن توضیحات مهم و ضروری هر کدام از بندها ذیل آن ها آورده شده است:
الف: خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها منحصر به فرد( انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
آنچه در بند ( الف) ماده ۲۹ از آن به عنوان« حقوق» یاد شده، « خدمات» را نیز در بر می گیرد. اما هر چند واژه «خدمات» می تواند در چارچوب تعریف حق مالی بگنجد، مع الوصف نظر به دیگر مواد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن باید توجه داشت که سه واژه ی « اموال منقول»، « خدمات» و « حقوق» جایگاه و تعریف خاصی در قانون مزبور دارند. به طور کلی مقصود از « اموال منقول» همان تامین کالا و منظور از « خدمات» خدمات پیمانکاری و « حقوق» غیر از دو مفهوم بالا بلکه از جنس حقوق مالی مانند سرقفلی و حق انتفاع و حق ارتفاق و حق معنوی و امثال آنها است که می تواند مورد معامله قرار گیرد.[۸۳]
ب. خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیئت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
اگر در بند ( الف) ماده ۲۹ ق.ب.م، منحصر به فرد بودن مورد معامله موجب عدم الزام به برگزاری مناقصه می گردد در بند ( ب) ماده مورد ذکر، اموال غیر منقول مهم ترین عنصری است که دستگاه اجرایی رابه سوی انجام معامله بدون تشریفات مناقصه( عدم الزام به برگزاری مناقصه) سوق می دهد.
اما صرف این که مورد معامله از اموال منقول است، دست دستگاه اجرایی را برای انجام آن معامله بدون قید و شرط باز نمی گذارد بلکه انجام آن معامله مشروط و مقید به شروط و قیودی است که در این بند ذکر شده است.[۸۴]
ج: خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کم تر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.
عنصر اصلی و اساسی در این بند که معامله ی کالا، خدمات و حقوق مربوط به اموال منقول و غیر منقول را از گردونه ی مقررات برگزاری مناقصات خارج می کند و بدون انجام تشریفات مناقصه محقق می سازد، عبارت« قیمت تعیین شده ی آنها از ناحیه ی مراجع ذی صلاح» است. در این بند اصولاً مورد معامله از هر نوعی که باشد می تواند از موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه باشد به شرط آنکه قیمت آنها یا از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد و یا کمتر از آن قیمت در بازار وجود داشته باشد.در این بند نیز مثل بنود قبل صحبت از خرید مورد معامله است و شامل دیگر عقود از قبیل اجاره،رهن،هبه،عاریه،صلح و مانند آنها نمی گردد.[۸۵]
د: تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحد های تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
عنصر اصلی در این بند«تعمیر» و مرمت تجهیزات وماشین آلات دستگاه های اجرایی است. تجهیزات و ماشین آلات از لحاظ لغوی مترادف هم هستند و معنی آن دو« دستگاه صنعتی» است که می تواند در اموال منقول و غیر منقول به کار رود، تعمیر تجهیزات و ماشین در واقع به نوعی خرید خدمات است، زیرا تعمیر کار دستگاه های صنعتی در قبال تعمیر تجهیزات و ماشین آلات مبلغی از دستگاه اجرایی دریافت می کند.در واقع مقصود این بنداز ماده (۲۹) خرید خدمات به معنای عام نیست بلکه خرید خدماتی است که صرفاً برای تعمیر تجهیزات و ماشین آلات، لازم است.[۸۶]
هـ: خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی. آیین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

 

برای

دیدگاهتان را بنویسید