خدا و عینیّت گرایی اخلاقی- قسمت ۴۷

خدا و عینیّت گرایی اخلاقی- قسمت ۴۷

 • Life-Force ↑
 • George Bernard Shaw(1856-1950) ↑
 • Process theology ↑
 • Alfred North Whitehead (1861-1941) ↑
 • البته برگسون اگر چه دیدگاه ماشینانگارانیِ جهان هستی را رد میکند، امّا چنین نیست که دیدگاه هدفمند دانستن عالم هستی را نیز باور داشته باشد. (نک: برگسون، ۱۳۷۱: ۱۳۹-۱۳۰). ↑
 • William Durant (1885-1981) ↑
 • به طور مثال دیدگاه نیگل در باب عینیّت ارزشهای اخلاقی که به نوعی خودمحوری استوار است و قائم به دیدگاه مؤمنانه به عالم هستی نیست.(See: Negel, 1970: 14-17). ↑
 • باید توجّه داشت تمرکز بحث ما بر روی وجود و عدم وجود ارزشهای اخلاقی است نه الزام اخلاقی. شاید بتوان با سؤال از آنچه الزام اخلاقی مینامیم، به شیوهی موجّهتری ضرورت این نگاه مؤمنانه به عالم هستی را اثبات کنیم امّا این نکته در مقام بحث ما نیست. ↑
 • David Elton (D.Elton) Trueblood (۱۹۰۰- ۱۹۹۴) ↑
 • World War II (1939-1945) ↑
 • Religious Society of Friends ↑
 • Quakers ↑
 • برای آشنایی با عقاید این انجمن مذهبی به کتابی که خود تروبلود منتشر کرده مراجعه کنید:
  ) See: Trueblood, D. Elton (1966)”The People Called Quakers”,  ( ↑
 • Harvard University ↑
 • Johns Hopkins University ↑
 • Stanford University ↑
 • Richmond ↑
 • Earlham College ↑
 •  Samuel Johnson(1709 -1784) ↑
 • Dwight D. Eisenhower (1890-1969) ↑
 • Richard Milhous Nixon (1913-1994) ↑
 • Lyndon Baines Johnson (1908-1973) ↑
 • Ronald Wilson Reagan (1911-2004) ↑
 • Director of Religious Information at the U.S. Information Agencyمشهور به صدای امریکا (VOA). ↑
 • Herbert Clark Hoover(1874 -1964) ↑
 • Philosophy of Religion (1957) ↑
 • شاید این تغییر کاربری در استدلالهای اخلاقی (و کاهش توقّعات، از کل براهین اثبات وجود خدا) تحت تأثیر دیدگاههای فلسفهی جدید باشد و یا تحت تأثیر حملههای شدید خداناباوران به مؤمنین باشد.اینگونه دغدغهی مؤمنین نه اثبات وجود خدا بلکه اثبات معقولیت باور به خدا است. ↑
 • برای آشنایی با این تفاوت میان اثبات سنّتی وجود خدا و قرینهگرایی به نفع وجود خدا مراجعه شود به: (Mavrodes, 1970: 30-48) ↑
 • Meaningless 
 • Irrational 
 • Existentialist 
 • Nihilists 
 • Self-Defeating ↑
 • John Dewey (1859-1952) ↑
 • Baker Encyclopedia of Christian Apologetics ↑
 • Order ↑
 • Philosophical Mechanism ↑
 • Pierre-Simon Laplace(1749-1827) ↑
 • Napoleon Bonaparte(1769-1821) ↑
 • برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.