جایگاه انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان و تأثیرآن در روابط با ایران- قسمت ۳

جایگاه انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان و تأثیرآن در روابط با ایران- قسمت ۳

۴-۴ روابط انرژی ترکمنستان و پاکستان……………………………………………………………………………………۷۹
۱-۴-۴ تقاضای گاز طبیعی در پاکستان………………………………………………………………………………..۸۰
۲-۴-۴ خط لوله تاپی و توسعه ی روابط دیپلماتیک ترکمنستان با پاکستان……………………………….۸۲
۵-۴ روابط انرژی ترکمنستان و افغانستان………………………………………………………………………………..۸۳
۱-۵-۴ حضور در بازار رو به رشد افغانستان…………………………………………………………………………۸۳
۲-۵-۴ خط لوله تاپی و میزبانی ترکمنستان جهت مذاکرات صلح گروه‌های افغان، تحت نظارت سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۶-۴ خط لوله تاپی………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۷-۴ روابط انرژی ترکمنستان و اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………….۸۸
۱-۷-۴ حضور ترکمنستان در پروژه خط لوله ناباکو………………………………………………………………..۹۲
۲-۷-۴ نقش انرژی در توسعه ی روابط دیپلماتیکی ترکمنستان با اتحادیه اروپا…………………………۹۶
عنوان صفحه
۸-۴ روابط انرژی ترکمنستان و ترکیه……………………………………………………………………………………….۹۸
۹-۴ جمع‌بندی……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
فصل ۵: تأثیر عامل انرژی، بر روابط ایران و ترکمنستان……………………………………………………..۱۰۳
۱-۵ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۲-۵ اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و ترکمنستان در توسعه‌ی روابط…………………………………….۱۰۴
۳-۵ روابط ایران و ترکمنستان پس از فروپاشی شوروی…………………………………………………………..۱۰۶
۴-۵ منابع انرژی ایران………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
۵-۵ همکاری‌های ایران و ترکمنستان در زمینه نفت و گاز………………………………………………………..۱۱۴
۱-۵-۵ همکاری‌های نفتی دو کشور……………………………………………………………………………………۱۱۵
۱-۱-۵-۵ معاوضه نفت (سوآپ)……………………………………………………………………………………..۱۱۷
۲-۵-۵ همکاری‌های دو کشور در زمینه گاز طبیعی ……………………………………………………………..۱۱۹
۱-۲-۵-۵ پروژه انتقال گاز ترکمنستان به اروپا از طریق ایران و ترکیه……………………………………۱۲۰
۲-۲-۵-۵ خط لوله کربچه- کردکوی………………………………………………………………………………..۱۲۱
۳-۲-۵-۵ خط لوله دوم صادرات گاز ترکمنستان به ایران…………………………………………………….۱۲۲
۴-۲-۵-۵ ایجاد چالش در روابط گازی ایران و ترکمنستان………………………………………………….۱۲۴
۱-۴-۲-۵-۵ ترکمنستان و بازی روسی…………………………………………………………………………۱۲۴
۲-۴-۲-۵-۵ تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران و تأثیر آن بر صادرات گاز ترکمنستان به ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
۶-۵ جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………۱۲۹
۷-۵ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول شماره ۳-۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۵
جدول شماره ۳-۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۸
جدول شماره ۳-۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۸
جدول شماره ۳-۴.……………………………………………………………………………………………………………..۴۱
جدول شماره ۳-۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۱
جدول شماره ۴-۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۳
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه