تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای  …
Check off

تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای …

۱۸

شهران

۰٫۷۸

۸

۱۹

ولیعصر-مطهری

۰٫۶۳

۱۵

۲۰

یادگار امام

۰٫۸۵

۳

همان طور که ملاحظه می‌کنید شعبه سید جمال‌الدین اسدآبادی کاراترین و شعبه فتحی شقاقی نا کاراترین شعبه می‌باشد.
شکل ۴-۱٫ رتبه بندی شعب بر اساس میانگین موزون

۴-۶-کارایی شعب بر اساس برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده‌ها DEAGP

۴-۶-۱-محاسبه کارایی شعب

زمانی که مقدار واحد های تصمیم گیری کم، ورودی‌ها و خروجی‌ها زیاد باشد، وزن برخی از داده‌ها صفر می‌شود. در نتیجه امتیاز کارایی واحدها بر اساس یکسری از داده‌ها محاسبه و نزدیک به یکدیگر قرار می‌گیرد. به منظور حل این مشکل و ارائه طیف مناسبی از امتیازات کارایی، مدل برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده‌ها استفاده می‌گردد. برای نمونه مدل مربوط به حل امتیاز کارایی شعبه ولیعصر- مطهری در ادامه آمده است، لازم به ذکر است بقیه شعب نیز به همین صورت محاسبه می‌گردد.
min=M;
۴۸v1+8v2+16v3+1V4+3V5+28836174746v6+300v7+125408400000v8+46v9=1;
۴۱۷۶۰۰۰۱u1+543u2+1073u3+17916u4+1252u5+493u6+1165u7+361u8+1255654214501u9+32470154334u10-48v1-8v2-16v3-1V4-3V5-28836174746v6-300v7-125408400000v8-46v9+d1=0;
۲۶۳۲۰۰۰۱u1+547u2+889u3+15443u4+2530u5+112u6+1162u7+468u8+210713000000u9+41492966609u10-239v1-2v2-14v3-1v4-3v5-35837394466v6-100v7-1220v8-3520v9+d2=0;
۵۰۷۸۰۷۳۰u1+2122u2+1831u3+33055u4+2067u5+376u6+1544u7+224u8+430755173u9+55922447699u10-1v1-10v2-22v3-3v4-3v5-54539498950v6-700v7-678000000v8-4250v9+d3=0;
۸۱۵۷۲۹۴۱u1+620u2+583u3+18636u4+832u5+316u6+826u7+69u8+96169994370u9+72219951721u10-1250v1-3v2-11v3-1v4-2v5-43104135948v6-264v7-16563900000v8-61v9+d4=0;
۱u1+600u2+591u3+11473u4+641u5+443u6+707u7+99u8+213354223u9+30051567185u10-5v1-5v2-9v3-1v4-2v5-23566718643v6-150v7-32200000000v8-110v9+d5=0;
۱۳۰۸۱۹۶۰u1+158u2+1322u3+17438u4+649u5+788u6+827u7+216u8+209367883578u9+22681400261u10-1v1-3v2-11v3-1v4-2v5-30934993936v6-150v7-99854800v8-165v9+d6=0;
۲۰۷۴۱۸۳۷u1+5141u2+2580u3+35838u4+1260u5+318u6+3443u7+134u8+6644216200u9+38869931550u10-995v1-3v2-10v3-3v4-2v5-21086087737v6-120v7-473v8-69v9+d7=0;
۱۷۸۲۶۷۵۷u1+723u2+691u3+21699u4+951u5+1144u6+1388u7+107u8+22407000000u9+30579963321u10-181v1-8v2-11v3-1v4-4v5-28108798946v6-220v7-48284700000v8-143v9+d8=0;
۱u1+958u2+585u3+25339u4+74u5+93u6+1259u7+122u8+58100u9+2608221201u10-3817v1-4v2-9v3-1v4-3v5-19014279291v6-120v7-207v8-502v9+d9=0;
۱۵۹۷۱۶۶۳u1+41u2+2021u3+46262u4+56u5+230u6+2797u7+66u8+4770000u9+24039911578u10-6v1-4v2-9v3-2v4-3v5-18357282053v6-500v7-560v8-4600v9+d10=0;
۷۶۰۰۰۱u1+1061u2+522u3+19577u4+886u5+798u6+1274u7+144u8+3388912860u9+18347707589u10-71v1-3v2-8v3-1v4-2v5-14743241669v6-170v7-184051v8-170v9+d11=0;
۹۷۹۹۳۹۰u1+972u2+897u3+17914u4+306u5+384u6+1222u7+170u8+4723145000u9+18178170714u10-105v1-1v2-2v3-1v4-2v5-19044307080v6-208v7-200000000v8-80v9+d12=0;
۶۱۰۴۸۳۶u1+1466u2+674u3+46813u4+1345u5+1240u6+1706u7+27u8+844400000u9+19761705553u10-9v1-4v2-8v3-2v4-2v5-11283020000v6-209v7-506615664v8-64v9+d13=0;

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.