سامانه پژوهشی – 
تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه  …

سامانه پژوهشی – تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه …

۰

۳۴۸٫۹۹-

۱۸

شهران

۰

۰

۱۹

ولیعصر-مطهری

۰

۰

۲۰

یادگار امام

۰

۰

نتایج حاصل از این جدول گویای این است که برخی از شعب مدیریت مناسبی را بر روی منافع دریافتی از مشتریان ندارند.

۴-۲-۴- کارایی شعب از منظر مالی

۴-۲-۴-۱- امتیاز کارایی شعب

برای ارزیابی کارایی شعب در این منظر دو ورودی «تعداد سپرده های جذب شده» و «میزان سپرده های جذب شده» و سه خروجی «تعداد تسهیلات اعطایی» و «میزان تسهیلات اعطایی» و «سود و زیان شعبه» در نظر گرفته شده و با فرض بازده متغیر به مقیاس با دیدگاه ورودی محور به محاسبه کارایی شعب برای ۲۰ شعبه بانک تجارت پرداختیم. برای نمونه مدل مربوط به حل امتیاز کارایی شعبه ولیعصر- مطهری در ادامه آمده است، لازم به ذکر است بقیه شعب نیز به همین صورت محاسبه می‌گردد.
Min y0=θ;
۳۶۱٫۲λ۱+۴۶۷٫۶λ۲+۲۲۴λ۳+۶۹λ۴+۹۹λ۵+۲۱۶٫۲λ۶+۱۳۴٫۲λ۷+۱۰۷λ۸+۱۲۱٫۸λ۹+۶۶λ۱۰+۱۴۴٫۴λ۱۱+۱۷۰٫۲λ۱۲+۲۷٫۴λ۱۳+۲۴٫۲λ۱۴+۸۲٫۴λ۱۵+۱۷۵٫۶λ۱۶+۶۹٫۶λ۱۷+۲۲۵٫۸λ۱۸+۲۶۰٫۸λ۱۹+۱۴٫۸λ۲۰≥۳۶۱٫۲
۱۲۵۵۶۵۴۲۱۴۵۰۱٫۲۰λ۱+۲۱۰۷۱۳۰۰۰۰۰۰λ۲+۴۳۰۷۵۵۱۷۲٫۸λ۳+۹۶۱۶۹۹۹۴۳۷۰λ۴+۲۱۳۳۵۴۲۲۳λ۵+۲۰۹۳۶۷۸۸۳۵۷۸٫۲۰λ۶+۶۶۴۴۲۱۶۲۰۰λ۷+۲۲۴۰۷۰۰۰۰۰۰λ۸+۵۸۱۰۰٫۲λ۹+۴۷۷۰۰۰۰λ۱۰+۳۳۸۸۹۱۲۸۶۰λ۱۱+۴۷۲۳۱۴۵۰۰۰λ۱۲+۸۴۴۴۰۰۰۰۰λ۱۳+۹۰۱۲۱۲۴۰۰λ۱۴+۴۲۹۳۶۰۴۸۰۰λ۱۵+۶۷۶۸۴۴۱λ۱۶+۴۸۸۰۰۰۰۰۰۰λ۱۷+۲۴۰۷۰۸۴۰۳۳λ۱۸+۱۱۷۰۹۰۴۰۰۰۰۰λ۱۹+۷۶۹٫۶λ۲۰≥۱۲۵۵۶۵۴۲۱۴۵۰۱٫۲۰
۳۲۴۷۰۱۵۴۳۳۴λ۱+۴۱۴۹۲۹۶۶۶۰۹λ۲+۵۵۹۲۲۴۴۷۶۹۹λ۳+۷۲۲۱۹۹۵۱۷۲۱λ۴+۳۰۰۵۱۵۶۷۱۸۵λ۵+۲۲۶۸۱۴۰۰۲۶۱λ۶+۳۸۸۶۹۹۳۱۵۵۰λ۷+۳۰۵۷۹۹۶۳۳۲۱λ۸+۲۶۰۸۲۲۱۲۰۱λ۹+۲۴۰۳۹۹۱۱۵۷۸λ۱۰+۱۸۳۴۷۷۰۷۵۸۹λ۱۱+۱۸۱۷۸۱۷۰۷۱۴λ۱۲+۱۹۷۶۱۷۰۵۵۵۳λ۱۳+۱۳۷۵۰۹۷۸۷۲۵λ۱۴+۱۷۰۵۵۰۰۶۴۶۹λ۱۵+۱۶۹۸۶۰۳۶۴۳۱λ۱۶+۱۹۰۵۶۷۳۶۵۵۴λ۱۷+۸۵۵۵۰۳۷۶۵۳۵λ۱۸+۷۸۰۲۸۸۶۲۹۷۳λ۱۹+۱۲۱۴۱۰۹۷۷۸۱λ۲۰≥۳۲۴۷۰۱۵۴۳۳۴
۱۲۵۴۰۸۴۰۰۰۰۰λ۱+۱۲۲۰λ۲+۶۷۸۰۰۰۰۰۰λ۳+۱۶۵۶۳۹۰۰۰۰۰λ۴+۳۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰λ۵+۹۹۸۵۴۸۰۰λ۶+۴۷۲٫۶λ۷+۴۸۲۸۴۷۰۰۰۰۰λ۸+۲۰۶٫۸λ۹+۵۶۰λ۱۰+۱۸۴۰۵۰٫۸λ۱۱+۲۰۰۰۰۰۰۰۰λ۱۲+۵۰۶۶۱۵۶۶۴λ۱۳+۱۲۵۵۴۹۴۰۰۰۰λ۱۴+۵۴۰۱۴۳۹λ۱۵+۱۳۰۲۶۶۸۰λ۱۶+۱۷٫۸λ۱۷+۱۹۱۰۶۸۰۳۲۷λ۱۸+۱۱۸۶۰۰۰۰۰۰λ۱۹+۹۱٫۶λ۲۰≤۱۲۵۴۰۸۴۰۰۰۰۰ θ
۴۶٫۲λ۱+۳۵۲۰λ۲+۴۲۵۰λ۳+۶۰٫۶λ۴+۱۱۰λ۵+۱۶۵٫۲λ۶+۶۸٫۶λ۷+۱۴۳٫۴λ۸+۵۰۱٫۶λ۹+۴۶۰۰λ۱۰+۱۶۹٫۶λ۱۱+۸۰٫۴λ۱۲+۶۴٫۲λ۱۳+۱۲۵λ۱۴+۴۴۷٫۴λ۱۵+۲۱۱٫۸λ۱۶+۳۰٫۲λ۱۷+۳۷۳٫۲λ۱۸+۱۱۶λ۱۹+۳۴۸٫۸λ۲۰≤۱۴۶٫۲ θ
λ۱+λ۲+λ۳+λ۴+λ۵+λ۶+λ۷+λ۸+λ۹+λ۱۰+λ۱۱+λ۱۲+λ۱۳+λ۱۴+λ۱۵+λ۱۶+λ۱۷+λ۱۸+λ۱۹+λ۲۰=۱;
λ۱≥۰;
λ۲≥۰;
λ۳≥۰;
λ۴≥۰;
λ۵≥۰;
λ۶≥۰;
λ۷≥۰;

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.