تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای  …

تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای …

نتایج حاصل از این جدول گویای این است که برخی از شعب بیش از میزان لازم از نیروی انسانی برخوردار هستند و همچنین مدیریت مناسبی را بر روی پایانه های POS ندارند.

۴-۲-۳- کارایی شعب از منظر مشتریان

۴-۲-۳-۱- امتیاز کارایی شعب

برای ارزیابی کارایی شعب در این منظر دو ورودی «منافع دریافتی» و «متراژ شعبه» و سه خروجی «چک‌های صادر شده» و «حساب‌های بسته شده» و «افزایش تعداد حساب‌ها» در نظر گرفته شده و با فرض بازده متغیر به مقیاس با دیدگاه ورودی محور به محاسبه کارایی شعب برای ۲۰ شعبه بانک تجارت پرداختیم. برای نمونه مدل مربوط به حل امتیاز کارایی شعبه ولیعصر- مطهری در ادامه آمده است، لازم به ذکر است بقیه شعب نیز به همین صورت محاسبه می‌گردد.
min=θ;
۱۲۵۲λ۱+۲۵۳۰λ۲+۲۰۶۶٫۸λ۳+۸۳۲λ۴+۶۴۰٫۶λ۵+۶۴۹٫۲λ۶+۱۲۵۹٫۸λ۷+۹۵۰٫۶λ۸+۷۴λ۹+۵۵٫۶λ۱۰+۸۸۶٫۴λ۱۱+۳۰۶λ۱۲+۱۳۴۵٫۴λ۱۳+۳۸۸٫۴λ۱۴+۵۱۶λ۱۵+۷۷۶λ۱۶+۵۸۲λ۱۷+۵۶۵٫۸λ۱۸+۱۰۴۴٫۲λ۱۹+۱۳۷٫۶λ۲۰≥۱۲۵۲
۴۹۳λ۱+۱۱۲λ۲+۳۷۶λ۳+۳۱۶٫۴λ۴+۴۴۳٫۲λ۵+۷۸۸٫۴λ۶+۳۱۸٫۴λ۷+۱۱۴۴٫۴λ۸+۹۳٫۴λ۹+۲۳۰λ۱۰+۷۹۷٫۶λ۱۱+۳۸۴٫۴λ۱۲+۱۲۳۹٫۶λ۱۳+۴۷۸λ۱۴+۳۸٫۴λ۱۵+۱۳۹٫۸λ۱۶+۴۹۶λ۱۷+۲۸۳λ۱۸+۸۰٫۶λ۱۹+۱۳٫۶λ۲۰≥۴۹۳
۱۱۶۵٫۲λ۱+۱۱۶۱٫۸λ۲+۱۵۴۳٫۶λ۳+۸۲۶λ۴+۷۰۷٫۴λ۵+۸۲۶٫۸λ۶+۳۴۴۳λ۷+۱۳۸۸٫۴λ۸+۱۲۵۸٫۸λ۹+۲۷۹۷λ۱۰+۱۲۷۳٫۸λ۱۱+۱۲۲۲λ۱۲+۱۷۰۵٫۶λ۱۳+۴۲۶λ۱۴+۱۳۴۶λ۱۵+۱۰۶۶λ۱۶+۱۲۷۵٫۲λ۱۷+۲۲۴۱٫۲λ۱۸+۲۰۸۱٫۲λ۱۹+۴۳۷٫۴λ۲۰≥۱۱۶۵٫۲
۲۸۸۳۶۱۷۴۷۴۶λ۱+۳۵۸۳۷۳۹۴۴۶۶λ۲+۵۴۵۳۹۴۹۸۹۵۰λ۳+۴۳۱۰۴۱۳۵۹۴۸λ۴+۲۳۵۶۶۷۱۸۶۴۳λ۵+۳۰۹۳۴۹۹۳۹۳۶λ۶+۲۱۰۸۶۰۸۷۷۳۷λ۷+۲۸۱۰۸۷۹۸۹۴۶λ۸+۱۹۰۱۴۲۷۹۲۹۱λ۹+۱۸۳۵۷۲۸۲۰۵۳λ۱۰+۱۴۷۴۳۲۴۱۶۶۹λ۱۱+۱۹۰۴۴۳۰۷۰۸۰λ۱۲+۱۱۲۸۳۰۲۰۰۰۰λ۱۳+۲۵۳۳۶۰۴۳۳۵۳λ۱۴+۷۷۸۱۸۶۶۷۵۶λ۱۵+۶۲۰۲۱۹۰۰۴۱λ۱۶+۷۸۱۶۵۹۰۷۵۷λ۱۷+۲۰۱۶۸۱۲۳۴۱۸۸٫۲۰λ۱۸+۹۵۹۷۳۸۵۰۳۳۰λ۱۹+۵۲۳۰۵۴۴۳۳λ۲۰≤۲۸۸۳۶۱۷۴۷۴۶ θ
۳۰۰λ۱+۱۰۰λ۲+۷۰۰λ۳+۲۶۴λ۴+۱۵۰λ۵+۱۵۰λ۶+۱۲۰λ۷+۲۲۰λ۸+۱۲۰λ۹+۵۰۰λ۱۰+۱۷۰λ۱۱+۲۰۸λ۱۲+۲۰۹λ۱۳+۹۷λ۱۴+۱۱۰λ۱۵+۱۶۸λ۱۶+۲۵۰λ۱۷+۳۵۲λ۱۸+۲۱۰λ۱۹+۵۰λ۲۰≤۳۰۰θ
λ۱+λ۲+λ۳+λ۴+λ۵+λ۶+λ۷+λ۸+λ۹+λ۱۰+λ۱۱+λ۱۲+λ۱۳+λ۱۴+λ۱۵+λ۱۶+λ۱۷+λ۱۸+λ۱۹+λ۲۰=۱;
λ۱≥۰;
λ۲≥۰;
λ۳≥۰;
λ۴≥۰;
λ۵≥۰;
λ۶≥۰;
λ۷≥۰;
λ۸≥۰;
λ۹≥۰;
λ۱۰≥۰;
λ۱۱≥۰;
λ۱۲≥۰;
λ۱۳≥۰;
λ۱۴≥۰;
λ۱۵≥۰;
λ۱۶≥۰;
λ۱۷≥۰;
λ۱۸≥۰;
λ۱۹≥۰;
λ۲۰≥۰;
نتایج مربوط به محاسبه کارایی شعب به شرح جدول ذیل می‌باشد.
جدول ۴-۷٫ امتیاز کارایی شعب بر اساس مدل BCC از منظر مشتریان

ردیف شعبه امتیاز کارایی
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.