فایل – 
تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای  …

فایل – تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای …

نتایج حاصل از این جدول گویای این است که شعب خروجی مناسبی را بر اساس ساعات آموزشی که داشته‌اند ایجاد نکرده‌اند.

۴-۲-۲- کارایی شعب از منظر فرآیند های داخلی

۴-۲-۲-۱- امتیاز کارایی شعب

برای ارزیابی کارایی شعب در این منظر سه ورودی «تعداد پرسنل» و «تعداد ATM» و «تعداد POS» و سه خروجی «تعداد کارت‌های صادر شده» و «خدمات موبایل بانک» و «خدمات بانکداری الکترونیک» در نظر گرفته شده و با بازده متغیر به مقیاس با دیدگاه ورودی محور به محاسبه کارایی شعب برای ۲۰ شعبه بانک تجارت پرداختیم. . برای نمونه مدل مربوط به حل امتیاز کارایی شعبه ولیعصر- مطهری در ادامه آمده است، لازم به ذکر است بقیه شعب نیز به همین صورت محاسبه می‌گردد.
Min y0=θ;
۵۴۲٫۶λ۱+۵۴۶٫۶λ۲+۲۱۲۱٫۶λ۳+۶۱۹٫۸λ۴+۶۰۰λ۵+۱۵۸λ۶+۵۱۴۱٫۲λ۷+۷۲۲٫۶λL8+957.6λ۹+۴۱٫۴λ۱۰+۱۰۶۱٫۲λ۱۱+۹۷۲λ۱۲+۱۴۶۵٫۸λ۱۳+۶۳٫۲λ۱۴+۲۱۰٫۴λ۱۵+۸۲۹٫۴λ۱۶+۸۵۷٫۴λ۱۷+۹۲۵٫۲λ۱۸+۲۶۷۴λ۱۹+۳۷۸٫۶λ۲۰≥۵۴۲٫۶;
۱۰۷۳٫۴λ۱+۸۸۸٫۸λ۲+۱۸۳۰٫۸λ۳+۵۸۲٫۸λ۴+۵۹۰٫۶λ۵+۱۳۲۱٫۸λ۶+۲۵۷۹٫۶λ۷+۶۹۰٫۶λ۸+۵۸۵٫۲λ۹+۲۰۲۱λ۱۰+۵۲۱٫۸λ۱۱+۸۹۶٫۸λ۱۲+۶۷۴٫۲λ۱۳+۲۴۵٫۶λ۱۴+۲۴۷٫۴λ۱۵+۶۲۳٫۶λ۱۶+۴۹۶λ۱۷+۸۴۰٫۶λ۱۸+۱۶۳۱٫۶λ۱۹+۸۱λ۲۰≥۱۰۷۳٫۴;
۱۷۹۱۶λ۱+۱۵۴۴۲٫۸λ۲+۳۳۰۵۵λ۳+۱۸۶۳۵٫۸λ۴+۱۱۴۷۳٫۲λ۵+۱۷۴۳۸λ۶+۳۵۸۳۷٫۶λ۷+۲۱۶۹۹٫۴λ۸+۲۵۳۳۸٫۸λ۹+۴۶۲۶۲٫۲λ۱۰+۱۹۵۷۶٫۸λ۱۱+۱۷۹۱۴٫۲λ۱۲+۴۶۸۱۳٫۲λ۱۳+۶۱۷۱λ۱۴+۱۳۰۱۴٫۸λ۱۵+۲۳۹۰۳٫۶λ۱۶+۱۹۲۷۰٫۶λ۱۷+۲۲۸۵۷٫۲λ۱۸+۴۲۷۲۳λ۱۹+۶۳۳۰λ۲۰≥۱۷۹۱۶;
۱۶٫۲λ۱+۱۳٫۶λ۲+۲۱٫۶λ۳+۱۱λ۴+۹λ۵+۱۰٫۶λ۶+۱۰λ۷+۱۱λ۸+۹λ۹+۹λ۱۰+۸λ۱۱+۱٫۶λ۱۲+۸λ۱۳+۶λ۱۴+۵λ۱۵+۶λ۱۶+۸λ۱۷+۱۱λ۱۸+۲۴λ۱۹+۲٫۶λ۲۰≤۱۶٫۲θ;
۱λ۱+۱λ۲+۲٫۶λ۳+۱λ۴+۱λ۵+۱λ۶+۳λ۷+۱λ۸+۱λ۹+۲λ۱۰+۱λ۱۱+۱λ۱۲+۱٫۶λ۱۳+۰λ۱۴+۱λ۱۵+۱λ۱۶+۲٫۲λ۱۷+۲λ۱۸+۲٫۴λ۱۹+۲λ۲۰≤۱θ;
۲٫۶λ۱+۳λ۲+۲٫۶λ۳+۲٫۲λ۴+۲٫۲λ۵+۲٫۲λ۶+۲٫۲λ۷+۴λ۸+۲٫۸λ۹+۲٫۶λ۱۰+۲٫۲λ۱۱+۱٫۶λ۱۲+۲٫۲λ۱۳+۱٫۶λ۱۴+۲٫۲λ۱۵+۲λ۱۶+۱٫۶λ۱۷+۹٫۲λ۱۸+۳λ۱۹+۸٫۶λ۲۰≤۲٫۶θ;
λ۱+λ۲+λ۳+λ۴+λ۵+λ۶+λ۷+λ۸+λ۹+λ۱۰+λ۱۱+λ۱۲+λ۱۳+λ۱۴+λ۱۵+λ۱۶+λ۱۷+λ۱۸+λ۱۹+λ۲۰=۱;
λ۱≥۰;
λ۲≥۰;
λ۳≥۰;
λ۴≥۰;
λ۵≥۰;
λ۶≥۰;
λ۷≥۰;
λ۸≥۰;
λ۹≥۰;
λ۱۰≥۰;
λ۱۱≥۰;
λ۱۲≥۰;
λ۱۳≥۰;
λ۱۴≥۰;
λ۱۵≥۰;
λ۱۶≥۰;
λ۱۷≥۰;
λ۱۸≥۰;
λ۱۹≥۰;
λ۲۰≥۰;
نتایج مربوط به محاسبه کارایی شعب به شرح جدول ذیل می‌باشد.
جدول ۴-۴٫ امتیاز کارایی شعب بر اساس مدل BCC از منظر فرآیندهای داخلی

ردیف شعبه امتیاز کارایی
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.