پژوهش دانشگاهی – 
تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای  …
Futuristic polygonal background. Triangular business wallpaper.

پژوهش دانشگاهی – تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای …

۱۸

۳۳۹۰

شهرک راه آهن

سه

سه

۱۹

۳۴۲۰

دانشگاه شهید بهشتی

دو

دو

۲۰

۳۷۷۰

بوستان

چهار

چهار

۳-۶- شیوه رتبه بندی شعب
در این پژوهش با توجه به اینکه فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس زمانی مناسب است که کلیه واحدهای تحت مطالعه در مقیاس بهینه عمل کنند و عواملی چون ضعف رقابتی، محدودیت‌های مالی، عوامل محیطی و … باعث می‌شود تا یک شرکت یا واحد در مقیاس بهینه کار نکند. در نتیجه به‌کارگیری خصوصیت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در حالی که کلیه واحدها در مقیاس بهینه کار نمی‌کنند به محاسبه کارایی فنی منجر می‌شود که با کارایی مقیاس مغشوش شده است؛ لذا در این تحقیق از فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (مدل BCC)استفاده می‌شود (صادقیانی،۱۳۸۷).
همچنین با توجه به اینکه انتخاب دیدگاه های ورودی محور یا خروجی محور، بر اساس میزان کنترل مدیر بر هر یک از ورودی‌ها و خروجی‌ها می‌باشد. اگر مدیریت کنترل کمتری بر خروجی‌ها داشته باشد در این صورت، کاهش در میزان ورودی‌ها به عنوان دیده گاه مدیریت قرار می‌گیرد و به عبارتی مدل به صورت ورودی محور حل می‌گردد (عالم تبریز،۱۳۸۹). در این پژوهش هم با توجه به توانایی بیشتر مدیریت شعب بانک بر ورودی‌ها دارد ارزیابی کارایی شعب بر اساس دیدگاه ورودی محور می‌باشد.
در این پژوهش دو رویکرد برای رتبه بندی شعب استفاده می‌شود:
الف) رویکرد DAE-BSC
در این رویکرد مراحل زیر انجام می‌گیرد.
انتخاب شاخص: در این مرحله بر اساس مطالعه تحقیقات پیشین مجموعه از شاخص‌ها انتخاب گردیده و بعد از بررسی بیشتر و در نظر گرفتن اطلاعات بانک تجارت شاخص‌های هر یک از مناظر کارت امتیازی متوازن بر حسب ورودی و خروجی مشخص و اطلاعات مربوط به آن‌ها برای دو سال ۸۹ و ۹۰ جمع آوری گردید.
ارزیابی عملکرد: شاخص‌های ارزیابی شده توسط کارت امتیازی متوازن در هر چهار حوزه منظر با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها امتیاز کارایی هر شعبه محاسبه می‌گردد. شعب مرجع برای شعب ناکارا مشخص و میزان بهبود در ورودی‌های آن‌ها محاسبه گردید.
رتبه بندی شعب: با توجه به وزن‌های بدست آمده بر اساس نظر خبرگان برای هر یک از چهار منظر کارت امتیازی متوازن میانگین موزون حاصل از امتیازات کارایی شعب در هر یک از چهار منظر محاسبه و به رتبه نهایی شعب مورد بررسی دست می‌یابیم.
شکل ۳-۱: مدل مفهومی DEA و BSC
ب) رویکرد برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده‌ها :
در این رویکرد با توجه به کلیه ورودی‌ها و خروجی‌ها یک مدل تحلیل پوششی داده‌ها تشکیل داده و با استفاده از برنامه ریزی آرمانی رتبه شعب را محاسبه می‌کنیم.
شکل ۳-۲: مدل مفهومی DEAGP
تمامی عملیات مربوط به حل مدل توسط نرم افزار تخصصی MAXDEA که به منظور محاسبات تحلیل پوششی داده‌ها طراحی شده و همچنین نرم افزار LINGO که مخصوص محاسبات تحقیق در عملیات می‌باشد انجام می‌گیرد.
در فصل چهارم نتایج حاصل از این دو رویکرد با هم مقایسه و روی آن‌ها تحلیل صورت می‌گیرد.
فصل ۴
یافته های تحقیق
۴-۱-مقدمه
در این فصل داده های جمع آوری شده از ۲۰ شعبه معرفی شده بانک تجارت در منطقه شمال غرب تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آنجا که هدف اصلی این فصل پاسخگویی به سوالات مطروحه می‌باشد لذا داده‌ها و اطلاعات حول مدل‌های مورد استفاده در پژوهش، طبقه بندی و ارائه گردیده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.