تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی  …

تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی …

فصل ۳
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
از دیدگاه اقتصادی شاخص کارایی و بهره‌وری مطلوب‌ترین معیار سنجش و ارزیابی عملکرد به شمار می‌آید. کارایی در واقع نحوه استفاده بهینه از منابع و نهاده‌ها در تولید ستاده های بیشتر است، لذا ارتقا کارایی یکی از معیارهای مهم و اساسی در افزایش قدرت
رقابت پذیری و استحکام ساختار مؤسسات و سازمان‌های اقتصادی در عرصه های داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود و برای این امر می‌توان از روش‌ها و متدهای علمی معتبر همچون تحلیل پوششی داده‌ها استفاده نمود. تحلیل پوششی داده‌ها یکی از روش‌های معتبر و شناخته شده در اندازه گیری کارایی نسبی مؤسسات دارای فعالیت مشابه بر اساس ورودی‌ها و خروجی‌ها است. در این روش، با استفاده از مدل‌های برنامه ریزی خطی، مرزی متشکل از مؤسساتی با بهترین کارایی نسبی بدست می‌آید و این مرز، به عنوان پایه ای برای ارزیابی، رتبه بندی و ارائه راه کارهای بهبود عملکرد سایر مؤسسات قرار می‌گیرد. تحلیل پوششی داده‌ها، از آنجا که یک شیوه غیر پارامتری است به پیش فرض‌های کمتری برای سنجش کارایی مؤسسات، نیاز دارد (کاشانی پور،۱۳۸۴).
در این پایان نامه به منظور بررسی کارایی سیستم بانکداری بانک تجارت، ۲۰ شعبه از میان شعب این بانک در منطقه شمال غرب تهران توسط بانک معرفی و اطلاعات مربوط به این شعب در سال‌های ۸۹ و ۹۰ گرد آوری شد.
۳-۲- روش انجام تحقیق
این پژوهش از نظر هدف در دسته تحقیقات کاربردی می‌باشد زیرا هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است یا به عبارت دیگر این پژوهش به سمت کاربرد علمی دانش حرکت می‌کند و به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد و بهره‌وری می‌انجامد و نتیجه آن برای تسهیل عملیات اجرایی و حل مشکلات شعب بانک به کار می‌رود.
با توجه به ارائه وضعیت شعب مورد مطالعه این پژوهش در گروه تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد و همچنین در قالب تحقیقات پیمایشی انجام می‌گیرد، زیرا که به بررسی ویژگی‌های یک جامعه آماری (شعب بانک تجارت) می‌پردازد. در ضمن برای تکمیل داده‌ها از روش میدانی استفاده می‌کنیم.
۳-۳- قلمرو زمانی مکانی تحقیق
قلمرو مکانی: شعب معرفی شده شمال غرب تهران بانک تجارت
قلمرو زمانی : داده‌ها مربوط به متغیرهای مدل برای دو سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰
قلمرو موضوعی: ارزیابی شعب بانک با استفاده از ترکیب روش تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن
۳-۴- داده‌ها و شیوه گرد آوری اطلاعات
جامعه آماری این پژوهش بانک تجارت ایران می‌باشد و این تحقیق به طور موردی در شعب بانک تجارت انجام می‌شود. با توجه به اینکه در تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها امکان تعمیم نتایج وجود ندارد، ما در این پژوهش از نمونه گیری استفاده نمی‌کنیم و بررسی امتیاز کارایی تنها برای شعب معرفی شده توسط بانک معنا دار می‌باشد.
با توجه به ماهیت تحقیق و روش انجام کار داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای سنجش کارایی شعب مورد بررسی با هماهنگی با مدیریت شعب شمال غرب تهران، اداره امور کارکنان و اداره امور مالی بانک تجارت و جمع آوری گردید. به این ترتیب که با توجه به راهنمایی کارشناس اداره آموزش ایشان ادارات مربوط به هر شاخص را مشخص و نحوه تعامل با آن‌ها را برای دریافت اطلاعات تسهیل نمودند. در ادامه با مراجعه به مسئولین مربوط اطلاعات مربوط به شاخص‌های مورد مطالعه را برای سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ از ایشان دریافت گردید و سپس با استفاده از میانگین موزون با نسبت ۰٫۴ برای سال ۸۹ و ۰٫۶ برای سال ۹۰ که مورد تائید کارشناسان خود بانک بوده، اطلاعات این دو سال را با هم ادغام شدند.
در جدول ذیل اطلاعات مربوط به ورودی‌ها و خروجی‌های مدل مورد استفاده در این پژوهش را قابل مشاهده می‌باشد. شایان ذکر است که این شاخص‌ها بر اساس مرور ادبیات که در فصل دوم انجام گرفته انتخاب و در قالب یک منظر از مناظر کارت امتیازی متوازن قرار گرفته‌اند.
جدول ۳-۱: شاخص‌های انتخابی برای سنجش کارایی شعب

منظر کارت امتیازی متوازن ردیف شاخص مقیاس اندازه گیری واحد شیوه جمع آوری اطلاعات
آموزش ۱-۱ میزان نفر ساعت آموزش نسبتی نفر ساعت اداره امور کارکنان
۲-۱ کارکنان تحصیل کرده نسبتی نفر
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.