دسته بندی علمی – پژوهشی : 
تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام …

منبع : مطالعات میدانی
نوع تهیه غذا در بام سبز
۴۴ درصد از پاسخ دهندگان ترجیح می دهند غذای خود را به صورت شخصی، ۲۲درصد در رستوران، ۴ درصد در بوفه و ۳۰درصد در سفره خانه های سنتی تهیه و صرف کنند. نمودار(۱۳-۴)
نمودار(۴-۱۳) نوع تهیه غذا توسط پاسخ دهندگان در بام سبز ماسال
منبع: مطالعات میدانی
محل اقامت در بام سبز
۱۶ درصد از پاسخ دهندگان اماکن مدرن همچون هتل، متل و ویلا را برای اقامت خودمناسب می دانند، ۵۴ درصد تمایل به استفاده از کلبه چوبی، ۲۰درصد استفاده از چادر و ۲۰درصد خانه سنتی را ترجیح داده اند. نمودار(۴-۱۴)
نمودار(۴-۱۴) محل اقامت پاسخ دهندگان در بام سبز ماسال
منبع: مطالعات میدانی
میزان تمایل گردشگران از عناصر طبیعی شهر
۳۴درصد از گردشگران از عناصر طبیعی شهر بسیار راضی بوده، میزان رضایت ۳۸درصد، زیاد، ۲۲ درصد متوسط، ۴ درصد کم و ۲ درصد خیلی کم عنوان شده است. نمودار(۴-۱۵)
نمودار(۴-۱۵) میزان تمایل گردشگران به عناصر طبیعی شهر ماسال
منبع: مطالعات میدانی
انگیزه حضور در بام سبز
۴۲ درصد از پاسخ دهندگان انگیزه حضورشان در بام سبز را تفریح، ۶درصد ورزش، ۳۰درصد استفاده از چشم انداز، و ۲۲ درصد استفاده از آب و هوا عنوان نموده اند. نمودار(۴-۱۶)
نمودار(۴-۱۶) انگیزه پاسخ دهندگان از حضور در بام سبز ماسال
منبع: مطالعات میدانی
میزان رضایت از امکانات رفاهی و زیرساختها
۴ درصد از پاسخ دهندگان خیلی زیاد از امکانات رفاهی راضی بوده اند، میزان رضایت ۵۲درصد متوسط، ۳۲ درصد کم و ۱۴ درصد خیلی کم اعلام شده است. نمودار(۱۷-۴)
نمودار(۴-۱۷) میزان رضایت پاسخ دهنگان از امکانات رفاهی و زیر ساختها
منبع: مطالعات میدانی
نوع آشنایی با بام سبز
۸۲درصد پاسخ دهندگان از طریق دوستان، ۴ درصد از طریق بروشور، ۲ درصد از طریق صدا و سیما، ۸درصد با پرسش از اهالی و ۴ درصد از طریق اینترنت با این مکان آشنا شده اند. نمودار(۴-۱۸)
نمودار(۴-۱۸) نوع آشنایی پاسخ دهندگان با بام سبز ماسال
منبع : مطالعات میدانی
میزان تمایل به انواع فعالیت های گردشگری
۳۰درصد از پاسخ دهندگان به طبیعت گردی، ۳۴ درصد به گردشگری ورزشی و ۳۶ درصد به گردشگری فرهنگی (صنایع دستی، موسیقی سنتی و… ) تمایل نشان داده اند. نمودار(۴-۱۹)
نمودار(۴-۱۹) میزان تمایل پاسخ دهندگان به انواع فعالیتهای گردشگری
منبع: مطالعات میدانی
تمایل به انواع فعالیت های گردشگری طبیعت گردی
۴ درصد از پاسخ دهندگان شناسائی و مطالعه گونه های گیاهی، ۶ درصد شناسائی و مطالعه حیان وحش و ۹۰ درصد استراحت و گذران اوقات فراغت در هوای پاک را به عنوان مهمترین فعالیت طبیعت گردی عنوان نموده اند. نمودار(۴-۲۰)
نمودار(۴-۲۰) تمایل پاسخ دهندگان به انواع فعالیت های گردشگری طبیعت گردی
منبع: مطالعات میدانی
تمایل به انواع فعالیت های گردشگری ورزشی
۱۰درصد پاسخ دهندگان دوچرخه کوهستان، ۴۶ درصد پیاده روی- جنگل گردی، ۳۸ درصد کوهنوردی و ۶ درصد کایت سواری را به عنوان فعالیت ورزشی مورد علاقه در بام سبز اعلام نموده اند. نمودار(۴-۲۱)
نمودار(۴-۲۱) تمایل پاسخ دهندگان به انواع فعالیت های گردشگری ورزشی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.