جستجوی مقالات فارسی – 
تبیین عوامل موثر بر تمایل  بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری  …
3D gold capricorn astrology sign is standing above a colorfull planet in space with blue light rays from below.

جستجوی مقالات فارسی – تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری …

*

۴

وجود زمینه مشارکت در زمینه مدیریت آبیاری در تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری موثر است

 
*

۵

رضایت از وضع موجود مدیریت شبکه آبیاری در تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری موثراست.

*

۶

نگرش بهره‌برداران در مورد مدیریت آبیاری در تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت آبیاری موثر است.

*

 
فصل پنجم
خلاصه، نتیجه‌گیری وپیشنهادات
 
۵-۱-مقدمه
در فصل گذشته یافته‌های تحقیق در قالب نتایج توصیفی و استنباطی که روش اصلی آن مدل رگرسیونی لاجیت بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در این فصل به جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در خصوص تمایل بهره‌برداران و عوامل موثر بر مشارکت آنها در مدیریت آبیاری پرداخته شده است.
۵-۲- خلاصه
آب ازجمله موثرترین وکاراترین عوامل دربقای بشرمحسوب می‌شودکه اهمیت آن درنگرش جدیدجهانی به عنوان یک کالای مهم اقتصادی -اجتماعی ونیازاولیه انسان مرتباًدرحال افزایش است. محدودیت این ماده حیاتی به عنوان یک منبع تجدیدشونده وقرارگرفتن بخش قابل توجهی ازاراضی کشورما درمناطق خشک ونیمه خشک، موجب گردیده بخش کشاورزی هرروزبامحدودیت بیشترمنابع آبی مواجه باشد. مطالعات نشان می‌دهد که متاسفانه بازده آبیاری در بخش کشاورزی۳۰ درصد می‌باشد. مروری کوتاه به پیشینه مدیریت آب و آبیاری، حاکی از این است که مهمترین عامل پایین بودن میزان کارایی آب جدایی بهره‌برداران از بدنه مدیریتی منابع آب می‌باشد.
مشارکت بهره‌برداران درمدیریت شبکه‌های توزیع آب درجهان از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که سازمانهای مسئول با بررسی زمینه‌های همکاری و مشارکت بهره‌برداران در مدیریت آبیاری وشناسایی و تقویت عواملی که موجب افزایش تمایل و انگیزه آنها در این امر می‌شود موجبات مشارکت هر چه بهتر بهره‌برداران را فراهم می‌کنند. درکشورما نیزطی برنامه‌های پنجساله دوم وسوم توسعه کشوربه این امر تأکیدخاص گردیده است. یکی از طرح‌های آبی که در استان آذربایجان‌شرقی اجرا شده است طرح سد و شبکه ستارخان درشهرستان اهر می‌باشد که در راستای سیاست سازمان آب، استفاده از مشارکت بهره‌برداران در مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه از اهمیت بسیاری برخوردار است .
درتحقیق حاضر به تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری در اراضی پایاب سد ستارخان پرداخته شده تا با شناسایی عوامل موثربر مشارکت بهره‌برداران و تقویت نقاط مثبت و رفع نقاط ضعف، از مشکلات عدیده‌ای که در این راستا وجود دارد کاسته و بهبود بهره‌وری را در این شبکه شاهد باشیم. این تحقیق از نوع توصیفی –همبستگی بوده و اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه به صورت میدانی توسط محقق گردآوری گردید. آمارهای توصیفی برای توصیف ویژگیهای فردی، اقتصادی، شخصیتی و اجتماعی بهره‌برداران و مدل لاجیت برای شناسایی عوامل موثر برتمایل به مشارکت در این طرح با توجه به ماهیت اسمی دو وجهی متغیر وابسته تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. داده‌های به دست آمده حاکی از این است که ۵/۷۷ درصد از بهره‌برداران دارای تمایل به مشارکت بوده و ۵/۲۲ درصد نیز فاقد تمایل به مشارکت می‌باشند. میانگین سنی گروه دارای تمایل به مشارکت ۹/۴۵ بوده و میانگین سنی گروه فاقد تمایل به مشارکت ۸/۵۰ می‌باشد. متوسط میزان مالکیت اراضی در گروه دارای تمایل به مشارکت ۸/۴ هکتار و درگروه فاقد تمایل به مشارکت ۹/۳ هکتار است. در گروه دارای تمایل به مشارکت میزان درآمد کشاورزی ۴/۳ میلیون ریال در ماه و درگروه فاقد تمایل به مشارکت۸/۲ میلیون ریال در ماه می‌باشد. میانگین سابقه کشاورزی در گروه دارای تمایل به مشارکت۴/۳۳ و در گروه فاقد تمایل به مشارکت ۲/۳۷ سال می‌باشد همچنین حداکثر سابقه کار در گروه دارای تمایل به مشارکت ۶۵ سال و حداقل آن سه سال بوده و برای گروه فاقد تمایل به مشارکت ۵۰ سال و حداقل آن دو سال می‌باشد. شغل اصلی ۴/۷۹ درصد ازگروه دارای تمایل به مشارکت و۷/۸۴ درصد از گروه عدم تمایل به مشارکت،کشاورزی است. اطلاعات تکمیلی در فصل گذشته(فصل چهارم ) موجود می‌باشد.
۵-۳- نتیجه گیری
نتایج آزمون کی‌دو برای استقلال و تاثیرعوامل بر روی متغیر وابسته(تمایل و عدم وجود تمایل به مشارکت) نشان داد که متغیر های سن، سابقه کشاورزی، تحصیلات و تعداد فرزندان از متغیرهای ویژگیهای فردی با وجود و عدم وجود تمایل به مشارکت معنی‌دار نشدند.پس از وارد کردن متغیرها در مدل رگرسیون لاجیت در نهایت نتایج برآورد مدل موید آن است که متغیرهای اعتماد به نفس در سطح ۹۵ درصد و فردگرایی در سطح ۹۹ درصد از ویژگیهای شخصیتی و میزان رضایت از وضعیت فعلی مدیریت آبیاری و نگرش افراد در خصوص مشارکت در مدیریت آبیاری و ویژگیهای اقتصادی در سطح ۹۹ درصد معنی‌دار شدند. با توجه به نتایج مدل مشاهده می‌شود که این عوامل نزدیک به ۸۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی می‌کنند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.