تبیین عوامل موثر بر تمایل  بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و  …
Abstract digital image suitable for science fiction, time travel, futuristic and technological concepts

تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و …

آزمون فرض و فاصله اطمینان برای شیب
در این بخش آزمون وجود رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل بررسی می‌شود. فرض آماری به صورت در مقابل است . اگر فرض صفر درست باشد به این معنی است که شیب خط رگرسیونی وجود ندارد و اگر فرض یک صحیح باشد بیانگر وجود شیب خط می‌باشد که با توجه به برآورد نقطه ایبه راحتی می‌توان نشان‌داد که ترکیب خطی از هاست.
+
+۰٫۰۰۰
که در آن
تمایل و عدم تمایل به مشارکت، اعتماد به نفس، فردگرایی، تقدیرگرایی، میزان رضایت از وضعیت فعلی نگرش افراد در خصوص مشارکت، وجود زمینه مشارکت ،عوامل اقتصادی می‌باشد. متغیرهای اعتماد به نفس، فردگرایی و تقدیرگرایی مربوط به فرضیه ویژگیهای شخصیتی بهره‌برداران می‌باشد و سایر متغیرها مستقلا از فرضیه‌های تحقیق می‌باشند.تمامی متغیرها به‌طور همزمان وارد تحلیل شدند و چهار متغیر معنی‌دار شد.
آزمون فرض برای عرض از مبدا خط رگرسیون
برای آزمون
فرض صفر بیان کننده این است که خط رگرسیونی فاقد عرض از مبدا می‌باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از رگرسیون لجستیک ملاحظه می‌شود که است. لذا در سطح معنی داری خط رگرسیونی دارای عرض از مبدا می‌باشد.
آزمون فرض برای شیب خط رگرسیون
برای آزمون
فرض صفر بیان کننده این است که شیب خطی بین (تمایل وعدم تمایل به مشارکت) و(اعتماد به نفس)وجود ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده از رگرسیون لجستیک ملاحظه می‌شود که است. لذا در سطح معنی‌داری شیب خطی بین (تمایل و عدم تمایل به مشارکت) و ( اعتماد به نفس) وجود دارد.
برای آزمون
فرض صفر بیان کننده این است که شیب خطی بین (تمایل و عدم تمایل به مشارکت) و (فردگرایی) وجود ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده از رگرسیون لجستیک ملاحظه می‌شود که است. لذا در سطح معنی‌داری شیب خطی بین (تمایل و عدم تمایل به مشارکت) و (فردگرایی) وجود دارد.
برای آزمون
فرض صفر بیان کننده این است که شیب خطی بین (تمایل و عدم تمایل به مشارکت) و (تقدیر گرایی) وجود ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده از رگرسیون لجستیک ملاحظه می‌شود که است. لذا در سطح معنی‌داری شیب خطی بین (تمایل و عدم تمایل به مشارکت) و (تقدیر گرایی) وجود ندارد، لذا می‌توان آن را از مدل رگرسیون لجستیک حذف نمود.
برای آزمون
فرض صفر بیان کننده این است که شیب خطی بین (تمایل و عدم تمایل به مشارکت) و (میزان رضایت از وضعیت فعلی) وجود ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده از رگرسیون لجستیک ملاحظه می‌شود که است. لذا در سطح معنی‌داری شیب خطی بین (تمایل و عدم تمایل به مشارکت) و (میزان رضایت از وضعیت فعلی) وجود دارد.
برای آزمون
فرض صفر بیان کننده این است که شیب خطی بین (تمایل و عدم تمایل به مشارکت) و (نگرش افراد در خصوص مشارکت) وجود ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده از رگرسیون لجستیک ملاحظه می‌شود که است. لذا در سطح معنی‌داری رابطه خطی بین (تمایل و عدم تمایل به مشارکت) و (نگرش افراد در خصوص مشارکت) وجود دارد.
برای آزمون
فرض صفر بیان کننده این است که شیب خطی بین (تمایل و عدم تمایل به مشارکت) و (وجود زمینه مشارکت) وجود ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده از رگرسیون لجستیک ملاحظه می‌شود که است. لذا در سطح معنی‌داری شیب خطی بین (تمایل و عدم تمایل به مشارکت) و (وجود زمینه مشارکت) وجود ندارد، لذا می‌توان آن را از مدل رگرسیون لجستیک حذف نمود.
برای آزمون
فرض صفر بیان کننده این است که شیب خطی بین (تمایل و عدم تمایل به مشارکت) و (عوامل اقتصادی) وجود ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده از رگرسیون لجستیک ملاحظه می‌شود که است. لذا در سطح معنی‌داری شیب خطی بین (تمایل و عدم تمایل به مشارکت) و (عوامل اقتصادی) وجود ندارد، لذا می‌توان آن را از مدل رگرسیون لجستیک حذف نمود.
با توجه به معنی‌دار نبودن ، وفرمول رگرسیون به شکل زیر تبدیل می شود.
 
جدول (۴-۲۵ ) نتایج رگرسیون لاجیت

نام متغیر B سطح معنی داری
عرض از مبدا
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir