سامانه پژوهشی – 
تبیین عوامل موثر بر تمایل  بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری  …

سامانه پژوهشی – تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری …

جدول۳-۳- متغیرهای مستقل و نوع آزمون استفاده شده………………………………………………………………….۴۸
جدول ۴-۱ : وضعیت سنی بهره‌برداران………………………………………………………………………………………………۵۳
جدول ۴-۲- سابقه کشاورزی بهره‌برداران………………………………………………………………………………………….۵۴
جدول ۴-۳- وضعیت تحصیلی بهره‌برداران………………………………………………………………………………………….۵۴
جدول ۴-۴- تعداد فرزندان بهره‌برداران………………………………………………………………………………………………۵۵
جدول۴-۵- وضعیت جنسیت بهره‌برداران……………………………………………………………………………………………۵۵
جدول ۴-۶- وضعیت شغل اصلی بهره‌برداران……………………………………………………………………………………..۵۶
جدول ۴-۷- میزان مالکیت اراضی بهره‌برداران……………………………………………………………………………………۵۷
جدول ۴-۸- میزان درآمد کشاورزی بهره‌برداران………………………………………………………………………………..۵۷
جدول ۴-۹- رضایت بهره‌برداران از وضعیت فعلی مدیریت آبیاری…………………………………………………….۵۸
جدول ۴-۱۰- نگرش بهره‌برداران در خصوص مشارکت در مدیریت آبیاری………………………………………۶۱
جدول ۴-۱۱- ویژگیهای شخصیتی بهره‌برداران………………………………………………………………………………….۶۴
جدول ۴-۱۲- وجود زمینه مشارکت در مدیریت آبیاری…………………………………………………………………….۶۸
جدول ۴-۱۳- آزمون همبستگی بین تمایل به مشارکت و سن………………………………………………………….۷۰
جدول ۴-۱۴- آزمون همبستگی بین تمایل به مشارکت و سابقه کشاورزی………………………………………۷۰
جدول ۴-۱۵- آزمون همبستگی بین تمایل به مشارکت وتعداد فرزندان…………………………………………..۷۱
جدول ۴-۱۶-آزمون همبستگی بین شغل اصلی و تمایل به مشارکت……………………………………………….۷۱
جدول ۴-۱۷-آزمون همبستگی بین جنسیت و تمایل به مشارکت……………………………………………………۷۱
جدول ۴-۱۸-آزمون همبستگی بین تحصیلات و تمایل به مشارکت…………………………………………………۷۲
جدول ۴-۱۹- آزمون همبستگی بین تمایل به مشارکت و مالکیت اراضی…………………………………………۷۲
جدول ۴-۲۰- آزمون همبستگی بین تمایل به مشارکت و درآمد کشاورزی……………………………………..۷۳
جدول ۴-۲۱– همبستگی بین رضایت بهره‌برداران از وضعیت فعلی مدیریت آبیاری وتمایل …………….۷۴
جدول ۴-۲۲– همبستگی بین نگرش افراد در خصوص مشارکت در مدیریت آبیاری وتمایل ………………۷۴
جدول ۴-۲۳- آزمون همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی بهره‌برداران وتمایل به مشارکت…………….۷۵
جدول ۴-۲۴- آزمون همبستگی بین وجود زمینه مشارکت در مدیریت آبیاری و تمایل………………….۷۷
جدول (۴-۲۵ ) نتایج رگرسیون لاجیت……………………………………………………………………………………………..۸۲
جدول ۴-۲۶- نتایج آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………۸۴
فهرست نقشه ونمودارها‌ی مورد استفاده
نقشه ( ۱-۱ ) : موقعیت جغرافیایی شهرستان اهر…………………………………………………………………………………۹
نمودار ( ۲-۱ ) : مدل تجربی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۴۲
نمودار ( ۴-۱ ) : در صد فراوانی بهره برداران دارای تمایل به مشارکت و فاقد تمایل به مشارکت …..۵۲
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق