تحقیق – 
تبیین عوامل موثر بر تمایل  بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و نگهداری  …

تحقیق – تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و نگهداری …

۲-۳-۱-انواع مشارکت………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۳-۲-انواع مشارکت از لحاظ موضوع ………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۳-۳- رابطه مشارکت با توسعه………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۳-۴- مشارکت در توسعه طرح های آبی………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۳-۵-کارکردهای مشارکت……………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۳-۶- ضرورت مشارکت در توسعه پایدار روستایی………………………………………………………………………….۲۴
۲-۳-۷- نقش مشارکت مردمی در توسعه پایدار روستایی………………………………………………………………….۲۵
۲-۳-۸- انواع مشارکت محلی در توسعه روستایی………………………………………………………………………………۲۵
۲-۳-۹- موانع و محدودیت های مشارکت در توسعه پایدار روستایی…………………………………………………۲۷
۲-۳-۱۰- نقاط قوت مشارکت مردمی در پیشبرد اهداف توسعه روستایی پایدار………………………………۲۸
۲-۳-۱۱- نظریه های اندیشمندان در مورد مشارکت………………………………………………………………………..۲۹
۲-۴- پیشینه مشارکت در ایران…………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۴-۱-مشارکت در مدیریت آبیاری قبل از اصلاحات ارضی در ایران……………………………………………….۳۱
۲-۴-۲- روند مشارکت بعد از اصلاحات ارضی……………………………………………………………………………………۳۱
۲-۴-۳-روند مشارکت در مدیریت آبیاری بعد از انقلاب…………………………………………………………………….۳۲
۲-۴-۴- روند اصلاحات مدیریت آبیاری مشارکتی …………………………………………………………………………….۳۳
۲-۵- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۵-۱ – مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۵-۲-مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۵-۳- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
فصل سوم : مواد و روشها
۳-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
۳-۲- نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۳-۳-جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۳-۴- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………..۴۴
۳-۵- ابزار و تکنیک های جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………۴۶
۳-۶- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۷- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۷-۱- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۷-۲-متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۸- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۹- قابلیت اعتماد و اعتبار ابزار اندازه گیری (پایایی و روایی)…………………………………………………………۴۹
۳-۹-۱-قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۹-۲-اعتبار اندازه گیری (روایی) ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………..۵۰
۳-۹-۳- اعبتار محتوا……………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۳-۱۰- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………۵۱