جستجوی مقالات فارسی – 
تبیین عوامل موثر بر تمایل  بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری  …
3d rendering of human on geometric element technology background represent artificial intelligence and cyber space concept

جستجوی مقالات فارسی – تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری …

۳۲

۱۶۲۴

۲۶۰

۳-۵- ابزار و تکنیک‌های جمع‌آوری اطلاعات
به منظور جمع‌آوری داده‌های این تحقیق از ابزارهای گوناگون استفاده شده است. نوع ابزارها با توجه به عوامل مختلف ازجمله ماهیت و روش تحقیق انتخاب شد. به همین منظور در بخش اسنادی از مقالات، مجله‌ها، فصل نامه‌ها، ماهنامه‌ها، پایان‌نامه‌ها وکتابها استفاده گردید ودر بخش میدانی از ابزار پرسشنامه و مصاحبه که با مراجعه به نمونه‌های انتخاب شده در روستاهای مورد نظر تکمیل گردید.
۳-۶- ابزار پژوهش
ابزار اصلی یعنی پرسشنامه شامل شش بخش به شرح زیر می‌باشد:
بخش اول –سوالات عمومی که شامل مشخصات عمومی و فردی، سابقه کار، میزان تحصیلات، مالکیت اراضی، شغل اصلی و میزان درآمد می‌باشد که با ده گویه سنجیده می‌شود.
بخش دوم -سوالات مربوط به میزان رضایت افراد از وضعیت فعلی مدیریت آبیاری می‌باشد که شامل توزیع عادلانه آب، میزان حقابه، وضعیت تاسیسات آبیاری و مسائل مدیریتی بوده و توسط پنج گویه سنجیده می‌شود.
بخش سوم– سوالات مربوط به نگرش افراد در خصوص مشارکت در مدیریت آبیاری می‌باشد که شامل منبع تامین هزینه تاسیسات آبیاری، توانایی بهره‌برداران در اداره امور آبیاری، لزوم مشارکت بهره‌برداران در اداره امور آبیاری، میزان حقابه و تاثیر مشارکت در بهبود زندگی بهره‌برداران بوده که توسط ۱۵ گویه مورد سنجش قرار می‌گیرد.
بخش چهارم– سوالات مربوط به ویژگی‌های شخصیتی افراد که شامل اعتماد به نفس، فردگرایی، تقدیرگرایی و مسئولیت‌پذیری بوده و با ۲۰ گویه سنجیده شده است.
بخش پنجم– سوالات مربوط به وجود امکان و بستر مشارکت که شامل پرداخت حقابه، شرکت در جلسات و کلاسهای آموزشی و نوع استفاده از آب می‌باشد که با هفت گویه سنجیده می‌شود.
بخش ششم– سوالات مربوط به تمایل افراد به مشارکت که شامل تمایل به نگهداری از تاسیسات، تعمیر تاسیسات، تشکیل تعاونی برای توزیع آب و تامین هزینه‌های آبیاری توسط بهره‌برداران بوده و توسط پنج گویه در قالب بلی و خیر سنجیده می‌شود.
۳-۷- متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق شامل دو گروه به شرح زیر می‌باشد:
۳-۷-۱- متغیر وابسته
در این تحقیق متغیر وابسته عبارت است از تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری در اراضی پایاب سد ستارخان شهرستان اهر
۳-۷-۲-متغیرهای مستقل
در این تحقیق متغیرهای مستقل عبارتند از:

  • ویژگیهای فردی بهره‌برداران شامل‌: سن، تحصیلات، شغل اصلی، سابقه کار و تعداد افراد تحت تکفل می‌باشد.
  • ویژگیهای شخصیتی بهره‌برداران شامل‌: اعتماد به نفس ، فردگرایی، تقدیرگرایی می‌باشد.
  • عوامل اقتصادی بهره‌برداران شامل‌: میزان در آمد و میزان مالکیت اراضی می‌باشد.
  • رضایت بهره‌برداران از مدیریت آبیاری و وضعیت شبکه(رضایت از توزیع آب، میزان حقابه، وضعیت تاسیسات و نحوه مدیریت)می‌باشد.
  • نگرش بهره‌برداران نسبت به مشارکت در مدیریت آبیاری( نگرش نسبت به هزینه‌ها، توانایی مدیریت شبکه، پرداخت حقابه)می‌باشد.
  • وجود زمینه مشارکت در مدیریت آبیاری شامل(پرداخت حقابه، استفاده صحیح از آب، شرکت در کلاسهای آموزشی و آشنایی با مهارتهای آبیاری ) می باشد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir