تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه- قسمت ۱۹

تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه- قسمت ۱۹

میانگین

 

 

۳٫۴۶

 

 

 

 

انحراف معیار

 

 

۱٫۱۳۱

 

 

 

میانه

 

 

۴٫۰۰

 

 

 

 

ضریب چولگی

 

 

-.۳۷۳

 

 

 

مد

 

 

۴

 

 

 

 

ضریب برجستگی

 

 

-.۷۳۰

 

 

به منظور مشاهده نحوه توزیع وضعیت تخریب اموال شخصی و عمومی توسط اراذل پس از اجرای طرح از نظر شرکت کنندگان در طرح از نمودار دایره ای بدین منظور استفاده نموده ایم.

نمودار۴-۷ تحلیل توصیفی وضعیت تخریب اموال شخصی و عمومی توسط اراذل پس از اجرای طرح
۴-۲-۸ تحلیل توصیفی وضعیت ایجاد ضرب و شتم توسط اراذل پس از اجرای طرح از نظر شرکت کنندگان
با توجه به جدول شماره (۴-۸) که مربوط به توزیع وضعیت ایجاد ضرب و شتم توسط اراذل پس از اجرای طرح از نظر شرکت کنندگان در طرح میباشد، مشاهده میشود که مد یا بیشترین فراوانی درگزینه ۳ قرار گرفته است. انحراف معیار یا پراکندگی داده ها از میانگین ۱٫۰۶۰است که نشان دهنده پراکندگی بسیار کم میباشد. بنا به فاکتورهای جامعه نرمال مبنی بر برخورداری از ضریب چولگی صفر و ضریب برجستگی سه مشاهده میشود که فاکتورهای ضریب چولگی و ضریب برجستگی برای توزیع ایجاد ضرب و شتم توسط اراذل به ترتیب برابر-.۲۵۱ و-.۵۰۴است که نشانگرآن است توزیع وضعیت ایجاد ضرب و شتم توسط اراذل پس از اجرای طرح از نظر پاسخگویان طرح نرمال نمیباشد. همچنین با توجه به جداول فراوانی بدست آمده برای این متغیر مشاهده میشود که ۱۰٫۷درصد (۴۱ نفر) به میزان خیلی زیاد طرح را در کاهش میزانت ایجاد ضرب و شتم توسط اراذل موفق ارزیابی کرده اند، ۳۱٫۹ درصد (۱۲۲ نفر) زیاد, ۳۳٫۵ درصد(۱۲۸ نفر) متوسط، و تنها ۱۷٫۵ درصد (۶۷ نفر) کم و۶٫۳ درصد(۲۴ نفر)خیلی کم موفق ارزیابی نموده اند که نشان دهنده موثر بودن اجرای طرح در کاهش این بعد از طرح مبارزه با ارذل و اوباش می باشند.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید