سامانه پژوهشی – 
بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین  …
abstract fractal digital background colored

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین …

تحلیل جدول ۴-۶ :
متغیر اهداف و راهبردها ؛ با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر ۰۵۲/۰ بوده و این مقدار بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد.
متغیر تجربیات شرکت ؛ با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر ۱۶/۰ بوده و این مقدار بزرگتر از ۰۵/۰ میباشد.
متغیر منابع و قابلیت های شرکت ؛ با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر ۱۸/۰ بوده و این مقدار بزرگتر از ۰۵/۰ میباشد.
متغیر ویژگی های ساختاری ؛ با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر ۰۵۳/۰ بوده و این مقدار بزرگتر از ۰۵/۰ میباشد.
متغیر ویژگی های فرهنگی ؛ با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال نمیباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر ۰۲/۰ بوده و این مقدار کوچکتر از ۰۵/۰ میباشد.
متغیر اعتبار شرکت ؛ با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال نمیباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر ۰۴/۰ بوده و این مقدار کوچکتر از ۰۵/۰ میباشد.
متغیر فناوری ؛ با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر ۱۳/۰ بوده و این مقدار بزرگتر از ۰۵/۰ میباشد.
۴-۵ – محاسبه همبستگی بین متغیرهای پژوهش
برای محاسبه همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- میباشد و درصورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر میباشد. این آزمون باتوجه به فرضیات زیر به بررسی ارتباط بین دو متغیر میپردازد.
فرض (H0): همبستگی معنیدار بین دو متغیر وجود ندارد.
فرض (H1): همبستگی معنیدار بین دو متغیر وجود دارد.
نحوه داوری در مورد وجود یا عدم وجود ارتباط براساس سطح معنیداری بهدست آمده صورت میپذیرد. بدین ترتیب که اگر sig آزمون کوچکتراز ۰۵/۰ باشد فرض Hرد شده و بین دو متغیر ارتباط معنیداری وجوددارد.
جدول ۴-۹ نتایج آزمون همبستگی

متغیرها اهداف و راهبردها تجربیات شرکت منابع و قابلیت های شرکت ویژگی های ساختاری ویژگی های فرهنگی اعتبار شرکت فناوری
اهداف و راهبردها ۱ ۷۹/۰
۰۰۰/۰
۶۶/۰
۰۰۰/۰
۵۷/۰
۰۰۰/۰
۵۷/۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.