سامانه پژوهشی – 
بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی- قسمت  …
Abstract 3d rendering futuristic dots and lines. computer geometric digital connection structure. Futuristic black abstract grid. Plexus with particles. Intelligence artificial

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی- قسمت …

منابع و قابلیت های شرکت

۴

۸۴۱/۰

ویژگی های ساختاری

۴

۸۱۲/۰

ویژگی های فرهنگی

۴

۷۸۰/۰

اعتبار شرکت

۴

۸۳۷/۰

فناوری

۴

۷۹۶/۰

کل

۲۸

۸۱۸/۰

چنانکه می دانیم مقدار آلفای کرونباخ بین صفر تا یک متغیر است . هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد مقیاس هم بیشتر است( گودرزی ۱۳۸۸ ، ۳۳ )
نا تالی ( ۱۹۷۸) اشاره می کند ،ساختارهایی دارای پایایی هستند که آلفای کرونباخ آن ها ۰,۷ یا بیشتر باشد. در این تحقیق پایایی عوامل مورد نظر و پرسشنامه های مورد استفاده از طریق نرم افزار spssو به روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز اصلاحات احتمالی مورد نیاز با توجه به نتایج آماری بدست آمده و با مشورت متخصصین امر و نیز اساتید راهنما و مشاور اعمال خواهد شد.
۳-۱۳ -شیوه های تجزیه و تحلیل یافته ها در پژوهش
برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی و آمار استنباطی با روشهای مدلیابی معادلات ساختاری Amos و بویژه تحلیل عاملی تأییدی، استفاده شده است. جهت شناخت میزان و شدت رابط بین متغیرها از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است.
نرم افزار آموس Amosیک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادلات ساختاری طراحی شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس بین متغیرهای اندازهگیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانسها و خطاهای متغیرهای مکنون را
برآورد یا استنباط کند، و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل مسیر(مدل یابی علّی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد. هر گاه در یک تحقیق تعداد نسبتا زیادی متغیر وجود داشته باشد، یافتن رابطهها و یا به عبارت دیگر همبستگی بین این متغیرها به روشهای معمولی بسیار مشگل و گاه ناممکن می‌باشد.
روش تحلیل عاملی برای رفع این مشکل بوجود آمده است و بر مبنای آن متغیرها به گونهای دستهبندی می‌شوند که در نهایت به دو یا چند عامل که همان مجموعه متغیرها هستند محدود می‌گردند، به عبارت دیگر متغیرهای مورد استفاده در تحقیق بر اساس صفات مشترک شان به دو یا چند دسته محدود شده و این دستهها را عامل مینامیم. پس از آن روابط بین عامل ها بدست آمده و در هر عامل نیز روابط بین متغیرهای آن محاسبه شده و در نهایت هدف اصلی تحقیق که روابط بین متغیرهای تحقیق است محاسبه می‌شوند. بنابراین هر عامل را می‌توان متغیری ساختگی یا فرضی در نظر گرفت که از ترکیب چند متغیر که از وجوهی به هم شباهت دارند، ساخته شده است. از طرف دیگر روش تحلیل عاملی به عنوان ابزاری برای کشف میزان ممکن کاهش دادهها به کار می‌رود(تحلیل عاملی اکتشافی) و یا تایید فرضهایی که در مورد رابطه بین عاملها وجود دارد(تحلیل عاملی تأییدی).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.