دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین  …
Landscape of particles and lines.

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین …

*

*

۳– ۴- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد, بازرگان ، حجازی ، ۱۳۸۰ ، ص.۱۷۷ ) جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره ی آنها بپردازد .(سکاران ۱۳۸۲ ، ص. ۲۹۴ ) جامعه آماری را « جمعیت » و یا « حیطه » نیز می نامند .جامعه آماری در این پژوهش کارکنان شرکت چدن پارس شهرستان ساوه می باشد .
۳ – ۵ – روش نمونه گیری در پژوهش
بطور کلی از نظر تحلیل آماری حتی زمانی که داده ها از طریق شمارش کامل گردآوری شده باشند میتوانیم افراد مورد مطالعه را به عنوان نمونه از جامعه منظور نماییم وآزمون های مختلف را بکار ببریم واین حالت در مواردی رخ می دهد که تعداد افراد جامعه مورد مطالعه چندان زیاد نبوده ونمونه گیری ضرورتی نداشته باشد .(سرمد ، بازرگانی وحجاری ، ۱۳۷۷، ۱۷۸).
نظریه فوق منطبق با جامعه نمونه انتخاب شده در این پژوهش می باشد . دراین پژوهش جهت بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی از جامعه آماری به روش تمام شماری استفاده شده است.
۳- ۶ – نمونه
یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی پژوهشگر وجود دارد انتخاب نمونه است . نمونه ای که باید نماینده ی جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق را به آن دارد .
بر همین اساس در این پژوهش از کل پرسنل حاضر دعوت به همکاری شد و پرسشنامه ها بین کارکنان توزیع شد و تمام جامعه آماری به صورت سرشماری کامل در نمونه آماری لحاظ شده است.
۳ – ۸ – شیوه گردآوری اطلاعات در پژوهش
در اجرای برنامه عملیاتی پژوهش حاضر جهت گردآوری اطلاعات لازم از روش های پژوهش میدانی و مطالعات و منابع کتابخانه ای استفاده شده است .
۳ – ۹ – روش گردآوری داده ها
برای انجام یک انجام تحقیق از وسایل وابزار مختلفی جهت ثبت مدارک واطلاعات استفاده می شود تا محقق بتواند در موقع لزوم به آسانی به آنها مراجعه کند آنها را دسته بندی ونهایتاً مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد از جمله ابزار پرسش نامه است .که محقق جهت اثبات فرضیه های خود نیاز به اطلاعاتی دارد که بر اساس نیازهای اطلاعاتی خود پرسش نامه تنظیم می نماید.
(کامران ، نیک خلق، ۱۳۸۱، ۹۶).
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به پاسخ گویی به سوالات پرسشنامه، به طور عمده از روش میدانی استفاده شده است و هم چنین در ارائه مدل اولیه و جمع آوری اطلاعات اولیه از روشهای کتابخانهای (مطالعه کتاب ها، مقالات، مجلات، طرح های پژوهشی و بانکهای اطلاعاتی اینترنتی همچون الزویر،ساینس دایرکت، پروکوست، مقالات، کتب و آثار علمی انگلیسی مرتبط) استفاده گردیده است.
۳ – ۱۰ – پرسشنامه
این پرسشنامه با هدف بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی (شرکت چدن شهرستان ساوه ) میباشد. که مشتمل بر ۲ قسمت ۷ بخش و ۲۸ سؤال میباشد. این پرسشنامه شامل دو قسمت می باشد که سؤالهای جمعیتشناختی(قسمت اول پرسشنامه) مربوط به خصوصیات کلی پاسخدهندگان از قبیل؛ جنسیت، سن، تحصیلات و … و قسمت دوم شامل سؤالهای نگرشی با هدف بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی میباشد.
جدول۳-۲ دستهبندی سؤالات

بعد سوالات مربوطه
اهداف و راهبردهای شرکت ۴-۱
تجربیات شرکت
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.