علمی :
بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه  …

علمی : بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه …

شناختی

۰٫۷۶

ارتباطی

۰٫۷۱

رفتارشهروندی سازمانی

فضیلت اخلاقی

۰٫۸۳

۰٫۹۰۴

جوانمردی

۰٫۶۹

تواضع

۰٫۷۸

نوع دوستی

۰٫۷۴

با وجدان بودن

۰٫۸۳

جدول ۳-۱) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
۳-۶-۲- روایی پرسشنامه:
معمولی ترین تعریف روایی با سئوال زیر شروع میشود:
آیا آنچه را که فکر میکنیم اندازه میگیریم واقعا اندازه میگیریم ؟
اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را ناروا و بی اعتبار سازد. در مبحث روایی به گونه کلی ذات واقعیت مورد پرسش قرار می گیرد. اعتبار را می توان بدون تفحص درباره مقیاس متغیرها مطالعه کرد اما مطالعه روایی بدون بررسی ماهیت و معنای متغیرها امکان پذیر نیست.
برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که از جمله این روش ها اعتبار محتوا و اعتبار عاملی است. در این پژوهش روایی محتوا[۲۳] و تحلیل عاملی تاییدی[۲۴] پرسشنامه بررسی شده است.
۳-۶-۲-۱- روایی محتوای پرسشنامه:
اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهندۀ آن بستگی دارد. اگر سوال های پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتواست. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع از جمله اساتید و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت مورد تایید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار است.
۳-۶-۲-۲- تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه:
جورسکون[۲۵] تحلیل عاملی تاییدی را ابداع نمود. در این روش بر اساس مطالب قبلی یا نظریه مرتبط با همبستگی های عاملی متغیرها، فرضیه سازی می شود. سپس تا جایی که ممکن است، به برازاندن[۲۶](جور کردن) این همبستگی ها در ماتریس هدف می پردازد. (کلاین، ۱۳۸۰)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.