بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی-  …

بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی- …

۳-۵- روش گردآوری داده ها
به طور کلی، برای جمع آوری داده ها می توان از چهار روش پرسشنامه، مصاحبه،مشاهده، و نهایتا بررسی مدارک گذشته استفاده کرد. اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شامل کتب، مجلات و مقالات، گزارشات تحقیقی، مدارک و اسناد موجود، و همچنین از پرسشنامه به دست آمده است. برای گردآوری داده ها و اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه ناهاپیت و گوشال(۱۹۸۸)، پیروی سازمانی از پرسشنامه کلی(۱۹۸۸) و رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پودساکوف و همکاران(۱۹۹۰) استفاده شده است. شایان ذکر است که در پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است؛ از ۱ کاملا مخالفم تا ۵ کاملا موافقم.
۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه
روایی و پایایی ویژگی هایی هستند که هر ابزار سنجشی از جمله پرسشنامه باید دارا باشد. منظور از روایی این است که محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار به طور دقیق متغیر ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد و منظور از پایایی یا اعتبار وسیله اندازه گیری آن است که اگر سنجش تحت شراط مشابه مجددا تکرار شود، نتایج حاصل تا چه حد مشابه و قابل اعتماد است.
۳-۶-۱- پایایی پرسشنامه:
به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ یک نمونه اولیه شامل۳۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست امده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. جدول شماره۳-۱ آلفای کرونباخ پرسشنامه در مورد متغیرهای تحقیق را نشان می دهد.

متغیر مولفه ها آلفای کرونباخ مولفه ها آلفای کرونباخ متغیر
پیروی سازمانی گوسفند صفت ۰٫۷۸ ۰٫۸۶۱
بله قربان گو ۰٫۷۱
از خود بیگانه ۰٫۸۵
واقع گرا ۰٫۶۸
پیرو ستاره ۰٫۸۵
سرمایه اجتماعی ساختاری ۰٫۷۴ ۰٫۸۸۳
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.