فایل دانشگاهی – 
بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی-  …

فایل دانشگاهی – بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی- …

نتایج حاکی از وجود رابطه ی معنادار بین رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بود.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد افراد
یک تحقیق تجربی از چین
(چو آرانه ۲۰۰۹)

توزیع پرسشنامه بین ۱۲۱ نفر از کارکنان تمام وقت

این تحقیق در تلاش برای تعیین نقش سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی و تاثیر آن بر رضایت از زندگی و عملکرد کاری در چین است . که نتایج نشان دهنده ی وجود رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی می باشد که هر دوی آنها بر رضایت از زندگی و عملکرد کاری افراد تاثیر گذار بودند.

جدول ۲-۵) تحقیقات خارجی مرتبط با تحقیق
۲-۶- مدل مفهومی پژوهش
در این بخش ، مدل مفهومی پژوهش بصورت شکل زیر نمایش داده می شود.
ارتباطی
ساختاری
شناختی
گوسفند صفت
بله قربان گو
از خود بیگانه
واقع گرا
پیرو ستاره
نوع دوستی
باوجدان بودن
فضیلت اجتماعی
تواضع
جوانمردی
۲-۷- جمع بندی فصل دوم
در این فصل موضوعاتی مطرح گردید که در اینجا به طور اجمالی به آن ها پرداخته می شود. در ابتدا به سرمایه اجتماعی پرداخته شده است و مفهوم، تعاریف، ویژگی ها، نتایج و ابعاد آن مورد بحث قرار داده شد. سپس پیروی سازمانی بررسی شد. ضمن توضیح در مورد پیروی سازمانی، چارچوب نظری، تعاریف و ابعاد آن نیز شرح داده شد. در ادامه به بررسی مفهوم و مولفه های رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شده است. در انتها، به مروری بر پژوهش های صورت گرفته در این حوزه بررسی شد و با ارائه مدل مفهومی، روابط بین متغیرهای تحقیق نشان داده شده است.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
بشر از دیرباز به دنبال شناخت پدیده ها بوده است و از همان زمان، مباحثی پیرامون روش شناخت در ذهن وی قرار گرفته است.پایه هرتحقیق روش شناخت یا روش تحقیق است.
روش شناسی مبحثی است که به بررسی روش های شناخت در علوم می پردازد. روش تحقیق، مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دست یابی به راه حل مشکلات است( سرمد و همکاران، ۱۳۸۹، ص۲۲). هر تحقیق و پژوهشی با یک مسئله آغاز می شود. مسئله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود. بنابراین، وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تأیید یا رد فرضیه می باشد. جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیات، داده های جمع آوری شده، ورودی اساسی و پایه تحقیق می باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده های گردآوری شده، در خصوص تأیید و رد فرضیه و پاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همان گونه که مشخص است داده ها، اطلاعات خام و غیر قابل اتکایی میباشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل شوند تا با تبدیل دادهها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود. در این پژوهش به دنبال بررسی روابط میان سرمایه اجتماعی ، پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی میباشیم. بدین منظور پس از مرور ادبیات سرمایه اجتماعی، پیروی سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی شاخص های مرتبط با هر یک از آن ها از ادبیات موضوعی استخراج گردید. از پرسشنامه ای که براساس شاخص های فوق تدوین شده بود، داده های کمی جمع آوری شدند و مبنای تجزیه و تحلیل داده قرارگرفتند. در فصل حاضر مبانی روش تحقیق، روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات و همچنین روش های تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۳-۲- فرایند پژوهش
با اینکه هر موضوع پژوهشی ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد، تمام پروژه های پژوهش بدون توجه به پدیده مورد بررسی، دارای مراحلی هستند که می توان آن ها را به شرح ذیل ذکر کرد:
۱- انتخاب موضوع پژوهش و بیان فرضیه، ۲- تهیه طرح پژوهش، ۳- اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات، ۴-طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ۵- تفسیر نتایج به منظور آزمون فرضیه.
هریک از مراحل مذکور با تئوری در ارتباط هستند؛ بدین معنا که تئوری هم روی آن ها تأثیر می گذارد و هم از آن ها تأثیر می پذیرد. همچنین مراحل مزبور به یکدیگر وابسته هستند. پژوهشگر باید در زمینه موضوع مورد پژوهش، دانش داشته باشد تا بتواند فرضیه خود را بیان کند. لذا مرور کلی بر نوشته های مربوط به پژوهش ضروری است. علاوه بر این، پژوهشگر باید هر مرحله را به قدر کافی تکمیل و سپس مرحله بعد را آغاز کند. مهم ترین ویژگی مراحل پژوهش، گردش عملیات است. این مراحل با مساله مورد پژوهش آغاز می شود و به کلیت دادن نتیجه ( به طور مقدماتی ) پایان می یابد. با کلیت دادن مزبور دور بعدی آغاز می شود. این جریان همین گونه ادامه می یابد ؛ تا نظام علمی را به وجود آورد. اگر کلیت مزبور منفی شود، تعمیم دیگری شکل می گیرد و آزمایش می شود. در جریان این شکل گیری مجدد کلیت، تمام مراحل پژوهش دوباره ارزیابی می شوند. ( ایران پاریزی، ۱۳۸۵)
۳-۳- روش پژوهش
پژوهش حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین روابط تجربی در زمینه روابط میان سرمایه اجتماعی، پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است از نظر هدف کاربردی، و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در ضمن

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

با توجه به اینکه از روش «مدل معادلات ساختاری» برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش و آزمون فرضیه ها استفاده خواهد شد، در میان پژوهش های همبستگی از نوع «تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس» می باشد.
۳-۴- جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز می باشد. تعداد کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ۱۶۰ نفر میباشد لذا با توجه به جامعه آماری و بر اساس جدول کرجسی و مورگان[۲۲] (۱۹۷۰)، تعداد حداقل نمونه برای این تحقیق ۱۱۳ نفر از کارکنان این اداره تعیین شد.