بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه  …
A businessman has made his decision and confidently chosen which path to take at a fork in the road. He is dwarfed by the stormy and ominous clouds that swirl above him as the two roads disappear into the horizon. The scene evokes an emptiness and loneliness that is magnified by the stark and barren nature of the surroundings.

بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه …

سازماندهی افراد در داخل تیمهای عملیاتی با وحدت استراتژیک قوی به همراه اندازه گیری مداوم عملکرد و بهبود مستمر آن .
توجه به تمام بیانیه ها ،رسالتها و ارزشها تبدیل آنها به برنامه عملیاتی جزئی شده ؛ که به روشنی چگونگی کار هر شهروند سازمانی را به منظور مشارکت در موفقیت تجاری نشان دهد. (برایتمن و همکارانش ۱۹۹۹)
بیان رسمی
ایجاد ارزشها
ایجاد تیمها
تقویت و عملیاتی کردن صلاحیت
هماهنگی عملکرد تیمی با استراتژی
نمودار ۲-۶) هرم ایجاد ارزشهای شهروندی سازمانی
(منبع :براتمن و همکاران ۱۹۹۹)
۲-۴-۹- جمع بندی تئوریهای رفتار شهروندی سازمانی:
بر اساس آنچه در زمینه رفتار شهروندی سازمانی مرور شد ؛ آشکار شد که تعاریف و الگوهای متعدد و زیادی توسط محققان درباره رفتار شهروندی سازمانی ارائه شده است که در وجوه خاصی مشترک هستند. همه این تعاریف بر فرانقشی بودن رفتار شهروندی سازمانی تاکید دارند و آن را جزء الزامات شغلی نمی دانند. بنابراین رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتاری داوطلبانه و فراتر از نقش در سازمان های امروزی از ضرورت بسیاری برخوردار است. زیرا سازمان ها در محیط پیچیده و بسیار متغیر امروز نمی توانند به درستی احتیاجات و نیازمندیهای شغلی مورد نیاز را در شرح شغل خود مشخص کنند و مشخص سازند که چه رفتارهایی برای دستیابی به اهداف سازمانی ضرورت دارد. از این رو ، رفتار شهروندی سازمانی میتواند موفقیت سازمانی را با فراهم آوردن امکان تخصیص بهتر و موثرتر منابع انسانی و مالی ،فراهم آورد. (وان پرن و همکاران ۱۹۹۹)
همچنین بررسی کلی مطالعات انجام شده در حوزه رفتار شهروندی سازمانی ، پژوهش را به این نتیجه رهنمون میسازد که این نوع از رفتارهای اختیاری و اثربخش میتوانند در حوزه عملیات و شغلهای با تعامل و ارتباط بالا نتایج موثرتری داشته باشند .بر این اساس، میتوان اذعان نمود که نقش کارکنان در ادارات اجرایی ، به علت استمرار تعاملات درون نقشی ،تعداد بالای کارکنان و ارتباطات ناگزیر آنها ، از مشاغل با اهمیت در این حوزه است .چنین مبنایی میتواند توجیه کافی برای اهمیت روز افزون و جنبه های کارکردی این رفتارها و در نتیجه ضرورت مطالعه و آموزش آنها در سیستم اداری را فراهم آورد .
۲-۵- مروری بر تحقیقات صورت گرفته در مورد متغییرهای تحقیق
در ادامه سعی شده است تا با مروری بر پیشینه و مطالعه تحقیقات صورت گرفته در مورد متغیرهای تحقیق، چگونگی ارتباط متغیرهای پیروی سازمانی، رفتار شهروندی و سرمایه اجتماعی با یکدیگر بازگو شود.
۲-۵-۱- پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی:
به نظر می رسد تحقیقی که رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را پذیرفته باشد، صورت نگرفته است.
۲-۵-۲- پیروی سازمانی و سرمایه اجتماعی:
به نظر می رسد تحقیقی که رابطه بین پیروی سازمانی و سرمایه اجتماعی را پذیرفته باشد، صورت نگرفته است.
۲-۵-۳- سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی:
تحقیقات متعددی اعم از داخلی و خارجی صورت گرفته که به بررسی روابط بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است. نمونه هایی از آنها در جداول ۲-۴ و ۲-۵ آورده شده است .

عنوان تحقیق
نویسنده/ نویسندگان
سال انجام تحقیق
شیوه جمع آوری اطلاعات
جامعه مورد بررسی
نتایج عمده
بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و سهم هریک از آن ابعاد در پیش بینی گرایش به رفتار شهروندی
(فرازی و همکاران ۱۳۹۱)
توزیع پرسشنامه
کارکنان دفتر مرکزی یک شرکت بیمه
بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش از میان ابعاد سرمایه اجتماعی، بعد رابطه ای بهترین پیش بینی کننده گرایش به رفتار شهروندی سازمانی بوده است. دو بعد ساختاری و شناختی در مرتبه بعدی قرار داشتند.
بررسی ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی
(احمدی و محمدی ۱۳۹۰)
توزیع پرسشنامه
کارکنان گمرک کردستان
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.