بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت  …
Abstract spherical technology network background.

بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت …

H1: بین عدمتقارن اطلاعاتی در سطح بالا و تولید غیرعادی ارتباط مثبتی وجود دارد.
۳-۳-۴ فرضیهی چهارم
H0: بین عدمتقارن اطلاعاتی در سطح بالا و هزینههای اختیاری غیرعادی ارتباط مثبتی وجود ندارد.
H1: بین عدمتقارن اطلاعاتی در سطح بالا و هزینههای اختیاری غیرعادی ارتباط مثبتی وجود دارد.
۳-۴ نحوه گردآوری دادهها
در این تحقیق اطلاعات به دو روش زیر گردآوری شدهاند:
الف) برای مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینهی تحقیق از روش مطالعات کتابخانهای(شامل کتب، مجلات و پایاننامههای تحصیلی) استفاده شده است. و مقالات و پایاننامههای خارجی مورد استفاده در این تحقیق از طریق اینترنت دریافت شده است.
ب) اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از طریق بانکهای اطلاعاتی تدبیرپرداز،رهآوردنوین، کتابخانه سازمان بورس و آرشیو سایتهای بورس، نظیر سایت پژوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس[۷۵] و سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران[۷۶] استفاده گردیده است.
۳-۵ دوره زمانی تحقیق
دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا انتهای سال ۱۳۸۹ میباشد.
۳-۶ قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون و بررسی قرار قرار میدهد.از آنجا که صورتهای مالی ارائه شده این شرکتها میبایست مورد تایید حسابرسان قرار گرفته باشند. بنابراین اطلاعات مالی قابل اتکاتری رامنتشر میکنند. همچنین، شرکتهای عضو بورس باید استانداردهای حسابداری را رعایت و بر مبنای آنها صورتهای مالی خود را تهیه کنند. از اینرو قابلیت مقایسه صورتهای مالی را تسهیل میکنند.
۳-۷ جامعهی آماری
جامعه در حقیقت شامل همه عناصری است که موضوع یک پژوهش معین در آن مصداق پیدا میکند و مایلیم درباره آن استنباط کنیم. حدود هر جامعه پژوهش برپایهی تعریف آن مشخص میشود، و تعریف جامعه از تلفیق ویژگیهای مشترکی که عناصر آن جامعه داراست و از لحاظ موضوع پژوهش نیز مهم تلقی میشود، بیان میگردد.
در این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدهاند.
۳-۸ نمونه و روش نمونهگیری
نمونه بخشی(زیر مجموعهای) از جامعه(یا مجموعه مرجع) است. نمونه مجموعه اندازههایی از جامعهی آماری است که عملا در جریان یک تحقیق گردآوری میشود و فرآیند یک تحقیق را میتوان تلاش برای درک رفتار جامعه که بر پایه اطلاعات بدست آمده از نمونه صورت میگیرد، دانست. زیرا جمعآوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی میباشد. بهعلاوه در بعضی موارد نیز جمعآوری اطلاعات از کل جامعه غیرمنطقی میباشد. لذا ناچار به استخراج نمونه میباشیم. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش نمونهگیری در این تحقیق به صورت حذف سیستماتیک است، بدین ترتیب که از میان تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهایی راکه واجد تمام شرایط زیر باشند را انتخاب میکنیم و در آخر با توجه به مقدار رنج متغیر AI و مقدار میانه شرکتها به ۲ دسته تقسیم شدهاند، شرکتهای با بیش از مقدار ۳۳/۰ در سطح عدمتقارن بالا و شرکتهای با کمتر از مقدار ۳۳/۰ در سطح عدمتقارن پایین قرار گرفتهاند(با توجه به جدول پیوست).

  1. پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
  2. شرکت در دوره مورد بررسی(۱۳۸۴-۱۳۸۹) تغییر سال مالی نداده باشد.
  3. شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۸۳ در بورس اوراق تهران پذیرفته باشد و تا پایان سال ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار فعال باشد.
  4. معاملات سهام به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد.
  5. اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.
  6. در شرکت مورد بررسی، عدمتقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران وجود داشته باشد.

۳-۹ معرفی مدلها متغییرهای تحقیق
۳-۹-۱ مدلهای مورد استفاده برای آزمون فرضیهها
۳-۹-۱-۱ مدل مورد استفاده جهت آزمون فرضیهی اول
ATACCi,t = β۰ + β۱(AIi,t) +β۲(SALES – GRW)i,t + β۳(SIZEi,t) +β۴(Mi,t / Bi,t) + β۵(dum1*AI)+β۶(dum2*AI) +εit
(۳-۱)
ATACCi,t=مدیریت اقلام تعهدی اختیاری شرکت در سال t
AIi,t = عدم تقارن اطلاعاتی شرکتi در سال t
SALE – GRW)I,t (= تغییر عملکرد شرکت i بین سالهای t و۱ t-
SIZEi.t =اندازه شرکت شرکت i در سال t
Mi,t / Bi,t = پیشبینی رشد سود آینده شرکت i در سال t
dum1*AI عدم تقارن اطلاعات در سطح پایین

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir