اندازه گیری دمای پلاسما به روش پراکندگی تامسون۹۳
Abstract curly tendrils background.

اندازه گیری دمای پلاسما به روش پراکندگی تامسون۹۳

دانشجوی کارشناسی ارشد آقای / خانم زهرا سادات شوندی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره ۱۸ بحروف هجده با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما
بسمه تعالی
دانشکده علوم پایه
( این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است )

نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد: ۱۰۱ کد شناسایی پایان نامه : ۱۰۱۳۰٢۱۹۹٢۱۱۰۱۰
عنوان پایان نامه : اندازهگیری دمای پلاسما به روش پراکندگی تامسون
نام و نام خانوادگی دانشجوزهرا سادات شوندی
شماره دانشجوئی : ۹۰۰۷۴۹۸۶۸
رشته تحصیلیفیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدانها
تاریخ شروع پایان نامه۵/۱٢/۹۱
تاریخ اتمام پایان نامه :۳۰/۱۱/۹٢
استاد / استادان راهنمادکتر سعید بهروزینیا
استاد / استادان مشاوردکتر نادر مرشدیان
آدرس و شماره تلفنتهران- خیابان ملاصدرا – خیابان شیخ بهایی جنوبی – خیابان ایرانشناسی – کوچه ۱/۱ پلاک ۱۵ – ۰۹۱٢۵۱۴۴۳۶۷
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :
یکی از روشهای اندازهگیری دما و چگالی پلاسما استفاده از روش پراکندگی تانسون است . در این پایاننامه ابتدا به مطالعه مختصات و روشهای آزمایشگاهی، طول موج لیزر تامسون و زاویه پراکندگی در توکامکهای خارجی از جمله JT-60U ،ITER، TCA و ADITYA پرداخته شده است. پارامتر پراکندگی (α) و جابجایی طول موجی (λ) در این پلاسماها محاسبه شده است. با توجه به محاسبه پارامتر پراکندگی در توکامکهای مذکور، در توکامکهای JT-60U ، ITERو TCA، پارامتر پراکندگی ١< α و در توکامک ADITYA، ۱> α است. از طرفی همین پارامترها بعلاوه گرمایش الکترونی در توکامکهای موجود در کشور از جمله دماوند و الوند محاسبه شده است. همچنین در آزمایشگاه پلاسمای لیزری موجود نیز پارامتر پراکندگی، جابجایی طول موجی ناشی از اثر دوپلری و گرمایش الکترونی ناشی از اختلال پراکندگی تامسون محاسبه شده است. همانگونه که انتظار میرفت گرمایش الکترونی با افزایش دمای الکترون (Te) در پلاسمای توکامکها خیلی کوچک و قابل صرفنظر کردن است. اما در پلاسمای لیزری افزایش دمای الکترونی نسبت به توکامکها چند مرتبه توانی بزرگتر و در حدود است و نسبت به دمای الکترون در پلاسما که از مرتبه چند الکترون ولت (Te eV) میباشد قابل چشم پوشی است. در چگالی دمای بالاتر پلاسمای لیزری و دماهای الکترونی چند الکترون ولت، اگر شاریدگی لیزر تامسون بیشتر شود، این تصحیح از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود.

نظراستادراهنما برای چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ وامضا :
مناسب نیست
فهرست

عنوان
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.