مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2- تعریف پژوهش

در مباحث علمی، غالباً مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می شوند. هر چند بین این دو واژه وجوه مشترک معنایی هست، اما تفکیک آن‌ها موجب تشخیص اختلاف بین آن‌ها خواهد گردید. پژوهش روندی رسمی‌تر، منظم‌تر و قوی‌تر از روش علمی می باشد. پژوهش مجموعه فعالیت‌های منظمی می باشد که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر می باشد معمولاً پژوهش منجر به ‌نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می گردد. پژوهش در درست‌ترین شکل خود دارای دو شرط می باشد: کنترل دقیق؛ شرطی که مانع تأثیر عوامل نامربوط می گردد و نمونه‌گیری صحیح؛ شرطی که یافته‌های پژوهش را قابل‌تعمیم می کند. پژوهش به‌طورکلی بر کشف اصول و کلیات تأکید دارد و ویژگی‌های کلی مجموعه موردبررسی را به دست می‌دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده‌ها می باشد (دلاور، 1384).

پژوهش علمی را می‌توان چنین تعریف نمود: «فرآیندی که به کمک آن می‌توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می‌رسند، کشف نمود». در روش علمی آغاز مدل‌ها یا نظریه‌هایی که به نظر می‌رسد ماهیت پدیده را تبیین می‌کنند، قبول می شوند، سپس نتیجه‌های منطقی از مدل پذیرفته‌شده استخراج و آن‌ها را با در نظر داشتن نتایج یافته‌های واقعی می‌سنجند، مدل تعریف می گردد و جستجو به‌مقصود یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می‌یابد. ویژگی‌های فرآیند کسب آگاهی به‌اندازه انواع زمینه‌های پژوهش متفاوت‌اند (آذر و مومنی،1385).

3-3- روش پژوهش

این پژوهش، پژوهشی کاربردی می باشد. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربی و با بهره گیری از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می باشد. از روش پس رویدادی زمانی بهره گیری می گردد که پژوهش‌گر پس از وقوع رویدادها به مطالعه موضوع می‌پردازد. اضافه براین، امکان دست‌کاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی، 1379). به‌این‌ترتیب که آغاز مباحث تئوریک و مطالعات تجربی پژوهش به روش کتابخانه­ای جمع‌آوری می گردد و سپس با در نظر گرفتن ملاحظات و شرایط متغیرها، مدل و الگوی تحلیلی مناسب انتخاب خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مرحله بعدی، پارامترهای تعیین­کننده متغیرهای نشان‌دهنده هزینه سرمایه شناسایی و سپس شاخص حاکمیت شرکتی محاسبه می­گردد. برای اندازه‌گیری این شاخص­ها از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی پژوهش یعنی سال­های 1388 تا 1392 بهره گیری‌شده می باشد.

سپس با بهره گیری از داده‌های پانل و روش پانل دیتا[1] و روش‌های مناسب اقتصادسنجی به تبیین، تخمین و شبیه‌سازی الگوهای تبیین‌دهنده ارتباط میان شاخص حاکمیت شرکتی و متغیرهای نشان‌دهنده هزینه سرمایه پرداخته‌شده می باشد.

در این پژوهش برای برآورد عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه با مقداری تعدیل از مدل تران (2014) بهره گیری‌شده می باشد. به‌مقصود تخمین مدل‌ها با داده­های تلفیقی از برنامه رایانه­ای Evewies6 و استاتا بهره گیری‌­ شده می باشد.

1 Panel Data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری