مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1- مقدمه

در فرآیند هر پژوهش، نتایج آن پژوهش اهمیت بسزایی دارد، چراکه نتیجه­گیری­های پژوهش می­تواند مبنایی برای رفع معضلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد. هدف این فصل اظهار اطلاعات جدید و سودمند حاصل از پژوهش انجام‌شده می­باشد و اهمیت آن در اظهار یافته­های حاصل از مطالعات و مطالعه فرضیات پژوهش می باشد، به‌گونه‌ای که بتواند مبنایی برای اتخاذ تصمیمات بهتر در حوزه مدیریت مالی و سرمایه­گذاری باشد. از طرف دیگر، بهره گیری‌کنندگان از یک پژوهش بیش از هر چیز دیگر به نتایج پژوهش توجه دارند. پس در این فصل به مطالعه نتایج و پیشنهاد‌ها پژوهش پرداخته می­گردد.

به‌مقصود جمع­بندی نهایی، لازم می باشد مروری اجمالی بر مطالب فصل­های پیشین داشت تا مبنای نتایج مشخص گردد. در فصل اول، پژوهش حاضر پس از اظهار مسأله، اهداف و کاربرد نتایج پژوهش، ضرورت و اهمیت اجرای پژوهش حاضر اظهار گردید. در فصل دوم، پس از ارائه مبانی نظری پژوهش، پیشینه پژوهش ارائه گردید. به‌طوری که به مباحث و مفاهیم مرتبط با حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه و سوابق مطالعات انجام شده در این زمینه تصریح گردید. در فصل سوم، به مراحل انجام پژوهش، روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری و ابزارهای مورد بهره گیری در پژوهش تصریح گردید. در فصل چهارم، فرضیات پژوهشی مورد مطالعه قرار گرفت بدین مقصود به آزمون ارتباط بین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه پرداخته گردید. در این فصل نیز نخست به مطالعه و تفسیر یافته­های ارائه شده در فصل چهارم پرداخته و سپس راهکارهایی ارائه خواهد گردید. در قسمت پایانی فصل نیز پیشنهاداتی به مقصود انجام تحقیقات آتی از دیدگاه نگارنده ارائه می­گردد.

5-2- اختصار پژوهش

در این پژوهش ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرارگرفته می باشد. هدف از انجام این پژوهش پاسخ دادن به این پرسش بود آیا بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه ارتباط معناداری هست؟ و درصورتی‌که این ارتباط وجود داشته باشد تأثیر آن چگونه می باشد؟ بر این اساس این پژوهش دارای سه فرضیه اصلی می باشد. ضمن اینکه برای این پژوهش سه متغیر اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت سود  عملیاتی شرکت به هزینه‌ی بهره به‌عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته گردید.

داده‌های این پژوهش به جهت اعتبار داده‌ها و سهولت دسترسی به اطلاعات موردنیاز، از گزارش‌های هیئت‌مدیره، گزارش حسابرس مستقل و صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج‌شده می باشد. جامعه پژوهش تمامی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می گردد. صنایع سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری مالی، بانکداری، مؤسسات اعتباری و خدماتی به دلیل ماهیت خاص فعالیتشان از جامعه آماری کنار گذاشته     شده­اند. نمونه‌گیری در این پژوهش با بهره گیری از روش غربال‌گری (حذفی) انجام شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر اساس روش نمونه‌گیری مزبور نهایتاً 110 شرکت به عنوان شرکت‌های نمونه انتخاب گردید. اطلاعات خام مورد نیاز به مقصود محاسبه متغیرهای پژوهش از گزارش‌های هیئت‌مدیره، گزارش حسابرس مستقل، پیوست صورت‌های مالی، صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و با بهره گیری از نرم‌افزارهای موجود استخراج گردید. در این پژوهش به مقصود آزمون فرضیه‌ها از تجزیه‌وتحلیل رگرسیون چند متغیره با بهره گیری از داده‌ها در طی دوره 5 ساله (1388 الی 1392) بهره گرفته گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری