مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6- مروری بر روش پانل دیتا در اقتصادسنجی

مدل‌های اقتصادی ازنظر بهره گیری از اطلاعات آماری به سه گروه تقسیم می شوند. بعضی از مدل‌ها با بهره گیری از اطلاعات مشاهدات سری زمانی[1]، یا به تعبیری طی دوره نسبتاً طولانی چندساله برآورد می شوند. بعضی دیگر از مدل‌ها بر اساس داده‌های مشاهدات مقطعی[2] برآورد می شوند. روش سوم برآورد بر اساس داده‌های تلفیقی (ترکیبی) یا مدل‌سازی در قالب داده‌های تابلویی (پانل) می باشد.

تجزیه‌وتحلیل از نوع مشاهدات ترکیبی، یکی از موضوعات جدید و کاربردی در اقتصادسنجی می‌باشد. چراکه داده‌های ترکیبی محیط بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش دادن تکنیک‌های تخمین و نتایج تئوریک فراهم می‌آورند. در مواردی که محقق نمی‌تواند فقط از مدل­های سری زمانی و یا فقط از مدل­های مقطعی بهره گیری کند،‌ این مدل‌ها به‌خوبی قابل‌بهره گیری می‌باشند.

پس پانل دیتا اصطلاحی برای تلفیق مشاهدات مقطعی کشورها، بنگاه‌ها و خانوارها و … طی دوره‌های زمانی چندساله می‌باشد. در ادبیات اقتصادسنجی، اطلاعات آماری مربوط به داده‌های ادغام‌شده از سری زمانی و مقطعی را Panel Data گویند، یعنی داده‌های مربوط به یک یا چندین متغیر در دوره‌ای خاص و برای چندین منبع مختلف. در بعضی مواقع، جدا کردن داده‌ها به صورت مقطعی و زمانی میسر نیست و یا تلفیق آن‌ها نتایج بهتری نسبت به تک‌تک آن‌ها به دست می‌دهد. در این شرایط بهره گیری از داده‌های تلفیقی متداول می‌باشد.

در این رساله نیز به دلیل کم بودن تعداد مشاهدات مربوط به شاخص‌ها، تخمین کمیت‌های آماری مطلوب و قابل‌قبول در طول دوره زمانی مقدور نمی‌باشند و به همین دلیل از روش مشاهدات ترکیبی برای تخمین تابع کمک گرفته‌شده می باشد (بالتاجی، 2000).

3-6-1- مزایای بهره گیری از داده‌های تابلویی

به کار بردن روش Pooling Data (هرگاه در داده‌های پانل تعداد مقاطع از سری‌های زمانی بیشتر باشد، روش مورد بهره گیری را Pooling Data می‌گویند) مزیت‌هایی دارد که آن را از روش‌های دیگر متمایز می‌سازد. در زیر به چند مورد از این مزیت‌ها تصریح می‌کنیم: (بالتاجی، 2000).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • داده‌های مقطعی صرف و سری زمانی صرف، ناهمسانی‌های فردی[3] را لحاظ نمی‌کنند لذا ممکن می باشد که تخمین‌های تورش داری به دست دهند، در حالی که در روشPooling Data می‌توان با لحاظ کردن متغیرهای ویژه فردی[4] این ناهمسانی‌ها را لحاظ نمود.
  • داده‌های پانل دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم خطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کار آیی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده‌های مقطعی می‌باشند. به‌خصوص اینکه یکی از روش‌های کاهش هم خطی، ترکیب داده‌های مقطعی و زمانی به صورت پانل می‌باشد.
  • این روش به محقق اجازه می‌دهد تا ارتباط میان متغیرها و حتی کشورها را در طول زمان در نظر بگیرد و به مطالعه آن‌ها بپردازد.
  • در این روش حجم آمار و اطلاعات بکار رفته بسیار زیاد و متعدد می‌باشد این موضوع، این امکان را به محقق می‌دهد که حجم قابل‌توجهی از فرضیات علمی را آزمون کند که با بهره گیری از آمار و اطلاعات به صورت سری زمانی و مقطعی ممکن نیست.
  • مدل‌ها با داده‌های ترکیبی قادر به تبیین و کنترل عدم تجانس موجود مابین واحدهای مقطعی مورد مطالعه می‌باشند. در مدل‌های سری زمانی و یا مقطعی ‌توان کنترل این عدم تجانس‌ها وجود ندارد که در نهایت نتایج به دست آمده از این سری‌ها تورش دار خواهند بود.
  • بهره گیری از مشاهدات ترکیبی، حاوی اطلاعات مفید‌تر، با قابلیت تغییر‌پذیری بیشتر، هم خطی کمتر میان متغیر‌ها، درجات آزادی بیشتر و در نهایت مدل‌هایی با کارایی بالاتر را ارائه می‌دهد، درحالی‌که اغلب مدل‌های سری زمانی دچار هم خطی مرکب هستند.

1 Time series

2 Cross section

3 Individual Heterogeneity

4 Individual Specific

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری