سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک

قسمتی از متن پایان نامه :

حمل و نقل

در اوایل دهه 80 قرن بیستم، توجه لجستیکی به حمل و نقل به صورت اعجاب آوری تغییر پیدا نمود. تا قبل از وضع نظارت قانونی، تیم‌های مربوط به حمل و نقل ثابت بود اما بعد از سال 1980 محدودیت‌های حمل و نقل کاهش پیدا نمود و امکان تغییر پذیری بیشتری در قیمت، خدمات و کیفیت حمل و نقل برای شرکت‌ها به وجود آمد، به این جهت شرکت‌های حمل و نقل به شناسایی مشارکت و همکاری مطلوب در بازارها پرداختند و توانستند قراردادهایی با شرکت‌ها منعقد کنند یعنی شرکت‌ها با حمل و نقل‌های خصوصی به صورت پیمانکاری قرارداد ببندند.

وظایف حمل و نقل شامل دو وظیفه بزرگ می باشد:

  • حرکت و انتقال محصول 2- نگهداری و حفظ محصول در حمل و نقل

مقصود از حرکت و انتقال محصول، کلیه نقل و انتقالات مرتبط با تولید و ارائه محصول می باشد. محصول از ترکیب یا مونتاژ مولدها تولید می گردد اما آن چیز که موجب تسهیل در تولید و توزیع می باشد، نقل و انتقال مواد به محل تولید، در جریان تولید و انتقال محصول به بازار می باشد که این نقل و انتقال بر جریان و چرخه عملکرد در شبکه تأمین و هزینه‌ها و ارزش محصول بسیار مؤثر می باشد.

حرکت و انتقال محصول دو نوع می باشد، نوع اول حمل و نقل داخلی که توسط سیستم حمل و نقل وابسته به سازمان انجام می گیرد. نوع دوم حمل و نقل خارجی می باشد که توسط ناوگان دولتی و خصوصی انجام می گیرد. با در نظر داشتن نوع حرکت و انتقال، هزینه‌های حرکت و انتقال شامل هزینه‌های وسایل نقلیه، راننده‌ها، کارگران و هزینه‌های اداری مرتبط می باشد.

بخش حمل و نقل یکی از بزرگ ترین مصرف کننده‌های منابع طبیعی و محیطی به شمار می رود. در آمریکا 60% منابع نفتی صرف حمل و نقل می گردد، پس کاهش مقادیر مصرف منابع نفتی در وسایل حمل و نقل مورد توجه تمام دولت‌های جهان قرار گرفته می باشد. مدیران لجستیک بایستی در بخش حمل و نقل به سه دلیل توجه خاصی به کاهش مصرف این منابع داشته باشند:

اول، سهم زیاد هزینه‌های حمل و نقل در لجستیک و سهم زیاد هزینه منابع در حمل و نقل که کاهش در مصرف این منابع به صورت مستقیم بر کارایی سیستم لجستیک مؤثر می باشد.

دوم، محدود بودن این منابع در طبیعت.

سوم، کاهش آلودگی محیط زیست که حمل و نقل در این زمینه بسیار مؤثر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی دیگر از وظایف حمل و نقل، نگهداری موقت محصول می باشد که به انبار موقت در حمل و نقل معروف می باشد.

در بسیاری از موارد این انبارها در داخل وسایل نقلیه مانند کانتینر روی تریلرها قرار دارند. در این شرایط مدت انبار محدود خواهد بود و نیاز به برنامه ریزی دقیق برای تخلیه، بارگیری و تعیین مسیرهای مناسب حمل دارد (جوانمرد، 1383، 261-264).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی :ارائه مباحث نظری و تئوریک در خصوص مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیکی و تأثیر برون سپاری در آن،  و عوامل موثر بر آن

اهداف ویژه

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر برون سپاری فعالیت های لجستیک بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر بهره گیری از برون سپاری فعالیت های لجستیکی