سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک

قسمتی از متن پایان نامه :

جابجایی مواد

مقصود از جابجایی مواد، حمل و نقل در لجستیک به خصوص انبار می باشد. جابجایی مواد در برگیرنده کلیه نقل و انتقالات در انبار و مربوط به موجودی‌هاست. جابجایی مواد شامل عوامل تشکیل دهنده آنست.

انتقال مواد، قطعات یا محصولات از یک مکان به مکان دیگر، حرکت نامیده می گردد. حرکات در حمل و نقل بایستی ضمن دستیابی به اهداف مورد نظر، حداقل باشند. انتقال مواد و قطعات بایستی به موقع انجام گردد. جابجایی مواد بایستی آنقدر دقیق و منظم انجام گردد که تأخیر زمانی در شبکه تأمین به وجود نیاید. مواد و قطعات در حین جابجایی بایستی هرکدام در مکان تعریف شده و منظم خود قرار گیرند. اگر چنین نشود جابجایی ارزش لازم را ندارد. حتی ممکن می باشد موجب تأخیر و هزینه‌های بالا گردد. جابجایی مواد بایستی مقادیر مورد نظر و خواسته شده را در مکان مناسب تحویل گرفته و تحویل بدهد. مقدار، ممکن می باشد بر حسب وزن، حجم، تعداد و یا طول تعریف گردد.

فضاهای مسیر جابجایی مواد ضمن آنکه بایستی به هدف مورد نظر در جابجایی برسد، بایستی در حداقل ممکن باشد. هدف جابجایی را می توان به صورت زیر تعریف نمود:

هدف جابجایی در شبکه تأمین، انتقال مواد، قطعات و محصولات از نقطه‌‌ای به نقطه دیگر در کوتاهترین مسیر ممکن بدون دوباره کاری می باشد به صورتی که زمان و هزینه به حداقل برسند.

مقصود و هدف از جابجایی، همانطور که اظهار گردید، انتقال مواد با عوامل مورد نظر می باشد. بایستی توجه داشت که مواد متفاوت، روش‌های متفاوتی در جابجایی دارند. در واقع مواد در حمل و نقل به لحاظ شکل، طبیعت، خصوصیات و تعداد و یا مقدار جابجایی با هم متفاوتند (معصومی، 1387).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی :ارائه مباحث نظری و تئوریک در خصوص مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیکی و تأثیر برون سپاری در آن،  و عوامل موثر بر آن

اهداف ویژه

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر برون سپاری فعالیت های لجستیک بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر بهره گیری از برون سپاری فعالیت های لجستیکی