سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جدول 1-2 مراحل و مراتب یکپارچگی لجستیک 18

جدول 2-2 معیارهای اندازه گیری عملکرد و اهداف آن 46

جدول 3-2 مزایای برون سپاری: صرفه جویی در هزینه ها و بهره گیری از تخصص های خارج از سازمان 59

جدول 4-2 مزیت بهبود خدمات از طریق برون سپاری 60

جدول  5 -2 مزایای برون سپاری در تمرکز بر مزایای اصلی و سود ناشی از تکنولوژی های خارج از سازمان و سایر مزایای دیگر 60

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 6-2 معایب برون سپاری 63

جدول 7-2 نسبتهای مالی اصلی و تقسیم بندی آنها 75

جدول 1- 3 : ترکیب سوالات بر اساس متغیرهای پژوهش 115

جدول2-3 : ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای پژوهش 117

جدول1-4: وضعیت سنی در نمونه آماری مورد مطالعه 126

جدول2-4: وضعیت جنسی در نمونه آماری مورد مطالعه 127

جدول3-4: سطح تحصیلات در نمونه آماری مورد مطالعه 128

جدول4-4: وضعیت تاهل در نمونه آماری مورد مطالعه 129

جدول  5-4 :شاخص های برازندگی مدل پژوه 131

جدول 6-4: بارهای عاملی وضرایب t  مربوط به سوالات 1 الی 14 135

جدول 7-4 : نتایج مربوط به فرضیه اول 136

جدول 1-5 : اختصار نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 141

 

نمودار 1-1مدل تحلیلی پژوهش 7

نمودار 1-2- روابط بین اجزاء لجستیک 22

نمودار 2-2- پیوندهای حیاتی در زنجیره عرضه 43

نمودار 3-2- روابط بین معیارهای اندازه گیری عملکرد 47

نمودار 4-2 علت های شکست پروژه های برون سپاری 62

نمودار1-4: وضعیت سنی در نمونه آماری مورد مطالعه 126

نمودار2-4: وضعیت جنسی در نمونه آماری مورد مطالعه 127

نمودار 3-4: سطح تحصیلات در نمونه آماری مورد مطالعه 128

نمودار 4-4: وضعیت تاهل در نمونه آماری مورد مطالعه 129

نمودار 5-4 : آماره t برای مدل ساختاری و اندازه گیری 133

نمودار 6-4 : ضرایب استاندارد شده برای مدل ساختاری و اندازه‌ گیری 134

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی :ارائه مباحث نظری و تئوریک در خصوص مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیکی و تأثیر برون سپاری در آن،  و عوامل موثر بر آن

اهداف ویژه

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر برون سپاری فعالیت های لجستیک بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر بهره گیری از برون سپاری فعالیت های لجستیکی