سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی :ارائه مباحث نظری و تئوریک در خصوص مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیکی و تأثیر برون سپاری در آن،  و عوامل موثر بر آن

اهداف ویژه

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر برون سپاری فعالیت های لجستیک بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر بهره گیری از برون سپاری فعالیت های لجستیکی

1-6 فرضیه های پژوهش

  • بین ظرفیت لجستیک داخلی شرکت و عملکرد آن در بازار تجارت الکترونیک ارتباط مثبتی هست.
  • بین برون سپاری فعالیت های لجستیک و عملکرد شرکت ارتباط مثبتی هست.

3-بین ظرفیت لجستیک داخلی شرکت و بهره گیری از برون سپاری فعالیت های لجستیکی ارتباط مثبتی هست.

 

1-7 حدود مطالعاتی

قلمرو موضوعی

موضوع اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی می باشد.

قلمرو مکانی

مکان اجرای این پژوهش شرکت ایران خودرو می باشد.

قلمرو زمانی

زمان اجرای این پژوهش بهار و تابستان 1392 می باشد.

 

1-8 تعریف واژه گان و اصطلاحات کلیدی پژوهش

عملکرد (بقای شرکت)

عملکرد نتیجه واقعی و قابل اندازه گیری کوشش می باشد. به بیانی دیگر عملکرد؛ خروجی عملیات سازمانی، شامل دستیابی به اهداف داخلی و خارجی شرکت می باشد (لین و دیگران[1]، 2008، 758). برای سنجش عملکرد معیارهای متفاوتی مورد بهره گیری قرار می گیرد. عملکرد شرکت بسته  به نوع سازمان، تفکرات مدیریت، فلسفه‌ی وجودی و رسالت سازمان، شرایط محیطی و موارد بی شمار دیگری مطالعه و اندازه گیری می گردد (کفاش پور و سیاهرودی، 1388، 117). در این پژوهش بر مبنای دیدگاه نای دو (2010) عملکرد شرکت ها با در نظر داشتن توانایی آن ها برای بقا در صنعت خود سنجیده می گردد.

[1]. Lin et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی :ارائه مباحث نظری و تئوریک در خصوص مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیکی و تأثیر برون سپاری در آن،  و عوامل موثر بر آن

اهداف ویژه

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر برون سپاری فعالیت های لجستیک بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر بهره گیری از برون سپاری فعالیت های لجستیکی