سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

چکیده 1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 اظهار مسئله 4

1-3 اهمیت پژوهش 5

1-4 چارچوب نظری پژوهش 6

1-5 اهداف پژوهش 8

1-6 فرضیه های پژوهش 8

1-7 حدود مطالعاتی 8

1-8 تعریف واژه گان و اصطلاحات کلیدی پژوهش 9

فصل دوم:مروری بر ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه 12

2-2- بخش اول : لجستیک 13

2-2-1- تاریخچه لجستیک 13

2-2-2- مفهوم لجستیک 15

2-2-3- عوامل و اجزای لجستیک 19

2-2-4- ارتباط بین اجزای لجستیک 21

2-2-5-  ضرورت مدیریت یکپارچه لجستیک 22

2-2-6- اهمیت اقتصادی لجستیک 24

2-2-7- امور لجستیک 26

2-2-7-1- اطلاعات 26

2-2-7-2- پیش بینی 27

2-2-7-3- موجودی 28

2-2-7-4- حمل و نقل 29

2-2-7-5- جابجایی مواد 31

2-2-7-6- انبارداری و مدیریت انبار 31

2-2-7-7- بسته بندی 33

2-2-8- شناسایی تصمیمات مورد توجه در لجستیک 35

2-2-9- طراحی ساختار لجستیک 36

2-2-10- ضرورت مدیریت یکپارچه  لجستیک 37

2-2-11- چرخه های عملکرد لجستیک 39

2-2-12- لجستیک و مدیریت زنجیره عرضه 40

2-2-13- لجستیک به عنوان یک عامل ایجاد مزیت رقابتی در زنجیره تأمین 47

2-3- بخش دوم: برون سپاری 48

2-3-1- تعریف برون سپاری 48

2-3-2- تاریخچه برون سپاری 52

2-3-3- علت های برون سپاری 54

2-3-3-1- علت های سازمانی 54

2-3-3-2-  علت های مرتبط با امور مالی و هزینه ها 56

2-3-3-3- علت های مرتبط با نیروی انسانی 57

2-3-4- مزایای برون سپاری 57

2-3-5- معایب برون سپاری 61

2-3-6- مراحل برون سپاری 64

2-3-7- برای برون سپاری چه اقداماتی لازم می باشد ؟ 64

2-3-8- سطوح برون سپاری 66

2-3-9- فرآیند اجرایی برون سپاری 67

2-3-9-1- اقدامات اولیه و پیش نیازی 68

2-3-9-2- تحلیل ساخت /خرید و استراتژی های برون سپاری 69

2-3-10- مسئولیت برون سپاری با کدام بخش می باشد؟ 69

2-4- بخش سوم:عملکردمالی شرکت 71

2-4-1- عملکرد 71

2-4-2-عملکردملموس و ناملموس (مشهود ونا مشهود) 71

2-4-3- عملکرد مالی 72

2-4-4- معیارهای عملکرد 78

2-4-5- شاخص های عملکرد مالی 80

2-4-6- روش های تجزیه و تحلیل مالی 84

2-5-بخش چهارم:تجارت الکترونیک 85

2-5-1- تعریف تجارت الکترونیکی 85

2-5-1-1- تعریف تجارت  الکترونیک از دیدگاه اتحادیه اروپا 86

2-5-1-2- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه ارتباطات 86

2-5-1-3- تعریف تجارت  الکترونیک از دیدگاه فناوری اطلاعات 86

2-5-1-4- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری 87

2-5-2- تاریخچه تجارت الکترونیکی 87

2-5-3- اجزای تجارت الکترونیکی 90

2-5-3-1- سیستم ارتباطی 91

2-5-3-2- سخت افزار 91

2-5-3-3- نرم افزار 91

2-5-4- مدلهای تجارت الکترونیک 92

2-5-4-1- مدل شرکت با شرکت 92

2-5-4-2- مدل شرکت با مصرف کننده 93

2-5-4-3- مدل مصرف کننده با مصرف کننده 94

2-5-4-4- مدل مصرف کننده با شرکت 94

2-5-5- مزایای تجارت الکترونیک 94

2-5-6- موانع و محدودیتهای تجارت الکترونیکی 96

2-5-7- عوامل کلیدی موفقیت در تجارت الکترونیک 98

2-5-7-1- عامل نیروی انسانی 99

2-5-7-2- زیر ساخت های فنی 99

2-5-7-3- تعامل با مشتریان 99

2-5-7-4-زیرساخت های تجاری 99

2-6- بخش پنجم:پیشینه پژوهش 100

2-6-1- مطالعات داخلی 100

2-6-2- مطالعات خارجی 102

فصل سوم:روش پژوهش

1-3  مقدمه 112

2-3  روش پژوهش 113

3-3  روش های گردآوری اطلاعات 113

4-3  ابزار گردآوری داده ها 114

5-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها 115

1-5-3  روایی 115

2-5-3  پایایی 116

6-3  جامعه آماری 117

7-3  تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 117

8-3  روش تجزیه و تحلیل داده ها 118

1-8-3  مدل اندازه گیری 120

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-8-3  مدل ساختاری 120

9-3  آزمون های برازندگی مدل کلی 121

1-9-3  شاخص مجذور کای دو 122

3-9-3  شاخص بنتلر- بونت یا شاخص نرم شده برازندگی 123

4-9-3  شاخص تاکر- لویز یا شاخص نرم نشده برازندگی 123

5-9-3  شاخص نکویی برازش 123

6-9-3  شاخص نکویی برازش 123

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

1-4  مقدمه 125

2-4  مطالعه آمار توصیفی پژوهش 125

1-2-4  مطالعه وضعیت سنی در نمونه آماری مورد مطالعه 126

2-2-4 مطالعه وضعیت جنسی در نمونه آماری مورد مطالعه 127

3-2-4 مطالعه سطح تحصیلات در نمونه آماری مورد مطالعه 128

4-2 مطالعه وضعیت تاهل در نمونه آماری مورد مطالعه 129

3-4  برازندگی مدل پژوهش 130

4-4 تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها 132

1-6-4  آزمون فرضیه اول 136

2-6-4  آزمون فرضیه دوم 137

3-6-4  آزمون فرضیه سوم 138

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5  مقدمه 140

2-5 مطالعه اختصار نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 140

1-2-5  نتیجه فرضیه اول 141

2-2-5  نتیجه فرضیه دوم 142

3-2-5  نتیجه فرضیه سوم 142

3-5 پیشنهادات پژوهش 142

4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 144

5-5 محدودیت های پژوهش 144

6-5 موانع انجام پژوهش 144

پیوست 146

منابع ماخذ 170

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی :ارائه مباحث نظری و تئوریک در خصوص مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیکی و تأثیر برون سپاری در آن،  و عوامل موثر بر آن

اهداف ویژه

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر برون سپاری فعالیت های لجستیک بر عملکرد شرکت

تعیین تاثیر ظرفیت لجستیک داخلی شرکت بر بهره گیری از برون سپاری فعالیت های لجستیکی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک با فرمت ورد